13 mei 2020

Snelheid geboden bij functiewijziging landbouw naar natuur

Tijdens de vergadering van de Commissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) van Provinciale Staten op 13 mei stond een voorstel op de agenda voor de Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland. In 2016 heeft de provincie Drenthe het Programma Natuurlijk Platteland (PNP) vastgesteld. De provincie vervult de regierol en kiest voor een effectieve en efficiënte verbinding van doelen en opgaven.

Concreet gaat het om het realiseren van ruim 7.700 ha inrichting natuur, ruim 3.300 ha functiewijziging van landbouw naar natuur en de uitvoering van natuurherstelmaatregelen. Het tempo voor de functieverandering van landbouw naar natuur in de PNP moet omhoog en het College van Gedeputeerde Staten vraagt nu om vanwege de snelheid niet de regels van de Algemene Subsidieverordening te volgen maar geld beschikbaar te stellen zonder een zogenaamde voorhangprocedure.

Wel periodiek rapporteren
Gertjan Zuur was namens de CDA-Statenfractie woordvoerder en volgens hem staat de versnelling niet ter discussie maar wel het, zonder voorhangprocedure, kunnen accorderen van het afgeven van de subsidie. “Als wij als Provinciale Staten in dat proces een obstakel zijn, dan zou dat de versnelling weleens, tenminste gedeeltelijk, teniet kunnen doen. En naar ons idee is dat ook niet in het belang van zowel de koper als de verkoper. Of zien wij dat verkeerd? Het is zeker niet in het belang van het streven om in tijd te voldoen aan de beoogde doelen die zijn gesteld. De CDA-fractie begrijpt dat. En hoewel wij voorstander zijn van de regeling rondom de voorhangprocedure, willen wij in het belang van de beoogde doelstellingen aan dit voorstel van het college onze goedkeuring geven. Wel vinden wij het vreemd dat onder het kopje ‘Monitoring en evaluatie’ staat geschreven: ‘niet van toepassing’. Omdat de staten hierbij een deel van onze bevoegdheden delegeert, zou het passend zijn dat het College van Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten periodiek zou rapporteren over de ervaringen, voortgang en uitputting. De provinciale Staten blijven per slot van rekening eindverantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de besteding van het subsidiebedrag van maximaal € 2.500.000 dat hiervoor is bestemd.“ Zuur wilde van verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) weten of periodiek gerapporteerd kan worden over de voortgang en Jumelet gaf hem die toezegging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.