14 november 2018

Moties begrotingsvergadering

De CDA-Statenfractie heeft samen met enkele andere fracties tijdens de begrotingsvergadering van de Provincie Drenthe op woensdag 14 november jl. moties ingediend. CDA-statenlid Siemen Vegter was namens de fractie woordvoerder. Zie hier zijn volledige bijdrage.

Dorpshuizen belangrijk voor leefbaarheid
De eerste ging over het inventariseren van de wenselijkheid en de mogelijkheden om dorpshuizen in Drenthe voor uiteenlopende faciliteiten geschikt te maken. In de kleine kernen binnen Drenthe komt het voorzieningenniveau de aankomende jaren als gevolg van krimp verder onder te staan en het aandeel ouderen in de Drentse samenleving zal toenemen. Het CDA vindt samen met die andere indieners van de motie het organiseren van goede, bereikbare voorzieningen ten aanzien van zorg, sport, cultuur en bibliotheken van groot belang is voor de leefbaarheid in Drentse dorpen. Ook roept de motie op basis van deze inventarisatie experimenteergeld ter beschikking te stellen, om middels een aantal pilots de provinciale plus, die is afgesproken in het Collegeprogramma, de gemeentelijke taken in de functieverbreding van dorpshuizen en leefbaarheid te kunnen verkennen. De motie werd aangenomen, alleen D66 stemde tegen.

Toegankelijkheid belangrijk voor Drenthe
In de andere motie, die mede door het CDA werd ingediend, werd aan het College van Gedeputeerde Staten gevraagd bij aanbesteding en uitvoering van provinciale taken en subsidieverstrekking actief moet inzetten op bevordering van toegankelijkheid, om daarmee de meest toegankelijke provincie te worden. Overheden zijn namelijk sinds 1 januari 2017 op basis van een aanpassing van de ‘Wet Gelijke behandeling inzake de rechten van personen met een handicap of chronische ziekte´ verplicht in hun beleid uitvoering te geven aan het VN-verdrag, en dat algemene toegankelijkheid tot norm is verklaard. Gevraagd werd om nog voor het einde van deze collegeperiode een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen voor een wijziging in de subsidieverordening, waarbij toegankelijkheid als apart toetsingscriterium wordt opgenomen en bij nieuwe aan- of uitbestedingen toegankelijkheid expliciet als toetsingscriterium mee te laten wegen. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Snelle spitstrein moet ook in Assen stoppen
De Nederlandse Spoorwegen gaan een proef gaat doen met een snelle spitstrein van Groningen naar de randstad en de NS is van plan om daarbij op geen enkel station in Drenthe te stoppen. Daarom werd een motie ingediend waarin alle Statenfracties het College van Gedeputeerde Staten vragen om de NS met klem te verzoeken de reizigers uit Drenthe en delen van Groningen en Friesland ook te laten profiteren van deze snelle verbinding van het Noorden met de randstad en daarvoor station Assen als stopplek op te nemen in het traject. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.