13 juli 2022

Zeer brede instemming voor Drents stikstofbeleid

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe, gehouden op woensdag 13 juli jl., stond opnieuw het stikstofdossier op de agenda. De beide brieven van de ministers van der Wal en Staghouwer alsmede de reactie daarop van het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe werden door de fracties van commentaar voorzien. Er was brede instemming voor de opvatting van het Drentse College om zich maximaal in te spannen voor stikstofreductie en daarmee voor het herstel van de natuur. “De kaart met kleurtjes en percentages is daarbij niet leidend, het wettelijke doel wel. Wij gaan voor het beste plan voor Drenthe”, zegt het College van Gedeputeerde Staten in de brief.

Blijf in gesprek
Siemen Vegter is voor de CDA-Statenfractie woordvoerder in het stikstofdossier en hij was blij met de aanwezigheid van boeren op de publieke tribune. Onrust, onzekerheid en radeloosheid binnen de agrarische sector wordt volgens hem veroorzaakt door een slecht communicerende landelijke overheid met een totaal gebrek aan empathie. “Praten óver boeren in plaats van mét de boeren heeft een startnotitie opgeleverd die vooral veel vragen oproept.  Het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven hierover en daarom heten we de boeren van harte welkom, het is goed dat jullie hier zijn.” De door de minister van der Wal gepresenteerde startnotitie noemde Siemen Vegter een valse start. “Geen doelen voor industrie en luchtvaart, geen perspectief voor de sector, geen legalisatie van de PAS-melders, het NatuurNetwerk Nederland dat tegen de afspraak in werd opgevoerd en er is ook nog geen nieuwe wet. Verder weinig aandacht voor innovatie en dreiging met onteigening. Het CDA is het met het College eens dat zij zich hiertegen verzet. Gedwongen onteigening gaat wat het CDA betreft in Drenthe niet plaatsvinden.”

Kaartje terzijde gelegd
Siemen Vegter zegt dat het CDA de afgelopen tijd veel zorg en kritiek heeft geuit, in- en extern. “Voor het CDA is het én-én, het is voor ons essentieel dat we en werken aan natuurherstel en dat we boeren een goede toekomst bieden. Natuur en landbouw gaan samen en staan niet tegenover elkaar. Perspectief voor de natuur én voor de landbouw! Het college gaat voor de Drentse aanpak, verwoord als: wij gaan voor het beste plan voor Drenthe. Op basis van realisme en perspectief, onze Drentse identiteit is leidend. Daarom heeft het college van GS het beruchte stikstofkaartje hier terzijde gelegd. Het CDA wil de KDW uit de wet slopen omdat ze onhaalbaar en onrechtvaardig zijn. Wij gaan in Drenthe uit van de werkelijke stand van de natuur en wij steunen het College dat per gebied gaat kijken wat er wel en wat er niet kan! Daarom willen wij alle partners in Drenthe oproepen, om gezamenlijk verder te gaan om het plan voor Drenthe uit te werken.  Het gaat niet om de koe, het gaat om het hoe. We houden de minister aan de toezegging om de PAS-melders te legaliseren.”

Pijn verdelen
“De pijn van het stikstofdossier moet zo eerlijk mogelijk worden verdeeld”, zegt Siemen Vegter. “Ook andere sectoren als luchtvaart en industrie zullen hun steentje moeten bijdragen en dat kan alleen maar als er perspectief wordt geboden voor de boeren en andere betrokken partijen. Daarom willen we in Drenthe per gebied een sociaal maatschappelijk toets en we zullen de nieuwe perspectiefnota van Staghouwer scherp in de gaten houden. We kunnen niet van de agrarische sector verwachten dat zij groen doet en rood staat. Alleen als de maatregelen en de hiervoor beschikbare budgetten passen binnen de draagkracht van de boeren kunnen deze worden uitgevoerd. Het college zal daarom moeten inzetten op grondbeleid met ruimte voor die boeren die willen verplaatsen. Het CDA is ervan overtuigd, dat het constructieve en oplossingsgerichte vermogen van de Drentse boeren zodanig groot is, dat we samen mét elkaar deze crisis te boven komen. We wensen daarom alle partners in de gebiedsprocessen veel succes bij het samen opstellen van de gebiedsplannen. 

Afrondend, het CDA wil
-    Inzetten op innovatie, het gaat niet om de koe, maar om het hoe
-    Stoppen alleen op basis van vrijwilligheid
-    Een toekomstbestendig systeem, dus met perspectief voor boer en natuur
-    Een gebiedsgerichte aanpak waarbij de regie en de budgetten bij de provincie horen
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.