07 april 2021

Water is de basis onder ons bestaan

Op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid stond onder meer de evaluatie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Aanleiding voor het DAW zijn de wateropgaven waar Nederland voor staat, het beheersen van de kwantiteit en het verbeteren van de kwaliteit. In het DAW zijn vele projecten opgezet waar de land- en tuinbouwbedrijven in participeren om deze doelen te realiseren. Voor het CDA is Eline Vedder woordvoerder en volgens haar staat haar fractie pal voor deze opgave om de waterhuishouding beter aan de volgende generatie over te dragen dan we hem zelf ontvangen hebben. Volgens de Partij voor de Dieren, die het onderwerp agendeerde, is de uitwerking van het Deltaplan in Drenthe niet effectief.  

Geduld en koersvastheid
“Het is ook een complexe opgave omdat water letterlijk overal doorheen stroomt”, zegt Eline Vedder. “Daarom is dit een dossier waar we geduld en koersvastheid bij nodig hebben.
Het DAW is een belangrijk, maar niet het enige, vehikel om de doelen van de Kader Richtlijn Water en Nitraatrichtlijn te halen, want er landt tal van generieke wetgeving op dat gebied op het boerenerf. Sterker nog: in het DAW gaat het per definitie om vrijwillige en bovenwettelijke inspanningen en investeringen. Anders zou er immers sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun. Het is dus belangrijk het DAW te zien voor wat het is: een zeer waardevol instrument om gebied specifiek de juiste maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn in aanvulling op generieke wetgeving. Uitbreiding deelname aan DAW is daarmee dus zeer zeker wenselijk en om dat voor elkaar te krijgen is het allerbelangrijkst dat de DAW, en daarmee dus ook wij, zich als een betrouwbare partner bewijst.”

Landelijk fijnmazig meetnetwerk ontbreekt
De Partij voor de Dieren stelt volgens Eline Vedder dat aan het DAW weinig concrete doelen zijn gekoppeld en daar is haar fractie het niet mee eens. “Bovendien zijn deze doelen, naar de mening van de CDA-fractie, daarna ook nog eens omgezet naar hele concrete maatregelen. Haalt de Partij voor de Dieren wellicht concrete doelen en monitoring van resultaten door elkaar? Want er is geen sprake van het toetsen van resultaten, anders dan of is voldaan aan de inspanningsverplichtingen. Voor het monitoren van de daadwerkelijke resultaten is immers een landelijk fijnmazig meetnetwerk nodig over zeer lange tijdsperiode, zodat bedrijven inzicht krijgen in - en kunnen sturen op - hun eigen individuele emissies, waarbij beïnvloeding door aangrenzende emissies verrekend moet worden. Dit meetnetwerk bestaat echter niet en dus moeten we het met de huidige berekeningen en modellen van de Wageningen University & Research en Deltares doen. Hieruit zijn de dertig meest effectieve maatregelen gekomen die in aanmerking komen voor subsidie. De CDA-fractie vindt het belangrijk om te benoemen dat als het kunnen meten van resultaten van projecten of maatregelen voorwaardelijk wordt om in aanmerking te komen voor subsidie dit betekent dat de DAW stopt, want dit is simpelweg niet mogelijk. Alle vrijwillige en bovenwettelijke inspanningen en investeringen komen daarmee dan tot een halt. In perspectief: niet alleen gaat de deelname terug naar nul onder Drentse boeren maar ook de investeringsbereidheid van de sector, die tot nu toe 4,9 miljoen euro heeft geïnvesteerd, valt dan weg. Kortom, een herijking van de DAW-doelen vindt de CDA-fractie niet nodig. Sterker nog, wij staan voor een betrouwbare overheid die niet tijdens de wedstrijd de doelpalen verzet. DAW-coördinatoren geven aan dat ze het peloton beginnen te raken, die intrinsieke motivatie moet je niet beschadigen. De CDA-fractie wil de Partij voor de Dieren er dan ook aan herinneren dat die jaarlijkse overheveling van twintig miljoen euro inkomenssteun uit pijler 1 naar pijler 2 destijds is overeengekomen onder toezegging dat dit geld wordt besteed aan DAW. Die toezegging kun je niet zomaar ongedaan maken als je een betrouwbare partner wilt zijn.”

Bureaucratische hindernissen
“Waar de CDA-fractie wel kansen ziet, is het wegnemen van bureaucratische hindernissen, omdat vele intrinsiek gemotiveerde agrariërs nu daarop stuk lopen”, zegt Eline Vedder. “En verder komt de DAW-impuls eraan. De GAW’s, Gebieds Analyse Water, zijn inmiddels samen met waterschappen opgesteld en van daaruit wordt, as we speak, gewerkt aan de gebied specifieke uitvoeringsplannen met aan de meest kansrijke mix van maatregelen per bedrijf en per gebied.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.