Landbewerken
28 maart 2018

Ontwerp Omgevingsvisie klaar voor inspraak

De provincie Drenthe heeft een zogenaamde omgevingsvisie, een document met daarin een visie op toekomstige ontwikkelingen op gebied van water, milieu en verkeer en waarin de koers voor de ruimtelijke economische ontwikkeling van Drenthe wordt omschreven. In 2014 is deze omgevingsvisie vastgesteld maar moet nu geactualiseerd worden omdat sindsdien veel nieuw beleid is ontwikkeld. De thema’s die door het College van Gedeputeerde Staten wordt genoemd, zijn Sterke steden, Energielandschappen en Vrijetijdseconomie. Om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie is nu een revisie nodig van de oude visie, aangevuld met nieuw beleid op gebied van Sterke Steden, Energietransitie en Vrijetijdseconomie.

Digitaal document lastig te lezen
CDA-woordvoerder Martin Kremers was blij dat niet aan de huidige omgevingsvisie getornd wordt. Die blijft namelijk gehandhaafd maar nieuw beleid wordt toegevoegd, bestaande beleidsthema’s worden geactualiseerd en de Omgevingsvisie wordt gedigitaliseerd. En dat laatste was voor Kremers lastig omdat het digitale document zich lastig laat lezen. “Ik heb van verschillende kanten gehoord en het ook zelf ondervonden, dat juist door de digitalisering dit document nauwelijks tot niet te lezen is en al helemaal geen vergelijk gemaakt kan worden met eerder door Provinciale Staten vastgestelde beleidsdocumenten.” Daarom pleitte hij ook om de voorgestelde termijn van inspraak te verlengen. “De vraag is waarom dit stuk nu al op deze wijze ter inzage gelegd moet worden. De revisie is immers mede ingegeven door de komende Omgevingswet, maar die treedt pas in 2021 in werking. 

Zonnepanelen ook belangrijk
Drenthe heeft als doelstelling om op termijn te komen tot opwekking van minimaal 10 Peta joule hernieuwbare energie maar duidelijk is dat dit niet kan door uitsluitend zorgvuldig in het landschap ingepaste windmolens. Dat levert te weinig op en om dat met uitsluitend windmolens te halen zijn er heel veel meer windmolens nodig. “Daar opteert het CDA dus niet voor”, zegt Martin Kremers. “Het kan kennelijk ook met grootschalige zonneparken. Er is in Drenthe meer dan genoeg hectare dakoppervlak en ruimte langs wegen om die parken te realiseren. Gelet op de verwachte opwarming van de aarde en de daarbij horende afname van gebieden waar landbouw nog kan, zult u begrijpen dat het CDA niet opteert voor zonneparken op vruchtbare landbouwgrond.” De Christendemocraat opteerde voor de mogelijkheid om de huizen in Drenthe energieneutraal te maken. Onlangs tijdens een conferentie hoorden de Statenleden dat deze mogelijkheid bestaat voor 35.000 euro per woning, dat dit binnen een week gerealiseerd kan zijn en dat een eventuele lening zou kunnen worden terugbetaald uit de besparing op de energiekosten. “Waarom doen we dit nog niet”, zo vroeg hij zich af. “Voor het CDA zou dit een speerpunt in het kader van de energietransitie mogen zijn.”

Gaswinning in Drenthe afbouwen
Verder pleitte de CDA-woordvoerder voor het versneld afbouwen van gaswinning in Drenthe. “Deze revisie is ook een mooie gelegenheid om een tijdspad af te spreken waarop de Drentse gaslocaties via een vermindering naar een totale sluiting kunnen worden gebracht. Uiteraard in combinatie met de eerder uitgesproken wens te komen tot energie neutrale woningen. Zouden we dit standpunt niet als basistandpunt in deze Revisie moeten opnemen?” Het antwoord van gedeputeerde Stelpstra was dat hij nog voor de terinzagelegging de tekst zou gaan wijzigen nu hij de Statenleden hierover heeft gehoord. Maar hij waarschuwde wel dat het Rijk daarover gaat en niet de provincie.
Het onderdeel vrijetijdseconomie is wat Kremers betreft een mooi onderwerp voor een brede maatschappelijke oriëntatie. Hij vroeg zich af hoe onze inwoners Drenthe graag zien en welke mogelijkheden ondernemers zien op dit terrein. “Moet alles overal maar kunnen, waar vinden we dat stilte en rust absoluut gehandhaafd moeten blijven en waar mag wel wat meer reuring komen? Een mooi onderwerp voor het binnenkort te houden 1e Drenthe in debat.”

In september besluitvorming
In de vergadering van Provinciale Staten op 28 maart 2018 is besloten dat dit ontwerp ter inzage wordt gelegd. Er zal naar tevredenheid van het CDA-Statenlid een zogenaamde brede consultatie plaatsvinden. Wel vroeg CDA-Statenlid Martin Kremers nog aan het College van Gedeputeerde Staten of er van deze revisie nog een zogenaamde publieksversie komt. Het CDA vindt het namelijk belangrijk dat burgers van Drenthe in begrijpelijke taal kennis kunnen nemen van de voorstellen. Gedeputeerde Stelpstra zegde hierop zo’n versie toe.
In september van dit jaar zal het statenstuk ter besluitvorming worden geagendeerd in de vergadering van Provinciale Staten waarbij de fracties nog tekstwijzigingsvoorstellen kunnen indienen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.