23 juni 2021

Participatie in Drenthe vastleggen in beleid

De Noordelijke Rekenkamer (NRK), een onafhankelijk orgaan dat doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onderzoekt van het gevoerde beleid van de Noordelijke provincies, heeft onderzoek gedaan hoe het zit met de betrokkenheid van burgers bij ruimtelijke ingrepen. Daarbij heeft de NRK als uitgangspunt genomen dat de ruimtelijke kwaliteit gebaat is bij de incorporatie van belangen, waarden en meningen in het besluitvormingsproces. Burgerparticipatie kan helpen die belangen, waarden en meningen van verschillende partijen bij elkaar te brengen. De belangrijkste onderzoeksvraag was bij dit onderzoek op welke wijze werden inwoners en maatschappelijke instellingen en bedrijven werden betrokken bij enkele grote ruimtelijke ingrepen en in welke mate heeft deze participatie geleid tot aantoonbare verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

Burgers staan nog te ver van het bestuur
Hoewel geen van de Noordelijke provincies participatiebeleid heeft vastgesteld werd in een toelichting door de NRK gezegd dat de provincie Drenthe bij verschillende onderwerpen wel bewoners en belanghebbenden laat participeren. Tijdens de vergadering van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) stond het door de NRK gemaakte rapport op de agenda. Ceciel Mentink is voor de CDA-Statenfractie woordvoerder en zij stelde dat het rapport duidelijk maakt welke verbeterpunten er op het punt van burgerparticipatie zijn. “Het onderzoek van de NRK laat zien welke verbeterpunten er zijn en gerealiseerd kunnen worden bij burgerparticipatie. De NRK heeft twee cases beoordeeld en de onderzoeksvragen met daarbij de antwoorden en conclusies geeft het CDA een verhelderend beeld, onze waardering daarvoor. De samenleving verandert sterk en een groeiende groep burgers lijkt te ver van de overheid en het bestuur te staan en dit rapport biedt naar het oordeel van mijn fractie handvatten voor een oplossing daartoe. We moeten meer verbinden, haalbaarheid, betaalbaarheid en verwachtingen naar elkaar toe uitspreken tijdens het proces. Maar ook dan aangeven wat de wettelijke en juridische regels zijn. Daarom vinden we het voorstel van de NRK om te gaan kijken naar een Beleidskader burgerparticipatie provincie Drenthe een goede voorzet.”

Betrokkenheid belangrijk voor leefbaarheid
De CDA-fractie ondersteunt volgens Ceciel Mentink de aanbeveling om de Statenwerkgroep veranderende Samenleving in deze het voortouw te laten nemen om zodoende de spelregels van het participatie spel vast te leggen en voor te leggen aan Provinciale Staten. “Maar de Dorpsverenigingen en plaatselijke belangenverenigingen zijn belangrijke vertegenwoordigers van bewoners en voor de leefbaarheid van de omgeving is het belangrijk dat zij worden betrokken bij provinciale plannen. Met het kader wordt nadrukkelijk niet beoogd een blauwdruk voor burgerparticipatie vast te stellen, wel gezamenlijke aanknopings- en uitgangspunten, een kader op hoofdlijnen met als kader de bestaande werkwijzen en processen.”

Nog ruimte in de gereedschapskist
Het college van Gedeputeerde Staten heeft in de reactie op dit rapport aangegeven dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat men wil leren wat werkt en instrumenten wil opnemen en kijken naar de mogelijkheden om zo de ruimte te krijgen voor participatie.  Toch adviseert NRK om meer kracht bij te zetten en toch een inhaalslag te krijgen op de participatie. “In de gereedschapskist moeten meer hamers en bouten om de boel aan elkaar te krijgen om zo de verbinding te leggen met inwoners van deze mooie provincie en daar kan het CDA zich in vinden’, zegt de Ceciel Mentink.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.