Landbewerken
04 oktober 2018

Omgevingsvisie met grote meerderheid aangenomen

De provincie Drenthe kent een zogenaamde omgevingsvisie, een document met daarin een visie op toekomstige ontwikkelingen op gebied van water, milieu en verkeer en waarin de koers voor de ruimtelijke economische ontwikkeling van Drenthe wordt omschreven. In 2014 is deze omgevingsvisie vastgesteld maar moet nu geactualiseerd worden omdat sindsdien veel nieuw beleid is ontwikkeld. De thema’s die door het College van Gedeputeerde Staten worden genoemd, zijn Sterke steden, Energielandschappen en Vrijetijdseconomie. Om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie is nu een revisie nodig van de oude visie, aangevuld met nieuw beleid op gebied van Sterke Steden, Energietransitie en Vrijetijdseconomie. In de vergadering van Provinciale Staten van 3 oktober 2018 werd de Omgevingsvisie behandeld.

In maart 2017 hebben Provinciale Staten de Startnotitie Revisie Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. Met de revisie is de planperiode van de huidige Omgevingsvisie verlengd van 2020 tot 2030. Ten behoeve van de besluitvorming op de Omgevingsvisie is de procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De ontwerp-Omgevingsvisie en het bijbehorende Milieueffectrapport hebben van 5 april tot en met 16 mei 2018 ter inzage gelegen. Daarop zijn zestig zienswijzen binnengekomen. Een handvol zienswijzen is na de reactietermijn ingediend. Deze zijn meegenomen in de beantwoording. Enkele zienswijzen hebben geleid tot wijziging van het ontwerp. Tijdens de Commissievergadering Omgevingsbeleid op 19 september jl. hebben vijftien mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.

CDA-Statenlid Klaas Neutel is namens zijn partij woordvoerder voor dit onderwerp. Hij is content met de inspraakmogelijkheden voor inwoners en bedrijven, de goed bezochte informatiebijeenkomsten, de ingediende zienswijzen en de insprekers tijdens de Commissievergadering. “Op deze wijze is er veel informatie vanuit de samenleving opgehaald en is er voor de burgers en organisaties in Drenthe voldoende gelegenheid geweest hun mening kenbaar te maken”, zegt Klaas Neutel.

Geen zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond
Zoals veel andere partijen vroeg het CDA ook om meer regie als het gaat om de energietransitie. In de nieuwe omgevingsvisie is het combinatiemodel opgenomen waardoor betrokkenen en belanghebbenden kunnen meepraten over de gekozen oplossingsrichtingen. Maar volgens Klaas Neutel blijkt niet waar dan de regie ligt. In de Omgevingsvisie wordt veel verantwoordelijkheid overgedragen aan gemeenten maar het gevaar van versnippering ligt dan volgens hem op de loer. “Als je als provincie doelstellingen formuleert moet je regie houden op het bereiken daarvan. We willen af van het gebruik van fossiele brandstoffen en moeten echt op zoek naar andere vormen van energie zoals zon, wind of biomassa. Om te voorkomen dat elke gemeente ongebreideld allerlei vormen van alternatieve energievormen toestaat is er regie van de provincie nodig. “Hij deed nogmaals de suggestie, die hij ook al enkele jaren geleden deed, om aan bouwvergunningen voor windmolens een termijn te verbinden. Het CDA verwelkomt de zonneparken in Drenthe maar hij waarschuwde om daar niet vruchtbare landbouwgrond aan op te offeren. “De grond wordt beschadigd en het duurt vele jaren om die grond weer geschikt te maken voor voedselproductie. Er is genoeg andere grond beschikbaar zoals in de verkeerslussen op snelwegen of op daken van gebouwen.”

Landbouw
Boeren die hun bedrijf inrichten als kringlooplandbouw moeten volgens Klaas Neutel beloond worden. “Zij zorgen goed voor de bodem en door deze vorm van circulaire landbouw voorkomen zij afvalstromen en zorgen voor hergebruik van eigen producten.” Ook vroeg hij aandacht voor de bedrijven in de land- en tuinbouw die tijdens de nachtelijke uren veel licht produceren. “In Drenthe moeten we de duisternis koesteren en daarom moeten we met de ondernemers in gesprek gaan hoe we die duisternis zoveel mogelijk kunnen behouden.”

Grote meerderheid stemt in
Door verschillende partijen werden nog moties en amendementen ingediend waardoor de oorspronkelijke tekst van de omgevingsvisie en de Provinciale Omgevingsverordening nog op enkele punten enigszins gewijzigd wordt. Zo wordt duidelijker omschreven hoe de woorden participatie en draagvlak moeten worden begrepen.
Hierna werd de Omgevingsvisie en de daaruit voortvloeiende Provinciale Omgevingsverordening (POV) met grote meerderheid vastgesteld door Provinciale Staten vastgesteld. Slechts vier Statenleden stemden tegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.