29 november 2017

Raadsvoorstel “Regionale Uitvoerings Dienst Drenthe (RUD)”

Het raadsvoorstel “Regionale Uitvoerings Dienst Drenthe (RUD)” werd in de gemeenteraad van 23 november 2017 besluitvormend behandeld.

Mogelijke begrotingstekorten bij de RUD gaven aanleiding tot de opdracht van een onderzoek naar de organisatie en financiën van de RUD.

Voor het CDA zijn de uitkomsten van het rapport van Seinstra van deLaar schokkend en staan haaks op het beeld dat menigeen op het netvlies heeft m.b.t. de RUD, nl. een uitvoeringsdienst die op de rails is gezet en zich verder ontwikkeld tot een zelfstandige en professionele organisatie, aldus jaarverslagen en begrotingen van de afgelopen jaren.

De opgelegde bezuinigingen, een niet optimaal werkend informatiesysteem, gebrek aan sturing, de methodiek van begroten, begroting niet op orde, achterstallig onderhoud in organisatie ontwikkeling en onvoldoende commitment van de eigenaren en opdrachtgevers liggen hier aan ten grondslag, aldus het rapport. Schokkend!

Het CDA vraagt zich af heeft de RUD en/of het bestuur zitten te slapen of was het een kwestie van tijd voordat de consequenties van de wijze van werken en besturen, zich openbaarden.  In eerste instantie financieel maar na nu blijkt over de gehele breedte.Wellicht beiden en op zijn minst hebben ze elkaar versterkt.

Hoe dan ook de conclusies en aanbevelingen liggen helder op tafel. Daar kunnen we niet omheen en daar kunnen en moeten we  wat mee. Voor het CDA geen discussie en in die zin stemmen wij ook in met het raadsvoorstel, maar het CDA kijkt met name ook uit naar de verdere invulling van ontwikkelagenda’s over de komende jaren.

Tegen die achtergrond heeft het CDA nog een tweetal vragen;

  • Hoe wordt voorkomen dat er opnieuw een debacle zich zal voordoen. Hoe stelt de RUD en het bestuur zeker dat de aanbevelingen en het investeringsprogramma en de ontwikkel agenda’s de gewenste doelen bereiken. Wij zien conclusies, aanbevelingen, maar checks /evaluaties zijn o.i. onmisbaar.
  • Ten tweede op welke wijze denkt de wethouder de rol en verantwoordelijkheid als eigenaar/opdrachtgever wel voldoende in te vullen. M.a.w. op welke wijze wilt u die actieve betrokkenheid en inzet gestalte geven. Wat gaat u nu anders doen?

De wethouder gaf aan eveneens verrast te zijn door de uitkomsten van het onderzoek. Vooral omdat de Tussen Evaluatie RUD Drenthe in 2016 daartoe geen aanleiding gaf.Urgentie is hoog om de aanbevelingen op te volgen en uiteraard zullen de gemeenteraden hierin meegenomen worden, in welke vorm zal nader uitgewerkt worden aldus de wethouder. Het CDA gaf aan het van essentieel belang te vinden dat er een goede terugkoppeling aan de raden wordt gegeven m.b.t. de opvolging van de aanbevelingen. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.