28 oktober 2020

Opgehoogde Investeringsagenda helpt Drenthe vooruit

Provinciale Staten van Drenthe hebben in 2019 bij het behandelen van de begroting een bedrag van vijftig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de investeringsagenda voor deze collegeperiode. Alle fracties hebben vervolgens meegewerkt aan het vorm geven van die investeringsagenda zodat die nu kan worden vastgesteld. In de Statencommissie Financiën, Bestuur, Cultuur en Economie (FCBE) werd duidelijk dat het College van Gedeputeerde Staten voorstelt nog een bedrag van dertien miljoen euro toe te voegen. De reden hiervoor is onder andere de gevolgen van de zogenaamde Coronacrisis voor een deel op te vangen.

Bart van Dekken, fractievoorzitter van het CDA en onder meer woordvoerder economie, vindt deze investeringsagenda niet alleen een aanjager voor werkgelegenheid en economie. “Ook belangrijk rondom wonen, werkgelegenheid en de economische uitgangspunten. En in deze PLUS Investeringsagenda zijn de CDA-gedachten voor Drenthe als nummer 1 recreatie- en fietsprovincie beter geborgd en dat is in deze Coronatijd goed nieuws.” Hij accentueerde drie onderdelen uit de investeringsagenda, namelijk aandacht voor de plattelandsgemeenten, het noaberschap en de gevolgen van de energietransitie.

Heel Drenthe vergroenen
“Vanuit je omgeving nog sterker beleven is het van belang dat we niet alleen de steden verder gaan vergroenen. Ook de plattelandsgemeenten moeten we niet vergeten. Kan de gedeputeerde ons nog zeggen in hoeverre er mogelijkheden zijn voor juist die gemeenten om de beleving van bermen, straten en wijken nog waardevoller te maken? En kunnen de aanbevelingen van Natuur en Milieu Drenthe nog helpen?” Daarmee doelde hij op de brief die Natuur en Milieu stuurde naar de Statenleden en waarin aandacht werd gevraagd voor de ‘Agenda voor groen herstel van Drenthe’. In die agenda worden overheid en burgers opgeroepen samen vorm te geven aan een duurzame en gezonde provincie.

Een sociaal en levendige provincie
De BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) heeft aanbevelingen gestuurd en daarbij aandacht gevraagd voor het noaberschap, een sociaal en levendige provincie. “Goed dat de BOKD een zogenaamde systeemorganisatie voor advies is geworden maar nu moeten ze ook meerjarig de middelen krijgen die daarbij horen. Houdt het College van Gedeputeerde Staten de vinger aan de pols om, in samenwerking met gemeenten, maatwerk in dorp- of wijkcentrum mogelijk te maken? Dus niet dorpshuizen of musea vanuit uniformiteit financieel gelijk behandelen maar specifiek waarderen en daarbij de inzet van vrijwilligers als randvoorwaarde voor die sociale meerwaarde. In dat perspectief willen we samen met de PvdA aanvliegen op concrete steun naar de sociale culturele sector en dat per motie ook binnenkort bij de Algemene Politieke Beschouwingen in Provinciale Staten voorleggen. Het noaberschap levert ook inspanningsverplichting op voor bereikbaarheid voor kwetsbare doelgroepen. Daarom moet de ondertiteling van onze regionale omroep, en calamiteitenzender, geborgd zijn voor wat betreft de toepassing van de juiste software als ook de personele capaciteit om dat uitvoerbaar te houden. Kan de gedeputeerde ons dit verzekeren?”

Expertiseclub energie coöperaties
De energietransitie is volgens het CDA verrassend concreet in deze Investeringsagenda voor wat betreft de zogenaamde energiecoöperaties.  Bart van Dekken: ”Het doet ons deugd dat er door het College van Gedeputeerde Staten beoogd wordt om deze energiecoöperaties in gelijkwaardige positie te brengen ten opzichte van overige ontwikkelaars. De lokale behoefte van particulieren om zich te verenigen moeten we via dit soort burgerparticipatie slim aanpakken! Ik zou graag een expertiseclub zien zoals we die ook destijds ook bij de aanleg van Breedband hebben gezien. Wanneer burgers dat kleinschalig doen kan het niet zo zijn dat zij “achter het net vissen” en overige ontwikkelaars er met een grote buit vandoor gaan. Dat zou een soort cowboygedrag opleveren en daar zijn wij tegen. Als CDA overwegen we om op dit punt met een aanvullende motie te komen bij de komende Algemene Politieke Beschouwingen. Het moet een soort drietrapsraket worden van waarderen van lokale initiatieven, het bereikbaar maken van specifieke expertise voor energie coöperaties en de juiste systematiek van actieve gecombineerde regie maatwerkcombinaties om te komen tot een substantiële inspanning richting dat wat gemeenten ook als realiseerbaar achten.  U weet wel, eerst dit en dan pas dat in combinatie met wie doet wat, het principe van de zogenaamde zonneladder.” Gedeputeerde Stelpstra gaf aan dat er een brief naar de Stratenleden onderweg is waarmee het CDA op haar wenken wordt bediend en een motie volgens hem overbodig zal zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.