14 oktober 2022

Nu onderzoek naar relatie volksgezondheid met de bollenteelt

Omdat een deel van Provinciale Staten van Drenthe wil weten welke mogelijkheden er zijn in relatie tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om in de nabijheid van woon- en natuurgebieden, te komen tot spuit-of teeltvrije zones, heeft de Commissie van Onderzoek opdracht gegeven aan een advocatenkantoor om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden hiervoor. Door een aantal Statenfracties is het door het advocatenkantoor uitgebrachte rapport ‘Ruimtelijk ordeningsinstrumentarium Bollenteelt’ geagendeerd tijdens de vergadering van de Statencommissie ‘Omgevingsbeleid’ die werd gehouden op woensdag 12 oktober 2022.

Belangenafweging
Namens de CDA-Statenfractie is Siemen Vegter woordvoerder op dit onderwerp en hij vindt de provincie bij uitstek geschikt om een belangenafweging te maken tussen de diverse belanghebbenden zoals telers, omwonenden, maar ook overheden zelf met diverse plannen, visies en strategieën. “Uiteraard dient die belangenafweging altijd plaats te vinden binnen de geldende wet- en regelgeving, tot zover niets nieuws onder de zon. Het instellen van spuit- en teeltvrije zones kán wel de zorgen van omwonenden verlagen maar die opvatting vindt de CDA-fractie wel erg bescheiden. Als onderzoek aantoont dat dit instrument de gezondheidsschade van omwonenden vermindert, dan is toepassing volgens het CDA hiervan onontkoombaar.”

Nieuwe Omgevingswet geeft meer mogelijkheden
Uit het rapport blijkt volgens Siemen Vegter dat voor bestaande situaties het uitermate lastig is om in te grijpen, dan wel om spuit- en teeltvrije zones af te dwingen tenzij op basis van onderzoek vaststaat dat niet-ingrijpen geen optie zou zijn. “Voor nieuwe situaties is het op basis van de huidige bestuursrechtspraak wel mogelijk om de eerdergenoemde zones in te stellen, het gaat immers om het garanderen van een gezond woon- en leefklimaat. In zijn algemeenheid zou ik nog willen toevoegen, dat net als in het stikstofdossier, ook hier de opmerking moet worden gemaakt, dat de natuur niet mag verslechteren door de bollenteelt. Dan doel ik uiteraard met name op de Natura 2000 natuur in Drenthe. Dan blijkt vervolgens uit het onderzoek dat de nieuwe omgevingswet, als die eindelijk is ingevoerd, meer mogelijkheden geeft aan de provincie. Op basis van toepassing van het voorzorgsbeginsel kan een stelsel van beschermende maatregelen worden opgelegd, zolang niet vaststaat dat er geen gezondheids- of omgevingsschade optreedt. Wat de CDA-fractie betreft neemt het college de uitkomsten van dit onderzoek mee bij de eerste uitwerking van de omgevingsvisie Drenthe nadat de Omgevingswet is ingevoerd.” De initiatiefnemers van dit agendapunt verweten het College van Gedeputeerde Staten dat zij niet in beweging is te krijgen op dit punt en zich strikt achter juridische regels verschuilt. Siemen Vegter adviseerde om dan maar een ander advocatenkantoor een second opinion te laten uitvoeren als zij geen vertrouwen hebben in het College van Gedeputeerde Staten. Als reactie op een vraag vanuit de commissie zei Siemen Vegter dat nu al geanticipeerd kan worden op de nieuwe Omgevingswet en onderzoeken naar een relatie met de volksgezondheid nu al kunnen starten wat het CDA betreft.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.