07 november 2017

Algemene politieke beschouwingen begroting 2018

Het college kijkt in haar beleidsarme begroting 2018 deels terug op de afgelopen Raadsperiode, deels geeft zij aan waar ze de komende maanden nog actief mee zal zijn. CDA Assen volgt haar in die terugblik, verbindt er haar opmerkingen aan en kijkt vooruit naar de komende Raadsperiode.

Het college geeft aan over de intensieve periode tevreden te zijn. We zien inderdaad de FlorijnAs, de decentralisaties en transities (zonder excessen) van jeugdhulp, Participatie en AWBZ. Ook het ontstaan van een nieuwe bewustwording bij het college: overheidsparticipatie. De inspanningen in de bouw van woningen (soms zelfs eigen gemeentewoningen), inclusief de nieuwe verhoudingen met de wooncoöperaties. De binnenstad, onder het licht van de bedreiging van het FOC weliswaar, maar toch ook met een besef dat die binnenstad het niet zonder overheidsbemoeienis kan redden. We zien de traditionele financiële aanpak. Zuinigheid in sombere tijden. Een conservatieve financieel strategische benadering van onze middelen.

We hebben successen in dossiers gezien maar ook diepe dalen. De infrastructuur in Assen krijgt al jaren een enorme impuls. Met prachtige wegen, tunnels en hondse discussies. De intensieve aanpak via Vaart Welzijn, Mijn Buurt Assen, buurtteams. Met een groeiend bereik en een blijvend gevoel van weggegooide kennis, ervaring en overlegstructuren bij de eerdere vrijwilligers. Innovatie en de zoektocht naar nieuwe ondernemers voor Assen. Met cross-overs en het debacle van Sensorcity. Met een uitstekende huisvesting voor scholen, waar leerlingen nog steeds worden opgeleid voor loopbanen die erg lastig met het bedrijfsleven zijn te verbinden. Met een steeds intensiever contact met de Assenaren. Met daarin de oprechte wil om goed met hen te communiceren, samenwerken, overleggen. Terwijl knellende regels en werkprocessen niet mogen worden omzeild en de goede beleving niet altijd lukt. Een loyaal en kundig ambtenarenapparaat, dat door reorganisaties en bezuinigingen door het ijs zakt. Met flinke bezuinigingen, door alle beleidsvelden heen. En een groeiend gevoel dat de gemeente niet altijd vanuit geld moet redeneren, wel haar aandeel in euro’s moet leveren.

CDA Assen kijkt uit naar de volgende Raadsperiode. Een periode waarin sprake zal zijn van een nieuwe houding van de locale overheid ten aanzien van haar eigen inzet voor haar inwoners. Een periode waarin verbondenheid weer centraal zal komen staan. Waarin geld wordt uitgegeven aan mensen en hun belangen. Het afgenomen vertrouwen in het bestuur moet worden hersteld. Alle beslissingen worden voortaan afgewogen tegen de maatschappelijke gevolgen en in een dialoog met de Assenaren. Het juridisch of financieel gelijk hebben is niet langer de enig gebruikte maatstaf. CDA noemt dat “het Beleid van Beleving”. Een belangrijk uitgangspunt om in Assen mogelijk te maken wat nodig is.

Het aanstaande collegeprogramma zal een nieuwe koers varen ten opzichte van de huidige. Toch willen wij enkele aanknopingspunten die in deze beleidsarme begroting staan daarin meenemen. Bouwen, wonen en economie. Doorgaan op de weg om voor alle doelgroepen goede en beschikbare woonruimte te realiseren. Energieneutraal. En gericht op Assenaren die in hun stad wonen èn werken. Meer werkgelegenheid dus. Met nieuwe ondernemers en het behouden van bestaande organisaties. Met een hernieuwde relatie met de ondernemers in de binnenstad, hetgeen nog een flinke opgave zal blijken. En een herziening van beleidsonderdelen zoals parkeren en maaien. Het sociale domein verder uitbouwen. Met meer oog voor de zeer plaatselijke zorg voor elkaar. In de wijken en de straten. Jeugd, ouderen, mantelzorgers, het maatschappelijk middenveld, zij allen mogen rekenen op middelen en ondersteuning. Het gemeentelijke bedrijf krijgt weer ruimte. Om het werk goed te kunnen doen en om de eigen deskundigheid en capaciteit weer in huis te mogen hebben. Veiligheid in en rondom Assen wordt een speerpunt. Wonen en leven moet met minder onrust en angst kunnen. De financiële aanpak zal niet veel verschillen van de zorgvuldigheid van de afgelopen jaren. Echter sparen doe je op de bank. Maatschappelijk geld moet worden uitgegeven. En we houden een scherp oog voor het inmiddels structurele karakter van incidentele financieringsitems. Zoals bij voorbeeld de ruimte van ca € 500.000,= in het sociale domein en de ruimte die zal ontstaan bij het doorlichten van de reserves en voorzieningen en de werking van het Sociaal Deelfonds.

Zoals gezegd, CDA ziet uit naar de volgende Raadsperiode en maakt daarover alvast de volgende opmerkingen. Het vertrouwen en daarmee de legitimiteit van het gemeentebestuur staan onder druk. Ons huidige systeem lijkt niet meer aangepast aan de maatschappelijke realiteit. Het zoeken naar een nieuwe vorm, dat over de maatschappelijke en politieke verschillen heen perspectief biedt is van groot belang.

Waarbij:

  • Democratie de bindende kracht is
  • De lokale maatschappelijke opgaven centraal staan
  • Iedereen kan meedoen in de samenleving
  • De gemeenschappelijke normen en waarden als tolerantie en solidariteit voorop staat.
  • Dat vraagt om een stevig fundament van democratische waarden en uitgangspunten. Het CDA biedt die, brede volkspartij als wij zijn.

CDA vindt verder: het gemeentebestuur dient zelf het goede voorbeeld te geven door een respectvolle omgang met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Geef Assenaren directe invloed op hun eigen leefomgeving en zie het gemeentebestuur vooral als dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties. Samenwerken is daarvoor de leidraad, maar ook de basis. We kunnen onze maatschappelijke opgaven alleen realiseren als we optimaal gebruik maken van de inzet en kennis van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat geldt voor alle domeinen, van zorg tot veiligheid.

Dit alles vraagt om een andere houding van het bestuur, inwoners en de ambtelijke organisatie. Een organisatie die in staat moet zijn een verbindende schakel te zijn in netwerken van allerlei partijen en dat vereist een sterke politieke signaleringsvaardigheid en de bereidheid om met Raad, Daad en Middelen de handen uit de mouwen te steken !!

De eerste aanloop zal nu voor ons allen zijn: voor de stad Assen, met ons optreden en onze programma’s zo veel mogelijk kiezers naar de stembus verleiden. In het besef dat Assenaren en hun bestuurders elkaar nodig hebben. CDA staat klaar om in Assen mogelijk te maken wat nodig is. Om van Assen een stad te maken die je door wilt geven. CDA Assen ziet uit, onder dankzegging aan ambtenaren en college, naar 2018. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.