29 november 2017

Raadsvoorstel "Beheer Openbare Ruimte (BOR)''

Het raadsvoorstel “beheer Openbare Ruimte (BOR)” werd in de gemeenteraad van 19 oktober 2017 opiniërend en afgelopen donderdag 23 november  2017 besluitvormend behandeld.

In het op opiniërend gedeelte hebben wij een drietal opmerkingen geplaatst. Het naar A brengen van de beeldkwaliteit in de binnenstad heeft onze instemming. A is het hoogste niveau. En wij vinden dat niet alleen de binnenstad maar ook de wijken op beeldkwaliteitsniveau A gebracht  moeten worden. O.i. sluit dat aan bij de beleving en wensen van menig inwoner in de wijken.

De reactie van de overige fracties waren gericht op de kosten die dat met zich meebrengt en er werd getwijfeld aan de haalbaarheid. Ook de reactie van de wethouder was terughoudend. Wij hebben kennis genomen van die reacties en nemen onze ambitie mee naar de volgende Raadsperiode.

Ten tweede onderschrijven wij de sociale doelstelling. Meer werk in eigen beheer, met daarin plek voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Als laatste hebben wij aangegeven dat de gemeente zelf een grotere inzet moet leveren.  Het wordt tijd dat de gemeente ook de weg naar de wijken vindt om in gesprek te gaan met de inwoners om ambities, doelstellingen en budget af te stemmen.

Het amendement van de CU hebben wij mede ingediend.  De kern van dit amendement betrof een viertal wijzigingen op het raadsvoorstel, nl:

  • Beeldkwaliteitsniveau in de binnenstad naar A (hoog), ingaande 1 januari 2018 en niet pas per 1 januari 2019
  • Vervanging van het groen gedurende 4 jaar ( i.p.v. 10 jaar), waardoor verhoging van de beeldkwaliteit gerealiseerd kan worden; en hiermee al in 2018 te beginnen
  • De gemeente zal bij de uitvoering van dit beleid inwoners en bedrijven actief stimuleren om zelf een plus aan te brengen in het beheer of de inrichting van de buitenruimte en uitnodigen tot participatie.
  • het college op te dragen  om over de voortgang van de participatie door inwoners en de resultaten ervan jaarlijks te rapporteren aan de raad

het amendement sluit aan bij datgene wat het CDA in de opiniërende bespreking heeft aangegeven, althans gedeeltelijk. Wel t.a.v. participatie van de inwoner in de openbare ruimte en gedeeltelijk v.w.b de beeldkwaliteit. Dit aspect, de ambitie van het CDA t.a.v. de beeldkwaliteit van de openbare ruimte in en rondom de woonwijken, zal zijn vervolg krijgen in de volgende Raadsperiode!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.