07 februari 2018

Unanieme motie onvrede over schadeprotocol

De CDA-Statenfractie heeft woensdagmiddag 7 februari jl., samen met alle andere fracties in Provinciale Staten van Drenthe, een motie ingediend waarin het College van Gedeputeerde Staten wordt gevraagd de minister van Economische Zaken en Klimaat te informeren over de onvrede die er heerst in het zogenaamde aardgasdossier.

Nog steeds geen regeling voor schade bij ‘kleine gasvelden’
De minister van EZK heeft aangegeven dat de winning van aardgas in Groningen zo snel mogelijk teruggebracht dient te worden tot 12 miljard kuub per jaar en hij heeft een besluit heeft genomen over een schadeprotocol met betrekking tot de aardgaswinning in het Groningenveld. Al in juli 2017 heeft Provinciale Staten van Drenthe er bij de regering en de Tweede Kamer op aan gedrongen dat er voor inwoners van Drenthe dezelfde rechtsbescherming en toegankelijkheid tot die rechtsbescherming is en ook blijft met de invoering van een nieuw schadeprotocol voor Groningen. Ook heeft het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe er bij de minister van EZK meerdere malen aangedrongen op een onafhankelijke schaderegeling met betrekking tot aardgaswinning voor die situaties die niet onder het protocol van Groningen vallen. Maar nog steeds is er geen onafhankelijke schadeafwikkeling van schade die is ontstaan door winning in de zogenaamde 'kleine velden' zoals die o.a. in Drenthe aanwezig zijn.

Huidige Schaderegeling voor Drenthe nog onvoldoende
Hoewel voor de provincie Groningen er nu een goede regeling lijkt te ontstaan is die naar de opvatting van Provinciale Staten voor Drenthe nog onvoldoende. De vermindering van de gaswinning in Groningen mag niet leiden tot meer gaswinning in de kleine velden in Drenthe of tot verhoging van de maximaal toegestane opslagcapaciteit in de gasopslag in Langelo. Voor alle inwoners van Nederland, waaronder Drenthe, die schade lijden door gaswinning is dezelfde rechtsbescherming en toegankelijkheid tot die rechtsbescherming nodig. Volgens de fracties in de Provinciale Staten moet er zo snel mogelijk een schadeprotocol komen voor de mijnbouwschade door gaswinning uit de kleine velden. CDA-woordvoerder Martin Kremers drong tijdens het debat aan om bij onderzoeken onpartijdige en onafhankelijke bureaus te betrekken.

Samen optrekken voor regeling Drenthe In de motie wordt het College van Gedeputeerde Staten gevraagd de opvatting van Provinciale Staten ter kennis te brengen van de regering en de Tweede Kamer en hen nogmaals te wijzen op de uitspraak van deze Staten van 12 juli jl. Verder wordt gevraagd zich te blijven inspannen voor een schadeprotocol voor mijnbouwschade door gaswinning uit de kleine velden en in dit dossier samen op te trekken met Drentse gemeenten, andere provincies en Waterschappen. Ook het College van Gedeputeerde Staten was blij met deze motie en heeft toegezegd zich te blijven inspannen om voor Drenthe een betere regeling te krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.