26 september 2017

Themabijeenkomst Breedband

De CDA-Statenfractie in Drenthe organiseert regelmatig themabijeenkomsten waarvoor de CDA-woordvoerders in de gemeenteraden in Drenthe en andere belangstellenden worden uitgenodigd. De vorige themabijeenkomst ging over energielandschappen en dit keer ging het op 6 september jl. over breedband. De ambitie van het CDA is om in 2019 heel Drenthe van snel internet te voorzien. CDA-gedeputeerde Henk Jumelet heeft dit onderdeel in zijn portefeuille. In 2013 hebben Provinciale Staten zich bij motie uitgesproken om te gaan voor de coöperatieve aanpak, uitgangspunt is initiatieven van onderop. Het gevolg is veel kleine initiatieven, veelal opgezet door vrijwilligers.

Statenwerkgroep Breedband
CDA-Statenlid Bart van Dekken is onder meer woordvoerder breedband en initiatiefnemer van deze themabijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst was om elkaar te informeren en samen te discussiëren over de stand van zaken betreffende breedband in de gemeenten in Drenthe. Provinciale Staten hebben een statenwerkgroep breedband opgericht die veel met gedeputeerde Henk Jumelet overlegt en zorgt dat het onderwerp continue op de agenda staat. In alle gemeenten zijn al veel initiatieven, de ene gemeente is wat verder dan de andere. Zo heeft bijvoorbeeld Meppel in het stedelijke gebied al glasvezel en ontbreekt nog een klein deel buitengebied. In gemeente de Wolden is in 2016 al begonnen met de aanleg van glasvezel en dat is een groot succes. Er zijn veel vrijwilligers actief en er is ondersteuning vanuit de gemeente en de gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. Eind 2018 is waarschijnlijk de gehele gemeente voorzien van glasvezel.  Andere gemeenten zijn nog bezig te inventariseren en sommige zijn al bezig met een businesscase. Momenteel zijn in Drenthe 33 initiatieven om te komen tot aanleg van glasvezel.

Vrijwilligers belangrijk
In 2017 moeten de businessplannen worden gemaakt omdat de provincie snelheid in het project wil houden. Daarom is er een rondetafelgesprek geweest met de vrijwilligers van de initiatieven. Hieruit bleek dat zij behoefte hebben aan ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Er is afgesproken dat er een netwerkkaart gemaakt wordt, waarmee logische samenwerkingsverbanden inzichtelijk worden gemaakt. Ondersteuning wordt ook gegeven door het platform Verbind Drenthe. Om goede businesscases te krijgen is het belangrijk om voldoende volume te creëren. Daarom is het noodzakelijk dat de huidige 33 initiatieven samengaan tot 4 of 5 grotere initiatieven. De provincie stimuleert de samenwerking tussen de verschillende initiatieven, maar wil voorkomen dat vrijwilligers afhaken. De balans tussen wat de provincie wil en wat de vrijwilligers aan kunnen moet in evenwicht zijn. Initiatieven die al begonnen zijn, worden gevraagd of zij een opgave van een buurgemeente kunnen meenemen. 

Alternatieven voor glasvezel
In principe wordt uitgegaan van aanleg van glasvezel. Momenteel wordt er gekeken of andere technieken (bijvoorbeeld zendmasten) mogelijk zijn bij de onrendabele verafgelegen adressen. Het huidige 3G/4G netwerk is geen alternatief voor glasvezel. Daarnaast zal het nog jaren duren voordat het toekomstige 5G netwerk in Drenthe beschikbaar zal zijn. Ook zijn er gebieden in Drenthe waar het mobiele bereik in Drenthe slecht is. Hoewel er door de markt toekomstige alternatieven worden ontwikkeld (bijv. satellietverbindingen Google) blijft aanleg van glasvezel noodzakelijk.

Platform Verbind Drenthe
In 2014 is het breedbandplatform VerbindDrenthe opgericht. Het is een platform voor het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen voor en door lokale breedbandinitiatieven in Drenthe. Het platform informeert, verbindt en ondersteunt om samen overal in Drenthe hoogwaardig breedband mogelijk te maken. Op de website www.verbinddrenthe.nl staat veel informatie en daar zijn kaarten beschikbaar. Ook worden interessante nieuwsbrieven uitgegeven. Karma Sierts (directeur/bestuurder/procesbegeleider VerbindDrenthe) en Maaike Hamstra (projectleider provincie Drenthe) zijn altijd bereid om informatie te verstrekken.

Financiering door provincie
Er zijn 24.000 zogenaamde witte adressen in de provincie. De provincie geeft leningen voor de witte gebieden en tot maximaal 50 % voor de grijze gebieden. (Grijze gebieden tegen een marktconform tarief, witte gebieden tegen een gunstiger rentetarief). Meer informatie over witte en grijze gebieden.
Voor het verstrekken van leningen is een goed businessplan noodzakelijk. Het zou mooi zijn wanneer derde partijen zoals de RENDO, CIF, MABIN hierin meedoen. Bij 8.000 van de 24.000 adressen wordt nu glasvezel aangelegd. In 2018 zullen de resterende adressen moeten gebeuren. Provinciale Staten hebben hiervoor al voldoende geld vrijgemaakt.

Alle aanwezigen bij de themabijeenkomst sloten zich aan bij de suggestie om Breedband prominent in het komende gemeentelijk verkiezingsprogramma op te nemen. Zij vonden ook dat gemeenten ruimhartig moeten omgaan met het heffen van leges en precariorechten bij de aanleg van glasvezel. De aanwezige raadsleden zullen ook bij hun controlerende taak aandacht blijven besteden aan Breedband om zo te zorgen dat initiatieven slagen. Kort na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zal een vervolgbijeenkomst worden georganiseerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.