27 oktober 2016

Waardering voor begroting 2017

In de commissievergadering FCBE van 26 oktober werd er gediscussieerd over de begroting 2017. De CDA-fractie is blij met de begroting. De financiële ontwikkeling van de provincie Drenthe geeft voor de komende jaren een uitermate positief beeld.  

Nieuwe projecten, zoals het binnenstadfonds, het saneren van asbestdaken, een bovenregionale sportvoorziening, en mogelijk ook Groningen Airport Eelde, kunnen mede door de provincie Drenthe worden gerealiseerd. Uiteraard onder de voorwaarde van toegevoegde waarde voor de inwoners van Drenthe en cofinanciering door andere partijen en belanghebbenden.

Woordvoerder Siemen Vegter: “Met een college van GS, dat niet op zijn handen gaat zitten, maar wil aanpakken, daar waar het nodig en verantwoord is, geeft dit mogelijkheden om de ambities in daden om te zetten. Niet alleen de investeringsagenda van 45 miljoen, die bij het aantreden van dit college werd opgetuigd, maar nog eens 25 miljoen euro er bovenop in 2017.” 

De CDA-fractie ziet dat de lopende projecten in 2017 verder hun beslag krijgen, waarbij hier en daar wat extra aandacht noodzakelijk is, de begroting is daar voldoende duidelijk over.

Een enkel kritisch punt van de kant van het CDA was de inventarisatie en monitoring van de geformuleerde risico's rondom het revolverend financieren. Hier en daar stijgen de risico's uit boven het geaccepteerde minimum en daar zou men aan de voorkant zo mogelijk kritischer op moeten zijn. Uiteraard geld dit ook voor verstrekte geldleningen aan bedrijven die zich met subsidiabele activiteiten bezighouden. Gedeputeerde Bijl zegde toe om hier eens met de statenleden over te praten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.