18 juli 2017

Jaarrekening 2016 en voorjaarsnota

CDA Assen heeft tijdens de behandeling van de jaarrekening 2016 en voorjaarsnota aandacht gevraagd voor:

werkgelegenheid, mantelzorg, vrijwilligers en pleegzorg.

Afgelopen donderdag werd de jaarrekening 2016 en de voorjaarsnota besproken in de gemeenteraad. Met de jaarrekening wordt het beleids en financieel jaar 2016 afgerond en de voorjaarnota geeft de stand van zaken weer van de gemeente.

Het CDA heeft geconstateerd dat Assen er financieel gezien goed voor staat. Het college heeft deze bestuursperiode consequent en adequaat op de gemeentekas gelet. Een compliment voor het college en de organisatie.

Werkgelegenheid
In de bijdrage heeft het CDA aandacht gevraagd voor werkgelegenheid. Het aantal beschutte werkplekken voor mensen met een beperking blijft achter. Tevens zou het college meer werk moeten maken om te komen tot één uitvoeringsorganisatie. Het werkplein Drentsche Aa en Alescon werken nu nog te veel langs elkaar. Daarnaast moeten er volgens het CDA meer geïnvesteerd worden in ondernemerschap, innovatie etc.

Mantelzorg
Het waarderen en ondersteunen van mantelzorgers is belangrijk. Het CDA heeft gepleit dat  mantelzorgers de jaarslijkse waardering van € 100,- contant uitgekeerd kunnen krijgen i.p.v. in cadeaubonnen. Het CDA heeft deze wens opgehaald tijdens een werkbezoek aan stichting mantelzorg Assen. De wethouder heeft toegezegd er voor te zorgen dat de waardering dit jaar ook contant uitgekeerd gaat worden.

Vrijwilligers
Het CDA heeft aangekondigd te komen met een voorstel voor het instellen van een vrijwilligersfonds. Een fonds voor vrijwilligersorganisaties met geen of beperkt budget en hen hiermee de ruimte te bieden om hun vrijwilligers te motiveren, te binden, te waarderen en nieuwe vrijwilligers te werven middels relatief kleine budgetten. Door de bezuinigingen en decentralisaties neemt de vraag naar en de complexiteit van vrijwilligerswerk toe. Door het inrichten van een vrijwilligersfonds kunnen we vrijwilligersinitiatieven de ruimte bieden om hun vrijwilligers te ondersteunen op een manier die aansluit bij hun specifieke wensen.

Pleegzorg
Het aantal pleeggezinnen blijft achter in Assen. Toch zijn er steeds meer nodig. De gemeente moeten volgens het CDA het voortouw hierin nemen. De Minister van VWS heeft in juni een actieplan pleegzorg gelanceerd samen met Pleegzorg Nederland, VNG en nog meer partners. Het CDA heeft het college gevraagd of zij dit actieplan ook gaan uitvoeren om meer pleeggezinnen te gaan werven in Assen. Het college heeft dit toegezegd.

Kijk voor de volledige bijdrage in het artikel hieronder.

 

Bijdrage CDA Assen voorjaarsnota 2017 en jaarrekening 2016

Voorzitter,

Als je bij Assen-Noord de stad binnenkomt, dan kom je de tekst van Daniel Lohues tegen:

"Hier kom ik weg, veur mien hiele leben en ben ik met dizze horizon verweben". Een mooie tekst die uitbeeld hoe verbonden je kan zijn met de plek waar je woont of vandaan komt.

Lohues begint dat  lied met: "Je moeten der van hoaln, dat is wat ik doe". Ook veel Assenaren doen dat voorzitter. Zij houden van hun stad en waarschijnlijk in meerdere mate van de gemeenschap.

Houden van Assen, omdat inwoners het prettig vinden wonen.

Kijk bijvoorbeeld naar De Molenbuurt of de Maria in Campislaan. De CDA-fractie ziet dat  de renovatie door Actium tevreden inwoners oplevert.
"De wijk begint er weer mooi en levendig uit te zien", zegt een inwoner.

Of houden van Assen, omdat er veel gemeenschapskracht is.

Kijk bijv. naar de wijk Assen Oost; Werkwereld, Landgoed Valkenstijn of de vrijwilligers van wijkcentrum de Schulp. Samen de schouders eronder om de buurt leefbaar te maken en te zorgen voor elkaar

Houden van Assen, omdat er veel te doen is in de stad:

TT-festival, De tentoonstellingen van het Drents museum voor, Het Preuvenment straks in augustus of de voorstelling vorige week van Theatergroep Maria in Campis. De Uit Agenda is lekker gevuld in Assen.

Assen een stad waar je van kan houden om zijn mensen en mooie plekjes.

Maar, voorzitter ook een stad volop met uitdagingen. En daar staat het CDA graag bij stil:

 

Overheidsparticipatie

Wat voor overheid willen we zijn? We hebben daar vorig jaar ook uitvoerig bij stil gestaan. Het CDA is blij om te zien dat de gemeentelijke organisatie overheidsparticipatie stevig heeft opgepakt. Het college heeft dit onderwerp hoog geprioriteerd. Wat het CDA betreft mag de raad niet achterblijven in deze ontwikkeling. In deze ontwikkeling moeten we samen blijven optrekken. Niet zo zeer als doel om het huis van Thorbecke te verbouwen. Maar samen te leren en te ontdekken.

