08 september 2021

Natuur is, net als de democratie, van ons allemaal

Provinciale Staten van Drenthe heeft in 2018 de huidige Omgevingsvisie vastgesteld en om daar waar nodig de kwaliteit van de natuur te herstellen en te verbeteren zijn verschillende acties genomen en in beleidsplannen vastgelegd. De provincie heeft de wettelijke taak om planten en dieren te beschermen, natuur te beheren en nieuwe natuur aan te leggen. Op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid stond het ontwerp van de geactualiseerde Gastvrije natuur - Natuurvisie 2040 waarin ook het Flora en faunabeleidsplan (Ffbp) is opgenomen. Eline Vedder is woordvoerder namens de CDA-fractie in Provinciale Staten en zij waardeerde de samenwerking die door de provincie is gezocht met veel betrokken partijen en organisaties.

CDA hecht aan samenwerking
“Mooi dat daar waar nieuw beleid nodig was, de provincie proactief in gesprek is gegaan met betrokken organisaties”, zegt Eline Vedder. “De CDA-fractie hecht buitengewoon veel waarde aan hoe er in Drenthe wordt samengewerkt als het over natuur gaat. Ik heb het hier vaker gezegd, maar herhaal het nog maar eens, uit eigen ervaring weet ik dat de manier waarop partijen elkaar in Drenthe weten te vinden uniek is en dat verdient complimenten. Het is zeker niet makkelijk en vaak ook hard werken, maar dat maakt het compliment des te meer verdiend. We zien met belangstelling uit naar de zienswijzen die ongetwijfeld gaan komen uit de samenleving en ik ben nieuwsgierig of we daar die samenwerking in zullen herkennen. Natuur is, net als de democratie, immers van ons allemaal.”

Natuur kent veel gezichten
Eline Vedder vindt dat het ontwerp Natuurvisie uitstraalt naar natuur te willen kijken als een vlechtwerk, iets wat zich niet in afgebakende hokjes laat duwen maar wat van de ene plek naar de andere plek vloeit en in beweging is en op elke plek zijn eigen belangrijke rol vervult. “Of dat nu in een Natura 2000 gebied is of op het platteland. Of het nu het leefgebied is van een bijzondere plant of dier of dat het decor is van een landschap waar mensen met een vol hoofd rust kunnen ervaren. Tijdens Corona hebben we kunnen ervaren hoe belangrijk natuur is voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en dat we nabijheid en toegankelijkheid van natuur niet uit het oog moeten verliezen. Het idee dat natuur vele gezichten kent, met bijbehorende mengvormen, daar hechten we als CDA-fractie waarde aan omdat het realisme uitstraalt en wegblijft van de gedachte dat natuur maakbaar zou zijn.”

Boeren als rentmeesters betrekken bij natuurbeheer
Volgens de CDA-woordvoerder wordt de rol van agrarisch natuur steeds belangrijker om geen gaten in dat vlechtwerk van natuur te laten vallen. Ook op het gebied van biodiversiteit is daar volgens haar een belangrijke rol te spelen. “Maar aan de andere kant zien we dat het budget uit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) steeds kleiner wordt en dat het animo bij boeren om zich in te zetten voor agrarisch natuurbeheer structureel groter is dan het budget dat ervoor beschikbaar is. Er lopen dus rentmeesters rond die wel willen, maar niet kunnen omdat de financiële situatie het niet toelaat. Hoe kunnen we boeren, een grote grondgebruiker in Drenthe, beter in staat stellen hun rol als onderdeel van dit vlechtwerk te pakken? Er gaat nu 72,5 miljoen euro naar natuurherstel in de twaalf stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden, maar is het niet veel effectiever om deel ervan ook te gebruiken voor het extensiveren van bedrijfsvoering om deze gebieden, agrarisch beheer en het belonen van groen/blauwe diensten aldaar? Dus niet alleen dweilen, maar ook kijken wat je aan de kraan kunt doen? Gedeputeerde Jumelet (CDA) zei dat het momenteel niet mogelijk is door Europese regels om dit beschikbare geld daarvoor te gebruiken maar hij beklemtoonde dat het College van gedeputeerde Staten zich blijft inzetten om hiervoor geld uit het GLB in te zetten.

Beheer groot wild
Wat betreft groot wild onderschrijft Eline Vedder de constatering dat het voor het damhert en edelhert van belang is om vooraf te bepalen hoe het beheer eruit zou moeten zien. “Goed bekijken welke gevaren, bijvoorbeeld voor het verkeer, er zijn en hoe je deze kunt beperken zoals afrasteren en beperken van de grootte van de kudde. Ook moet vooraf een eerlijke, ruimhartige schadeafhandeling worden afgesproken.” Gedeputeerde Henk Jumelet gaf aan dat bij de nog te ontwikkelen uitvoeringsplannen ook het beheer wordt opgenomen.
“Wat betreft de wilde zwijnen onderschrijft het CDA het belang van het handhaven nulstand, maar in het daadwerkelijk opvolgen ervan kan wel een tandje erbij”, zegt Eline Vedder. “Nu zijn er acht Boa’s die mogen beheren en dat ziet de CDA-fractie graag uitgebreid met de jagers van de Wildbeheer Eenheden. Zij zijn immers degenen die het gebied op hun duimpje kennen en precies weten waar ze wanneer moeten zijn. We horen graag van de gedeputeerde of dit in de bestaande opdracht kan worden aangepast.” Hierop antwoordde gedeputeerde Jumelet dat bij het maken van de uitvoeringsplannen deze suggestie wordt meegenomen.

Jacobskruiskruid
Tenslotte ging Eline Vedder in op de aanwezigheid en bestrijding van de plant Jacobskruiskruid die veel schade bij de boeren aanricht. “Jacobskruiskruid is weliswaar geen exoot maar wel met behoorlijk invasieve trekjes. Een plant die meerwaarde heeft qua biodiversiteit maar ook nadelen kent door zijn giftige karakter. Meerdere gemeenten willen er dan ook wat mee in de vorm van aangepast maaibeleid. En ik besef dat dit onderwerp thuishoort in het uitvoeringsplan Flora en Fauna, maar deze komt te zijner tijd slechts ter kennisname naar Provinciale Staten, dus ik bemoei me er nu maar vast mee. Hoe kijkt gedeputeerde naar wensen in onze provincie om de plant te ‘beheersen’ via aangepast maaibeleid en ziet de gedeputeerde voor de provincie ook een rol hierin, wellicht geïnspireerd op onze buren in Groningen die sinds 2005 hierover al een convenant hebben met alle Groningse gemeenten, provincie en belanghebbenden?” Gedeputeerde Henk Jumelet erkende dat de plant grote schade kan aanrichten en is van mening dat met andere partners zoals wegbeheerders en gemeenten afspraken gemaakt moet worden als het gaat om bijvoorbeeld het maaibeleid.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.