12 mei 2021

Openbaar busvervoer in Drenthe, overleven en weer opbouwen

Op de agenda van de Commissie Omgevingsbeleid van het Drents Parlement stond op woensdag 12 mei onder andere de zogenaamde Kaderbrief Begroting van het OV-bureau Groningen Drenthe. Dat is de organisatie die het openbaar busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe en de stad Groningen verzorgd. Er is voor gekozen om nu in plaats van de Ontwerpbegroting 2022 een kaderbrief met de algemene financiële en beleidshoofdlijnen, gelijktijdig met de Jaarstukken 2020, aan Provinciale Staten aan te bieden. De financiële effecten van de coronacrisis op het openbaar vervoer zijn ten gevolge van sterk afnemende reizigersinkomsten groot en het zal naar verwachting nog jaren duren voordat de reizigersopbrengsten weer op het niveau van precorona zijn.

Kaderbrief summier
Namens de CDA-Statenfractie is Eline Vedder onder meer woordvoerder openbaar vervoer en zij gaf aan dat eind maart het verlies in 2020 nog werd geschat op een bandbreedte tussen vijf en tien miljoen euro maar dat er nu een verwacht tekort van negen miljoen is. “Deze mix van bezuinigen en bijpassen sluit aan bij wat de CDA-fractie ook had aangegeven een voorkeur voor te hebben. Van het verhogen van tarieven als mogelijkheid om het tekort op te vangen is afscheid genomen en dat vindt het CDA zeer verstandig. We willen de reizigers die al zijn teruggekeerd naar het openbaar vervoer niet extra belasten voor de reizigers die nog niet zijn teruggekeerd, dit signaal zou haaks staan op onze duurzaamheidsambities. De verhouding tussen drie miljoen euro besparen en zes miljoen euro bijpassen, kunnen we ons ook van alles bij voorstellen. Echter, we vinden de Kaderbrief nog erg summier over waar die zes miljoen euro dan vandaan gaat komen.” Volgens Eline Vedder wordt het Rijk in de kaderbrief genoemd maar zij vroeg verantwoordelijk gedeputeerde Bijl of hij kon aangeven wat de potentiële bijdrage van het Rijk dan zou kunnen zijn voor de komende jaren. Verder geeft volgens haar het OV-bureau aan dat het weerstandsvermogen ruimte heeft om incidenteel vijf miljoen euro op te vangen maar dit niet in een jaar te willen inzetten. “Die voorzichtigheid begrijpen we, maar aan welke bijdrage wordt dan wél gedacht voor de jaren 2022, 2023 en 2024”, zo vroeg zij gedeputeerde Bijl. “En dan kent het OV-bureau ook nog de COVID-19 reserve, die na toevoeging van het resterend positieve saldo van 2020 2,4 miljoen bevat. Deze is bedoeld om deels de nadelige effecten van de coronacrisis in 2021 op te vangen.” Van de gedeputeerde wilde zij weten of het dan gaat over het wegvallen van de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer in de tweede helft van 2021 en of daar al meer over bekend is. Ook wilde zij weten hoeveel van deze reserve naar verwachting wordt aangewend in dit jaar en opvolgende jaren. Gedeputeerde Bijl gaf aan dat bij de behandeling van de begroting van het OV-Bureau op 16 juni a.s. hij meer duidelijkheid kan geven over de financiële gevolgen van de verschillende regelingen.

Bestaand netwerk in stand houden
“We zien in de kaderbrief nadrukkelijk aandacht voor het in stand houden van het OV-netwerk, ook in de wijken en in het landelijk gebied”, zegt Eline Vedder. “Dat belang willen we als CDA-fractie ook vandaag nog eens extra onderstrepen, vooral in het licht van ‘overleven en weer opbouwen’. Het behouden van een fijnmazig netwerk hecht deze fractie veel waarde aan, ook als hier kosten tegenover staan. In dat licht - de inwoner centraal - vinden we ook het opnemen van niet alleen klanttevredenheid, maar ook inwonertevredenheid als beleidsindicator een zeer goed idee, waar we met interesse de resultaten van zullen afwachten. Tot slot nog een laatste vraag aan de gedeputeerde: in de kaderbrief wordt bij het drietal ambitielijnen gesproken over een eventuele ’systeemsprong’ bij de toekomstvast bereikbaarheid van en naar steden. Waar moeten we bij het woord ’systeemsprong’ dan aan denken?" Volgens gedeputeerde is die term vooral bedoeld als een vergezicht en een traject van lange adem waarbij je moet denken aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van lightrail.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.