06 september 2017

Verdubbeling N34 levert weinig tijdswinst op

In het Collegeakkoord 2015-2019 is opgenomen dat er een onderzoek zal worden gehouden naar de haalbaarheid van de spoorlijn Emmen – Stadskanaal. Provinciale Staten van Drenthe hebben vorig jaar gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de knelpunten van de N34, de weg Coevorden – De Punt. Afgesproken is om die beide onderzoeken met elkaar in samenhang te zien. Het College van Gedeputeerde Staten heeft nu de resultaten van beide onderzoeken bekend gemaakt in een brief aan Provinciale Staten. Deze brief stond op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid.

Op basis van de voorgelegde onderzoeken concludeert het College van GS dat investeren in de spoorweginfrastructuur maar een klein deel van de geconstateerde problematiek in Zuidoost-Drenthe oplost, beperkt bijdraagt aan de ambitie van het college en erg hoge investeringen en jaarlijkse bijdragen aan de exploitatie vraagt. Zij vindt het  wenselijk om naar een alternatief te kijken, waarbij het openbaar vervoer gestimuleerd moet worden in samenhang met een verbetering van de N34.

Goede infracstructuur belangrijk
CDA-Statenlid Martin Kremers concentreerde zich op de N34 omdat hij ook de investering in een verbeterde spoorverbinding een heel dure optie vindt, die daarnaast onvoldoende zal bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de N34. “Niet een optie om daarom zomaar aan de kant te leggen, maar vooralsnog wel een reden om ons in deze bijdrage uitsluitend te focussen op de verbinding Emmen-Groningen via de N34.” Hij stelde dat de N34 vooral als onveilig wordt ervaren door de weggebruikers maar in de praktijk blijkt volgens hem dat de N34 niet onveiliger is dan andere soortgelijke provinciale wegen. “Maar dat laat onverlet dat we alles in het werk moeten stellen om de N34 veiliger te krijgen. En dat kan, door bijvoorbeeld een totale of misschien ook al door een gedeeltelijke verdubbeling.” Hij vroeg zich wel af of de kosten van een volledige verdubbeling, die minimaal 150 miljoen euro en wellicht oplopend naar 225 miljoen euro bedragen, opwegen tegen een tijdswinst van 5,4 minuten. Wel vond hij het belangrijk dat de regio over een goede infrastructuur beschikt. “ Met een groeiende economie en een daardoor toenemende druk op de Randstad en luchthaven Schiphol, is het niet ondenkbaar dat op enig moment de blik naar buiten de Randstad wordt gericht. Het is dan van belang in onze regio een goede infrastructuur te hebben liggen, bestaande uit wegen met een vlotte doorstroming en bijvoorbeeld een goed geoutilleerde Groningen Airport Eelde. Een totaal verdubbelde N34 zou dan voor menig bedrijf een reden kunnen zijn om zich in het Noorden, in Drenthe te vestigen.”

Gedeeltelijke verdubbeling onderzoeken
Hij opperde de mogelijkheid om te onderzoeken wat de effecten van een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 zijn. Zogenaamde passeerstroken kunnen volgens de Christendemocraat wellicht het veiligheidsgevoel vergroten. “Het zal duidelijk zijn dat de economische overwegingen voor het CDA een grote rol spelen, maar nog  belangrijker is voor ons op dit moment het aspect verkeersveiligheid. Van daaruit beschouwd rijst dan de vraag of een gedeeltelijke verdubbeling voldoende soelaas biedt om de ervaren onveiligheid van de weggebruikers te reduceren en de weg ook daadwerkelijk veiliger te maken.” Martin Kremers vroeg het College van Gedeputeerde Staten om deze optie verder uit te werken waarbij ook de kosten helder in beeld moeten worden gebracht. “We weten dat op andere trajecten deze optie al is toegepast, te denken valt daarbij aan het traject Zwolle-Kampen.  We willen graag in het onderzoek de eerste resultaten hiervan meegewogen zien. Mochten die er nog niet zijn, dan is het overwegen waard om bij onze oosterburen te informeren naar hun ervaringen. In Zuid-Duitsland bestaan deze wegen al veel langer.”

Optie totale verdubbeling open houden
Hij besloot zijn bijdrage met een oproep aan het College van GS. “ Als besloten wordt tot een gedeeltelijke verdubbeling van de N34, dan ziet het CDA dit graag zo ingericht dat indien nodig deze weg zonder al te veel poespas alsnog totaal verdubbeld kan worden. Het CDA vraagt ook de gedeeltelijke verdubbeling te bezien in relatie tot het openbaar vervoer. De route Emmen-Groningen is een van de weinige routes die kostendekkend is. We zien graag dat u met voorstellen komt hoe de efficiency van deze lijn nog verder te vergroten is.”

Toezegging gedeputeerde
 Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Brink deed de toezegging dat er een onderzoek gaat komen naar een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 inclusief de daarbij geraamde kosten. Hij gaf aan dat de kosten bij de vaststelling van de begroting 2019 kunnen worden meegenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.