07 juni 2017

Binnenstad visie (2)

Samenwerken aan een krachtige binnenstad

In de gemeenteraad van 1 juni jl. is de binnenstadvisie opiniërend behandeld.

Het CDA constateert dat deze visie in gezamenlijkheid  met vele stakeholders, organisaties ,verenigingen, besturen en de gemeente tot stand is gekomen. Er is een wil tot samenwerking en erkenning van de noodzaak tot het nemen van acties en een wilshouding om de schouders er onder te zetten.  Kortom een prima plan en basis voor de toekomst om te werken aan de vernieuwing van de binnenstad met als doelstelling: een economisch krachtige en aantrekkelijke, oftewel een vitale binnenstad. Wij kunnen ons hier prima in vinden.

Toch maakten wij een paar opmerkingen:

Wij hebben aangegeven dat de resultaten van deze algemene doelstelling en de resultaten van de pilot stedelijke herverkaveling (een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) in de jaarlijkse monitoring en rapportage moet worden opgenomen.

Het CDA vindt dat de uitvoeringsagenda,- wat gaan we nu daadwerkelijk doen-, sterk het karakter heeft van plannen en intenties.  Wij vinden dat bij het opstellen van een jaarlijkse werkagenda deze concreet dient te worden gemaakt.

Een aantal investeringen worden door investeerders en vastgoed eigenaren  sterk afhankelijk gesteld met een mogelijke komst van het FOC.  Het CDA vindt dat hierin zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen. Ons standpunt hierin is ongewijzigd, geen Fashion Outlet Center buiten de binnenstad!

Een andere opmerking heeft te maken met de leefbaarheid van de binnenstad. Een krachtige binnenstad is een verantwoordelijkheid van alle gebruikers: inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente. Wij onderschrijven dat. De gemeente is primair verantwoordelijk voor het leefklimaat in de stad ten behoeve van het welzijn en de welvaart van haar inwoners. De gemeente heeft daarvoor middelen en bevoegdheden tot haar beschikking gekregen. Het college zet die middelen ook in, blijkt uit de binnenstad visie. Echter een onderdeel ontbreekt o.i. in het document, nl sloop en sanering.  Het CDA vindt dat  de gemeente ook daarvoor middelen moet inzetten.

Een binnenstad organisatie zal uitvoering geven aan de vernieuwing van de binnenstad. Het CDA vindt het organisatiemodel voor de binnenstad omvangrijk qua structuur maar ook qua taken. Dit legt een druk op aansturing, communicatie, afstemming en uitvoeringskracht. De rollen en verantwoordelijkheden moeten duidelijk worden. Daarnaast: hoe gaat het college waarborgen dat de focus, naast die op de evenementen, goed op de ontwikkeling van de binnenstad zal blijven liggen?

In het 4e kwartaal van 2017 zal het college de inrichting en financiering van de binnenstad organisatie, een binnenstad akkoord en convenant, de werkagenda 2017-2018 opstellen en het gemeentelijk maatregelenpakket  uitwerken in een meerjaren investeringsprogramma. De uitkomsten van deze 4 acties zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter verdere besluitvorming.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.