05 maart 2011

Toekomst van de waterschappen

Binnen en buiten de waterschappen is veel discussie over de toekomst van de waterschappen.
Hieronder vindt u ter informatie een samenvatting van de notitie van de CDA fractie in Velt en Vecht over dit onderwerp.

Waterschappen in de toekomst.
Als gevolg van de economische crisis stelde het vorige kabinet, kabinet Balkenende 4, een aantal ambtelijke werkgroepen in, die met bezuinigingsvoorstellen/-oplossingen moesten komen, welke aan het parlement konden worden voorgelegd.
Eén van die werkgroepen heeft zich o.a. bezig gehouden met het toekomstig beheer en onderhoud van alles wat met water te maken heeft en met name ook met de  functie van de waterschappen. Als reactie op deze ontwikkeling is er binnen de Unie van Waterschap-pen een discussie gestart die de naam “Actie Storm” heeft gekregen. Een belangrijk onderdeel van de actie Storm is, naar de mening van de waterschappen (verenigd in de Unie van Waterschappen), te komen tot een efficiëntere manier van beheer en onderhoud van het watersysteem in Nederland. Een behoorlijke opschaling van de waterschappen in Nederland kan hiervan het gevolg zijn.
Concreet zou dat een herverkaveling (herverdeling) van taken tussen Rijk, Provincies, gemeenten en  waterschappen kunnen betekenen. Alles wat met afvalwater te maken heeft zou b.v. onder de regie van de waterschappen kunnen komen in het z.g. waterketenbedrijf.
Deze fundamentele benadering leidde er toe dat het bestaansrecht van de waterschappen ter discussie kwam te staan. Het CDA heeft in het jongste verkiezingsprogramma opgenomen dat de waterschappen samengevoegd moeten worden met andere overheden, lees de provincie.
 Na de verkiezingen van 9 juni 2010 kwam het kabinet Rutte tot stand. In het regeerakkoord van dit kabinet werd o.a. opgenomen dat de functie van de waterschappen in stand zal blijven maar dat de leden van de waterschapsbesturen indirect worden gekozen.
Concreet houdt dit in dat:
- andere overheden in bestuurlijke zin niet de rol en de taken van de waterschappen gaan overnemen;
- de waterschapsbestuurders door de leden van gemeenteraad zullen worden gekozen.
De voorstellen moeten nog  worden uitgewerkt in een bestuursakkoord tussen de regering en de Unie van Waterschappen. 
Jan Dubbelhuis
lid AB Velt en Vecht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.