08 januari 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst CDA Drenthe 5 januari 2019

Een groot aantal mensen was aanwezig op de nieuwjaarsbijeenkomst van CDA Drenthe op 5 januari 2019 in het Kompas te Smilde. Een gezellige, geanimeerde bijeenkomst waar veel ruimte was voor onderling contact.

Robert Kleine, voorzitter CDA Drenthe, heette iedereen welkom: CDA’ers van dichtbij maar ook van ver. Hij vroeg aandacht voor de manier waarop we met elkaar omgaan, het streven naar de ideaalwereld, naar het maximale. Kan een beetje minder ook genoeg zijn? Kunnen we alleen nog op een extreme manier op elkaar reageren, polariseren we steeds meer?  Laten we ook eens niet reageren of normaal reageren. Laten we reageren met inachtneming van en laten we ons leiden door de uitgangspunten van het CDA, zoals we die met elkaar hebben afgesproken en hebben doorleefd: Gerechtigheid, Rentmeesterschap, Gespreide verantwoordelijkheid en Solidariteit. Klimaat en rentmeesterschap, een van de belangrijke pijlers binnen het CDA, laten we hierin onze verantwoordelijkheid nemen en laten we zorgen dat het betaalbaar blijft voor iedereen. Migratie en het kinderpardon: solidariteit, veel Drentse leden hebben hier veel energie in gestoken en vanuit onze C hoort hier een christelijk en sociaal gezicht bij. Komend jaar zijn er drie belangrijke verkiezingen: Provinciale Staten, Waterschappen en Europa. Wanneer we als CDA op een normale manier vanuit onze principes politiek blijven bedrijven dan halen we vast bij alle drie verkiezingen een prachtig resultaat!

Bouke Meijer, voorzitter CDA Midden Drenthe vroeg ons het komende jaar zaken ook eens positief te benoemen. Benoem ook eens dat het goed wonen, werken en recreëren is in onze provincie. Benoem eens dat de burgerparticipatie als zeer positief wordt ervaren: “Noaberschap”. Toerisme is erg belangrijk, trots zijn wij op het realiseren van de “Col du Vam”. Er is veel landbouw in Drenthe en het nieuwe woord is: kringlooplandbouw. In Drenthe zijn wij hier al lang mee bezig en wij zijn er al heel ver mee.

Vervolgens is het woord aan Riëtte Wollerich, Statenfractievoorzitter. Zij wenste iedereen ‘Veul Heil en Zegen’ voor het nieuwe jaar. Het was voorlopig haar laatste optreden als fractievoorzitter tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst omdat zij zich niet verkiesbaar heeft gesteld voor een nieuwe periode. Riëtte benadrukte nog eens hoe goed er tijdens deze periode is samengewerkt met de fractie, het College van Gedeputeerde Staten en andere fracties in de Provinciale Staten. “Hoewel alle politieke partijen hun eigen identiteit en achtergronden hebben is er zeer goed samengewerkt met respect voor elkaars opvattingen.” De CDA-Statenfractie heeft als doelstelling om tijdens de Statenperiode alle CDA-gemeenteraadsfracties te bezoeken en zijn daar nagenoeg in geslaagd. Volgens haar is het CDA tevreden dat het Factory Outlet Centrum in Assen er niet is gekomen maar dat mede op initiatief van het CDA er wel een zogenaamd Binnenstadfonds is gekomen. Met dit fonds worden de binnensteden opgewaardeerd waarmee de aantrekkelijkheid voor het publiek vergroot wordt. “Versterk elkaar en draag elkaar”, zo besloot zij haar toespraak.

De laatste spreker is Henk Jumelet, lijsttrekker voor het CDA voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Drents gedeputeerde. Hij wenst iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar en pleit voor de menselijke maat.  “Er komen grote zaken op ons af (klimaatverandering, energievraagstukken) en mensen hebben daar moeite mee. De politiek staat ver van hun af.
We moeten luisteren naar de mensen en een duidelijk verhaal presenteren. Het CDA heeft een verkiezingsprogramma met aan de basis de vier uitgangspunten Rentmeesterschap, Gerechtigheid, Solidariteit en Gespreide verantwoordelijkheid. We kijken verder dan vandaag, ook naar morgen. Bijvoorbeeld naar de zorg in Drenthe, die je dicht bij de mensen moet organiseren. Of bij energie en klimaat, niet meedoen aan de waan van de dag maar werken vanuit onze uitgangspunten.
Samen met alle provinciale lijsttrekkers van het CDA willen we met Sybrand Buma overleggen om nog voor de provinciale Statenverkiezingen duidelijk te krijgen wat de gevolgen van het klimaatakkoord zijn voor de portemonnee. Het CDA wil draagvlak organiseren en niet maatregelen erdoor drukken. In Drenthe is samenwerken een cultuur zoals de Boermarken dat al eeuwen doen en net als bij de dorps coöperaties, mensen zelf aan het roer. Onze opdracht is om te blijven luisteren naar de zorgen van mensen zoals we dat de afgelopen jaren ook hebben gedaan.
Ik wil daar graag mee verder gaan en ik droom nog wel eens. Misschien een of twee zetels erbij en zeg nu niet dat dromen bedrog zijn, we gaan er voor.”

 

De nieuwjaarsbijeenkomst was een mooi begin van het nieuwe jaar met perspectief voor de dag van morgen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.