29 november 2017

Tekort bij toezichthoudende dienst milieutaken RUD

De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe hebben samen de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) opgericht die de taken op gebied van Veiligheid, Toezicht en Handhaving op milieugebied uitvoert. Door een tekort op de begroting van 2017 dienen de gemeenten en provincie nu extra geld beschikbaar te stellen.

Oplopend financieel tekort

Op de agenda van de Statencommissie FCBE (financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) werd de commissieleden gevraagd een zienswijze in te dienen op een Begrotingswijziging 2017 van de RUD Drenthe. Voor 2017 wordt namelijk een tekort voorzien van € 600.000,-. Dat was mede aanleiding eerder dit jaar om een onderzoek in te stellen naar de onderliggende oorzaken. Dat onderzoek heeft nu een rapport opgeleverd dat ook in de commissie werd besproken. Een van de conclusies is dat de RUD Drenthe een oplopend financieel tekort heft met een structureel karakter. Voor 2017 wordt aan de provincie en gemeenten een bijdrage gevraagd van € 450.000,-, voor de provincie Drenthe betekent dat een bedrag van ruim 106.349,--. Het onderzoek heeft verder uitgewezen dat vanaf 2018 de structurele bijdrage voor de deelnemers van de RUD Drenthe zeer waarschijnlijk zal moeten worden verhoogd.

Teveel nevelen

Statenlid Henk Reinders is de woordvoerder van het CDA en hij noemde de situatie bij de RUD zorgelijk en hij vroeg zich af of het in Drenthe nog wel veilig is voor de inwoners. “Waar het om gaat is de Veiligheid in Drenthe. De CDA-fractie vraagt zich af of die nog wel voldoende geborgd is? Hoe groot is het spanningsveld tussen een onvoldoende functionerende RUD en de veiligheid in Drenthe?” Hij stak ook de hand in eigen boezem door te stellen dat de gemeenten en provincie als opdrachtgevers en toezichthouders hun rol onvoldoende hebben ingevuld. Hij vroeg de verantwoordelijk gedeputeerde Bijl of die zich herkent in deze conclusie uit het rapport. Verder vroeg hij zich af of er wel voldoende urgentiebesef bij de RUD aanwezig is. “Uit de reacties die ik tot nu mocht horen zie ik nou niet bepaald veel daadkracht. Ik hoor bijvoorbeeld zinnen als: We zijn aan het bekijken wat we er aan kunnen doen, we zijn aan het onderzoeken of we de uren anders kunnen berekenen, We zijn aan het bekijken welke ontwikkelplannen we gaan maken, enz. enz. Hebben we met elkaar niet meer behoefte aan een duidelijk plan met een stip op de horizon met zicht op een goed, gezond en adequaat werkende RUD?”, zo vroeg hij aan de gedeputeerde. “Als CDA vinden we dat er een beter uitgewerkt plan moet komen, waarin de hele problematiek voldoende is meegenomen. Ook het digitaal aanleveren van de dossiers door de opdrachtgevers moet gegarandeerd zijn.”

Gebrekkig toezicht
Gedeputeerde Bijl wil er alles aan doen om het beschadigde gevoel over de RUD te repareren en zegde toe Provinciale Staten te blijven informeren. Hij erkende ook dat het de afgelopen tijd aan adequaat toezicht heeft ontbroken maar dat er momenteel voldoende daadkracht aanwezig is bij de nieuwe directie van de RUD. Hij nam de RUD in bescherming door aan te geven dat gemeenten en provincie realistische begrotingen moeten maken en aan de RUD realistische opdrachten moeten geven. Volgens hem is de veiligheid in Drenthe niet in het geding geweest. Henk Reinders ging na de beantwoording van gedeputeerde Bijl akkoord met de financiële steun van de provincie aan de RUD.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.