14 december 2016

Groningen Airport Eelde: doorontwikkelen met nieuwe kansen.

Groningen Airport Eelde (GAE) houdt de gemoederen flink bezig. De aandeelhouders (Assen, Tynaarlo, Groningen en de provincies Groningen en Drenthe) hebben onderzoek laten doen en daaruit is gebleken dat er drie opties zijn:

 

  • GAE sluiten
  • GAE doorzetten in de huidige vorm
  • GAE doorontwikkelen.

 

Elk van deze opties kost geld. Echter de zogenoemde Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse laat zien dat de opties sluiten en doorzetten in de huidige vorm een flink negatief saldo geven terwijl optie drie een flink positief saldo geeft. We praten hier over miljoenen.

De CDA fractie heeft aangegeven voor optie drie te gaan. Wij hebben altijd al een positieve houding ten opzichte van GAE gehad en dat, samen met het belang van GAE voor onze regio (denk o.a. aan werkgelegenheid, economische stimulans, identiteit van Noord Nederland) maakt dat wij met alle betrokkenen de schouders er onder willen zetten.  

CDA Assen heeft aan de wethouder wel nog de volgende opmerkingen meegegeven:

  • Neem in de onderhandelingen en de planvorming het grote belang van vrachtvervoer mee. Onbegrijpelijk dat dit aspect bewust buiten het onderzoek is gehouden.
  • Denk in kansen en organiseer een "onderhouds-hub". In onderhoud aan vliegtuigen is veel geld te verdienen.- Denk in kansen op het gebied van railvervoer. De aansluiting met Coevorden is goed te maken vanaf GAE.
  • Maak van werkgelegenheid een speerpunt. Een schil van bedrijvigheid rondom GAE kan goed worden georganiseerd als er bestuurlijke visie bestaat.

Een meer technische opmerking maakten wij over de voorgestelde organisatie-inrichting. De Luchthaven Exploitatie Maatschappij dreigt ondergeschikt te worden gemaakt aan de Luchthaven Ontwikkeling Maatschappij. Die laatste is sterk bestuurlijk van karakter. Hiermee zetten we het juk van bestuurlijk optreden, of zo u wilt niet-optreden, voort voor de exploitant. CDA gelooft er in dat deze twee Maatschappijen naast elkaar moeten opereren en daarmee ook een onafhankelijkheid van elkaar nodig hebben. Alleen zo kan er een succes van GAE worden gemaakt.

Tot slot maakten wij de wethouder er op attent dat in zijn Raadsvoorstel de ene keer wel en de andere keer juist niet een uitspraak aan de Gemeenteraad wordt gevraagd over onze positie in de aandelen GAE. In de discussie die daarop ontstond bleek wel duidelijk dat het college van de aandelen af wil, maar zich realiseert dat dit niet mogelijk is. Zij neemt vervolgens een houding aan wel mee te willen denken in GAE maar niet te willen mee-betalen.

Donderdag 22 december 2016 zal de Raad zich opnieuw over het voorstel buigen. Dan om een besluit te nemen. CDA is voorstander van doorontwikkeling van GAE en zal, onder nogmaals aangeven van de hierboven genoemde argumenten, de wethouder oproepen om niet alleen voor optie drie te gaan maar ook onze belangrijke opmerkingen in die ontwikkelingen te realiseren.

Voor meer informatie of vragen: Eddy de Korte

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.