28 februari 2013

Kwestie Vergister en Klinkenvlier

Gevoegd bij een niet altijd secuur opererende (agrarische) ondernemer en het blijkbaar niet adequaat handelen en handhaven van de toezichthouder(s) kwam er in januari 2012 een eruptie van H²S gas vrij, waardoor midden in de nacht een gedeelte van Klinkenvlier moest evacueren.
Mensen werden in het Racket en bowling centrum opgevangen. Door een gebrekkige communicatie en onverantwoordelijk leiderschap was er sprake van een chaotische situatie, die ook nog eens versterkt werd door het feit dat de burgemeester, die reeds halverwege ‘het plaats delict’ was gereden, te horen kreeg dat ‘het meeviel’ en vervolgens huiswaarts keerde.
Nee, een calamiteitenplan was er niet en er was sprake van groot ongenoegen bij inwoners van onze gemeente welke midden in de nacht ‘van hun bed waren gelicht’.

Nu ruim een jaar verder, is de betreffende agrarische ondernemer gedwongen geweest om grond en opstallen te verkopen en staat de nieuwe ondernemer klaar om de vergister weer op te starten. U begrijpt dat ‘Klinkenvlier’ daar weinig vertrouwen in heeft..
Ook het rapport uitgebracht in opdracht van de gemeenteraad door de rekenkamercommissie wordt niet door alle betrokkenen onderschreven en wordt op inhoud en feitelijkheden bestreden.
Toch moet een mestvergister, indien er met beleid en met ‘vakmanschap’ mee wordt omgegaan, een riedel groen gas en vervolgens stroom kunnen opwekken, waar we voor staan te applaudisseren. We willen immers fossiele brandstoffen sparen en minder CO² uitstoten.
Maar wat weten we van H²S uitstoot?

Het CDA is van oudsher ‘grond gebonden’ en vindt verantwoord (agrarisch) ondernemen belangrijk, ergo we hebben er veel zulke ondernemers in onze partij. Toch moeten we verantwoording aan de burgers kunnen afleggen, wanneer (voortdurend) overlast wordt ervaren door anderen; overlast die veroorzaakt wordt door een enkeling. Burgers hebben recht op bescherming en mogen dat van een eerste overheid ook verwachten en eisen.
Om verbanden en banden weer te herstellen moet er vertrouwen komen, daar helpt een fel bekritiseerd rekenkamerrapport niet bij. Partijen moeten elkaar respecteren, insprekers moeten openingen bieden voor oplossingen en toezichthouder(s) moeten falen kunnen toegeven. Daarmee krijg je weer een startpositie, een positie welke door de nieuwe eigenaar van de vergister wordt nagestreefd.

Epke Wiersma
Lid CDA-fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.