20 januari 2021

Opnieuw pleidooi van CDA voor ondertiteling RTV-Drenthe

Op 1 juli 2020 hebben Provinciale Staten van Drenthe de Sociale Agenda 2020-2023 vastgesteld. Bij vaststelling van de lnvesteringsagenda op 11 november 2020 is een bedrag van zeven miljoen euro voor de Sociale Agenda 2020-2023 vastgesteld. Met de Sociale Agenda zetten de provincie, de Drentse gemeenten en maatschappelijke partners zich de komende jaren in voor passende woningen, leefbare dorpen en steden, verminderen van armoede, goed onderwijs, tegengaan van laaggeletterdheid en gelijke kansen voor iedereen. De insteek van de provincie bij de realisatie van de Sociale Agenda is dat zij als één van de deelnemers een bijdrage levert aan het gezamenlijk resultaat. Uitgangspunt voor samenwerking is een gezamenlijke aanpak. Op de agenda van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) stond het concept-werkplan Sociale Agenda dat voor dit jaar de verschillende activiteiten heeft opgenomen.

Voor de CDA-Statenfractie is Ceciel Mentink woordvoerder in dit dossier en zij waardeert de inzet van het College van Gedeputeerde Staten om de aangemelde projecten te realiseren. Volgens haar wordt mede door de in het leven geroepen adviescommissie gehoor gegeven aan de behoeftes van de inwoners van Drenthe. Niet alle aangemelde projecten zijn gehonoreerd en zij vroeg verantwoordelijk gedeputeerde Kuipers of de indieners van die projecten ook geholpen worden om wel gehonoreerd te worden. Dat werd bevestigd door gedeputeerde Kuipers.
Het valt Ceciel Mentink op dat niet elke gemeente zich heeft aangemeld voor een project. “Redden deze gemeenten zichzelf of moeten we er meer aandacht aan geven zo vraag ik mij af. Het lijkt me vooral in deze tijd, waar men sociaal meer aandacht vraagt en weten dat gemeenten, vooral richting WMO en jeugdzorg, moeilijkheden ervaren en ze wel wat hulp kunnen gebruiken. Via de sociale agenda kan men gemeenten meer faciliteren.”
 
Betrokken organisaties
In de Sociale Agenda wordt samengewerkt met de zogenaamde Systeemorganisaties zoals BOKD, CMO STAMM, SportDrenthe en Zorgbelang. Hoewel die via hun eigen werkplan al de nodige afspraken met de provincie hebben gemaakt valt het Ceciel Mentink op dat de systeemorganisaties helemaal niet worden genoemd in het werkplan en dat niet wordt ingegaan op hun (met de provincie afgesproken) bijdrage aan de uitvoering van de Sociale Agenda. Zij vroeg de gedeputeerde om uitleg hieromtrent. Volgens hem hebben die organisaties via hun werkplannen hun bijdrage al geleverd en hebben zij een actief aandeel bij de uitvoering van de Sociale Agenda.

Ondertiteling RTV-Drenthe
Tenslotte ging zij in op de ondersteuning ondertiteling van programma’s van RTV-Drenthe waarbij 50.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor de aanschaf van software maar niet voor de uitvoering. RTV Drenthe geeft volgens haar aan dat die nog wil wachten wat het Rijk wil subsidiëren. “Het CDA vindt het allemaal wel lang duren en willen de gedeputeerde vragen om stappen te zetten zodat de broodnodige ondertiteling zo spoedig mogelijk gerealiseerd kan worden”, zegt Ceciel Mentink. Gedeputeerde Kuipers gaf aan dat hij in gesprek is met het Rijk hierover en wacht nog steeds op een reactie.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.