15 mei 2019

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe belangrijk voor CDA

Vorig jaar hebben de provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen een aanvraag voor een Regio Deal ingediend bij het Rijk. Deze aanvraag is door het Rijk gehonoreerd met een bedrag van twintig miljoen euro voor de komende vier jaar. Afgelopen maanden is door de regio en het Rijk op alle niveaus intensief gewerkt om de Regio Deal mogelijk te maken. Zowel het college van Gedeputeerde Staten als de betrokken zes colleges van Burgemeester en Wethouders hebben op 23 april 2019 ingestemd met de doelstellingen en aanpak op hoofdlijnen die uiteindelijk worden vastgelegd in de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Grote ambitie
De provincie Drenthe en de betrokken gemeenten hebben samen de ambitie de komende jaren de brede welvaart in het gebied te versterken. Het gezamenlijk streefbeeld bestaat uit een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve economische ontwikkelingen, met passend onderwijs afgestemd op de economische structuur, een bloeiende vrijetijdseconomie, goede bereikbaarheid en een toekomstbestendig, aantrekkelijk en aantrekkend woonklimaat. Naast het door het Rijk beschikbare bedrag van twintig miljoen euro moeten provincie en betrokken gemeente ook hetzelfde bedrag beschikbaar stellen. Daarom vraagt het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe aan Provinciale Staten om een bedrag van tien miljoen euro beschikbaar te stellen. Daarnaast zullen de zes betrokken gemeenten tien miljoen beschikbaar stellen.

Regionale samenwerking faciliteren
CDA-Fractievoorzitter Bart van Dekken was positief over deze afgesproken Regiodeal. “De regio doet er voor het CDA enorm toe. Sterker nog, naast het bestaande model van de twaalf plus één, de gemeenten aangevuld met de Provincie, is er bij ons een diepe overtuiging dat je samenwerking in de regio moet faciliteren op het moment dat die het verschil kan maken. Ik breng in herinnering het belang van interregionale samenwerking zoals we die de afgelopen periode hebben laten zien in de samenwerking met Fryslân en Groningen maar ook met Overijssel en met onze Duitse buren. Ja voorzitter, interregionale samenwerking is en blijft cruciaal.” Volgens Bart van Dekken zijn in Drenthe een drietal vitale regio’s (Assen, Meppel/Hoogeveen en Emmen) die het verschil kunnen maken in de ontwikkeling van Drenthe. “Op een later moment wil ik daar nog wel wat uitvoeriger op terug komen maar voor nu kan ik zeggen dat het mooi is dat we als Provincie samen met gemeenten in Zuidoost Drenthe en de gemeente Hardenberg uit onze buurprovincie in Overijssel een indrukwekkende regiodeal voor belangrijke ontwikkelingen hebben gerealiseerd. We zien dat daarmee vanuit een gemeenschappelijke investering projecten rondom wonen, werken en welzijn een stimulans krijgen.” Hij vroeg verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) of een vergelijkbare regiodeal-ontwikkeling ook in Noord- en Zuid-West Drenthe past. “Wellicht kan het College ons nog informeren in hoeverre er een mogelijke kans is dat we die gebieden ook een regiodeal kunnen maken. Past dit misschien in de tweede tranche die nog dit jaar door de Rijksoverheid in het vooruitzicht is gesteld?”

Instemming
De CDA-fractievoorzitter sloot zijn betoog instemmend af. “Het CDA wil haar waardering uitspreken voor deze regiodeal en stemt van harte in met de beleidsdoelstellingen die bij deze regiodeal horen. Fijn dat het in deze constructie is gelukt.”
Gedeputeerde Jumelet sloot een tweede regiodeal voor andere regio’s in Drenthe niet uit. “Dit jaar zal nog een tweede mogelijkheid door het Rijk worden geboden maar dan moeten er wel goede plannen liggen om daarvoor in aanmerking te komen.” Als voorbeeld noemde hij om het project Vitale Vakantieparken hiervoor aan te melden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.