12 mei 2021

Woningen bouwen waar behoefte is

De Regio Groningen Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband van zeven gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe. De RGA is beleidsmatig verbonden aan provinciale programma's Regionale economie, Regionale bereikbaarheid en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en is voor Drenthe relevant als platform voor afstemming van mobiliteit, woningbouw en bedrijventerreinen en daaraan ondersteunend ruimtelijke kwaliteit. Verder bevordert zij regionale projecten en faciliteert zij de kennisuitwisseling tussen de publieke en private sector. Op de agenda van de Drentse Statencommissie Omgevingsbeleid stond op de agenda de conceptbegroting 2022.


Aansluiting bij Deltaplan voor het Noorden
Voor de CDA-Statenfractie is Siemen Vegter woordvoerder op dit dossier en hij zegt dat de RGA voor de CDA-fracties belangrijk is als economisch kerngebied voor Noord-Nederland waarbij de goede bereikbaarheid tussen steden en platteland een noodzakelijke voorwaarde is. Daarnaast ligt er volgens hem een uitdaging om de ruimtelijke kwaliteit aantrekkelijk te houden, waarbij opgaven op het gebied van energie, economie, wonen, voedsel, veranderingen in het klimaat en waterbeheer. Inzoomend op de noodzakelijke woningbouw, wordt gestreefd naar een evenwichtig en gevarieerd aanbod van woningen en er wordt aansluiting gezocht bij de behoefte. In de begroting 2022 constateert Siemen Vegter dat het overgrote deel van de inspanningen betrekking heeft op kleinere, althans op de schaal van Noord-Nederland gezien, mobiliteitsprojecten. Hij vroeg zich af wat de ambitie is die we als overheid op tafel leggen voor Noord-Nederland en hoe de RGA daarin past. “Hoe sluit het programma wonen en mobiliteit van de RGA aan op het deltaplan voor het Noorden. We zien dat er hoog wordt ingezet bij de kabinetsformatie. ‘Geef ons de Lelylijn en de Nedersaksenlijn en wij bouwen een paar honderdduizend woningen extra’. Hoe verstandig is dat eigenlijk, woningen moet je toch daar bouwen waar de echte behoefte is en de eerste protesten vanuit de randstad zijn er al. Daarnaast wil je toch niet dat Noord-Nederland als opvangplek voor Randstedelingen gaat fungeren die verder geen bijdrage aan de regio geven om van de invloed op de specifieke noordelijke cultuur maar te zwijgen. Ook de directeur van de Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij heeft zich onlangs uitgesproken om als Noorden uit te gaan van eigen kracht. De vraag is of het wel zo slim is om deze zaken aan elkaar te verbinden want als de woningbouwopgave niet wordt toegekend, en die kans is groot, zal ook de Lelylijn er niet komen. En dan staan we ineens met lege handen. Wat dan wel zo vraagt u zich af. Nou, er zijn nog vele projecten die we in het Noorden, deels ook binnen de RGA, ter hand kunnen nemen om de bereikbaarheid te verbeteren. Verdubbeling en elektrificatie diverse spoortrajecten zoals Groningen-Leeuwarden, versnelling spoor Groningen-Zwolle, beter aansluiten Emmen op het intercitynet en het aansluiten van Twente daarop. Daarnaast diverse aanpassingen in het wegennet zoals de A28 van 2x2 naar 2x3 rijbanen vanaf de aansluiting N34 naar Groningen en op het traject Meppel-Hoogeveen. We moeten vaststellen dat we als staten geen enkele invloed hebben gehad op de inbreng van het Deltaplan en de beste alternatieven voor Noord-Nederland als geheel. De vraag is of we het daar de komende tijd nog eens met elkaar over kunnen hebben waarbij we ons natuurlijk graag laten inspireren door ter zake kundige personen.“

Bereikbaarheidswensen Drenthe ook belangrijk
Verantwoordelijk gedeputeerde Kuipers gaf aan tijdens de volgende commissievergadering, die wordt gehouden op 16 juni, te willen debatteren over het Deltaplan van het Noorden zoals dat aan de kabinetsinformateur is aangeboden. Siemen Vegter benadrukte vervolgens nog eens bij gedeputeerde Kuipers dat er een gevaar in schuilt om alle aandacht alleen te richten op een gewenste Lelylijn. “Drenthe heeft ook veel bereikbaarheidswensen en schuif die niet op de lange baan”, zo waarschuwde hij.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.