08 juli 2021

Noaberschap blijft belangrijk in Drenthe

Op woensdag 7 juli 2021 werd tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe de Algemene Beschouwingen gehouden waarbij de fractievoorzitters reageren op het financiële perspectief van de provincie en kaders kunnen meegeven in aanloop naar de begrotingsbehandeling in het najaar. Bart van Dekken is fractievoorzitter van het CDA en hij ging specifiek in op leefbaarheid en bereikbaarheid, woningbouw, familiebedrijven en burgerparticipatie. Mede namens de fractie van de ChristenUnie diende hij een motie in waarin het College van Gedeputeerde Staten wordt gevraagd te onderzoeken op welke wijze vrachtauto’s uitgerust kunnen worden met technische middelen om Verkeerslichtinstallaties te beïnvloeden waardoor er minder rem- en startbewegingen veroorzaakt worden. Hierdoor wordt brandstof bespaard en uitstoot verminderd. De motie werd met ruimte meerderheid aangenomen.

Hier volgt integraal zijn bijdrage: 
“Voorzitter, Drenthe beweegt! Bewegen en veranderen zijn unieke werkwoorden. Je zult maar wonen in een gebied dat kwetsbaar is ten gevolge van beweging door jarenlange mijnbouwactiviteit. Of hulp en bescherming verwachten van een overheid in de status van een veranderend asiel. Of in een verandering het hoofd boven water probeert te houden maar dat bijna niet meer lukt in je gezin, werk of buurt. Beweging en verandering brengt tot de vraag hoe doen we dat nou samen? Ook in het CDA is er veel beweging. We kunnen in de politiek soms maar moeilijk uitleggen waarom bepaalde dingen zo gaan. De schuld is al snel aan een ander of een selectief geheugen. Redeneren vanuit redelijkheid en billijkheid levert mijns inziens meer op. En proactief zijn in dingen die je wel kunt beïnvloeden. Sociaal, confessioneel en democratisch blijven in je handelen. Ook de christen democratische waarden zoals solidariteit en rentmeesterschap mogen in beweging zijn.”
“Voorzitter, ik beweeg me tot de voorjaarsnota en begroting. De financiële benadering is al in de commissievergadering gedaan door mijn collega Gertjan Zuur. Ook daar waren er woorden van redelijkheid maar ook van extra prioriteit. Wij destilleren een viertal thema’s in die prioriteit.”

Leefbaarheid en bereikbaarheid
“De eerste betreft de leefbaarheid en bereikbaarheid van Drenthe. De waarden van ruimte en schone lucht moeten we koesteren. Op het punt van infrastructuur en luchtkwaliteit zou het CDA graag een breder onderzoek in het Noorden uitgevoerd zien. Met name rondom emissiebesparingen door vrachtverkeer. Door het verminderen van rembewegingen kunnen er significante veranderingen in het leefklimaat worden gerealiseerd. Daarom een motie rondom infrastructuur en luchtkwaliteit met daarin een verzoek aan GS. Deze motie wordt mede ingediend door de ChristenUnie. De beste infrastructuur voor fiets, auto, trein en vliegtuig blijft voor ons cruciaal.”

Woningbouw
“De woningbouw in dorpen en steden is in beeld als tweede punt. De woningbouw moet steviger op de agenda. Voor het CDA moet verpaupering in binnensteden anders worden benaderd. De bestemming veranderen en inbreiden in plaats van uitbreiden en maatwerk leveren rondom gewenste nieuwbouw in je eigen dorp of stad. De moties rondom herbestemmen en duurzame woningbouw worden vandaag samen met het CDA ingediend en dus gesteund.”

Familiebedrijven
“Ons derde punt raakt aan zorgen bij de familiebedrijven en het MKB. Her en der zijn er zware klappen geweest in de Coronapandemie. Desondanks is het aantal verwachtte faillissementen in Drenthe uitgebleven. Maar kan het College van Gedeputeerde Staten, zo is mijn vraag, nog meer doen in de richting van getroffen MKB-bedrijven? De hulp aan het MKB mag brengen tot een Drents ondersteuningsfonds of zijn er nog ergens plusmogelijkheden vanuit de Investeringsagenda?”

Iedereen doet mee
“Het laatste punt betreft burgerparticipatie en weer meedoen. In de werkgroep veranderende samenleving zien we een mooie zoektocht op dat punt. Eerder konden gemeenten rekenen op een zogenaamde open bijdrage om een concreet project als burgerinitiatief te realiseren. Een steun in de rug om van onderop beleid vorm te geven. De politiek weer dichter bij de burger brengen, zeg maar het noaberschap. Dat mag voor ons best terugkomen en is passend om de kloof te dichten.
Voorzitter, ik kom tot een samenvatting. Er is brede waardering bij mijn fractie voor deze voorjaarsnota 2021.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.