Gemeentelijke organisatie
We zijn blij om te zien dat het college zich aansluit bij de oproep van het CDA om de bezuiniging voor de gemeentelijke organisatie af te schalen. De rek is eruit.  (blz 3. voorjaarsnota)

Sociaal domein
Voorzitter, dan het sociaal domein. Het lijkt erop dat de scherpte wat is verdwenen bij het college in de gehele doorontwikkeling. Decentraliseren is één, maar het transformeren en structureel borgen van de taken is twee. De kadernota in ontwikkeling mist nog de scherpte. Waar staan we nu, welke opgaven zien we in Assen en wat is de stip op de horizon. Dat wil het CDA graag nog scherper terug zien, wij zijn benieuwd naar de definitieve nota in september.
De financiën van het sociaal domein zijn hierbij ondersteunend aan het doel. Om in de doorontwikkeling uit te gaan van gelijkblijvende uitgaven, zoals het college benoemd (blz. 8 voorjaarsnota), is volgens het CDA niet realistisch. Verschillende modellen (CPB, CBS) laten een stijging zien van de gemiddelde zorgkosten per inwoner. Alle reden voor het college om werk te maken van de transformatie.

Participatie en werkgelegenheid
Het aantal beschutte werkplekken blijven achter. Mensen blijven aan de zijlijn staan voorzitter. Het CDA heeft dit vorig jaar ook aangekaart
In 2015 was er 1 beschutte werkplek gerealiseerd. In de stukken van de WPDA staat dat er 8 plekken zijn gerealiseerd in 2016. In de jaarrekening (blz. 30) staat dat u circa 50 banen in 2016 wil realiseren oplopend tot 700 voor mensen met een arbeidsbeperking? Deze aantallen worden bij lange na nog niet gehaald. Wat gaat het college doen?

Dit geldt ook voor het vormen van één uitvoeringsorganisatie op het gebied van participatie. Tijdens de avond over het sociaal domein, deed de directeur van Alescon een duidelijke oproep: ontschot en maak één werkorganisatie (WPDA/Alescon). College wat is de stand van zaken?

Dat we uitdagingen hebben ten aan zien van de werkgelegenheid in Drenthe blijkt ook nog maar eens uit de recente analyse van het Dvhn en bureau E&E. "In Drenthe is er, misschien wel meer dan in andere regio's, een noodzaak om vol te investeren in de kwaliteit van het ondernemerschap, innovatie, etc. etc.", luid de reactie van Bas Doets ten aanzien van de staat van de werkgelegenheid in Drenthe.
Voorzitter wij sluiten ons graag bij de oproep aan van onze collega's van de VVD om te komen met de economische agenda!

Voorzitter, terug naar het sociaal domein.

Mantelzorg
Ondersteun en waardeer mantelzorgers. 
Mantelzorgwaardering biedt de kans mantelzorgers te vinden en zo goed te kunnen ondersteunen.
We hebben begrepen dat mantelzorgers in Assen graag de waardering contant willen hebben € 100,- i.p.v. in cadeaubonnen. College Maak keuzevrijheid mogelijk en geef de mantelzorgers straks rond de dag van de mantelzorg contant.

Vrijwilligerswerk
Het CDA roept het college op om de mogelijkheid van een Vrijwilligersfonds te onderzoeken. Een fonds voor vrijwilligersinitiatieven met geen of beperkt budget en hen hiermee de ruimte te bieden om hun vrijwilligers te motiveren, te binden, te waarderen en nieuwe vrijwilligers te werven middels relatief kleine budgetten. Door de bezuinigingen en decentralisaties neemt de vraag naar en de complexiteit van het vrijwilligerswerk toe. Door het inrichten van een Vrijwilligersfonds kunnen we vrijwilligersinitiatieven de ruimte bieden om hun vrijwilligers te ondersteunen op een manier die aansluit bij hun specifieke wensen.

Pleegzorg
Voorzitter, wij hebben gemerkt dat dit college een hart heeft voor pleegzorg. We merken grote bereidheid om juist de dingen mogelijk te maken die nodig zijn.
Voorzitter toch zijn we er nog niet.
Het aantal pleeggezinnen neemt niet toe, maar blijft ongeveer gelijk. Maar er zijn meer nodig. De gemeente moeten volgens ons het voortouw nemen.
De Minister van VWS heeft in juni een actieplan pleegzorg gelanceerd samen met Pleegzorg Nederland, VNG en nog meer partners. Één van de actielijnen gaat in op het werven van pleegouders. Is het college bereid om het actieplan samen met gemeenten en organisaties in Drenthe ter hand te nemen?

Jaarrekening en verslag van de accountant
Voorzitter,
Financieel gezien staat Assen er goed voor. Het college heeft deze bestuursperiode consequent en adequaat op de gemeentekas gelet. En als het nodig was , zoals bij de nadelige uitkeringen van het Rijk, heeft de wethouder van financiën flink op de trom geslagen.
 
Een positief saldo van € 16,6 mln. We merken op dat dit positief saldo is gerealiseerd vanwege een aantal incidentele factoren.

Verder maken we uit het verslag van de accountant op dat er flinke stappen gezet worden met betrekking tot de interne controle en organisatie rondom de jaarrekening in dit huis. We zien dat het verbeterplan zijn vruchten afwerpt. Complimenten en dank aan de medewerkers!
Het is daarbij wel zaak dat de kwaliteit, van medewerkers, voor de lange termijn duurzaam geborgd gaat worden.

tenslotte
De CDA fractie is ervan overtuigd dat uitdagingen van de toekomst niet door nationale overheden of Europa worden opgelost. De toekomst is aan de steden en de regio. Inwoners en gemeenschappen gaan het verschil maken en laten we die kracht uitlokken.

Want

Hier kom ik weg, hier stiet ons huus/Bliekbar kom ik doar altied weer terecht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.