29 mei 2011

Uit het dagboek van een raadslid

In de periode waarin de winter overgaat naar de zomer stromen de uitnodigingen voor gemeenteraadsleden binnen. Het betreft vooral jaarvergaderingen van verenigingen, startbijeenkomsten, openingen, etc. Vaak gaat het daarbij om activiteiten die in het zomerseizoen of het komende jaar gestalte krijgen. Als je wilt, kun je als raadslid het merendeel van de doordeweekse dagen wel ergens terecht om je belangstelling te tonen en je op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen en activiteiten in stad en dorpen. Daarnaast heb je ook nog het vergadercircus, zoals fractie- en gemeenteraadsvergaderingen, thema-avonden, etc. die meestal ’s avonds plaatsvinden.
Gelukkig  vormen we met vijf CDA-ers onze fractie en kunnen we taken verdelen. Dat doen we vooral op basis van onze interne portefeuilleverdeling. Maar we doen dit werk allemaal naast een ‘normale’ baan, waarbij de één flexibeler inzetbaar is overdag dan de andere. Dus dat betekent soms schipperen. We willen en hoeven overigens ook niet altijd en overal met z’n vijven op te draven. Hieronder vindt u een impressie van een aantal door mij bezochte bijeenkomsten in april en mei.

Bijeenkomst Bestuurdersvereniging CDA met fractievoorzitter 2e kamer, dhr. Sybrand Haersma Buma
Begin april kon de Bestuurdersvereniging de heer Haersma Buma begroeten. Hij bracht een werkbezoek aan de provincie Drenthe en bezocht ondermeer de multifunctionele accommodatie (MFA) in Nieuw Buinen. ’s Avonds hebben wij, CDA-bestuurders in de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden, in de gemeenteraadszaal in Exloo geluisterd naar een inleiding van Haersma Buma. Daarna volgde met hem een discussie over onder andere de veranderende rol van de gemeente op het gebied van de zorg en ondersteuning van de (sociaal) zwakkeren. Het was een boeiende avond, met soms een waardevolle inkijk in de landelijke politieke arena.  

Congres Voorbeeldig Bestuur en themabijeenkomst gemeenteraadsleden
Op 14 april was er een landelijk congres in Driebergen over het altijd boeiende onderwerp ‘Integriteit’. Eén van de organisatoren was het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Piet Hein Donner presenteerde een nieuwe Handreiking Integriteit van politiek ambtsdragers. Door middel van inleidingen en discussie bespraken de deelnemers, allen actief als gemeente-, waterschaps- of provinciebestuurder, integriteitsdilemma’s. Ook op gemeenteraadsniveau hebben we kort na dit congres een themabijeenkomst gehad waarin we aan de hand van praktijkvoorbeelden de dilemma’s dicht bij huis bespraken. Beide bijeenkomsten ervoer ik als bijzonder zinvol voor het vergroten van de bewustwording op dit thema. 

Contacten met Plaatselijk Belang Oosterhesselen
 Zoals u ook in de lokale kranten hebt kunnen lezen, is de laatste maanden veel gesproken over een beoogd multifunctioneel centrum (MFA) in Oosterhesselen. De belangrijkste spelers, de verenigingen in Oosterhesselen (sommige dringend op zoek naar onderdak), het college en de belangenbehartiger Plaatselijk Belang spraken soms met elkaar, maar soms ook over elkaar. Dat laatste bleek minder constructief van aard, zo vonden wij ook als fractie. Daarnaast hebben wij, soms samen met andere raadsleden, soms apart, met een aantal spelers gesproken. De wensbeelden van met name Plaatselijk Belang bleken niet haalbaar. Dit ondanks de extra tijd die betrokkenen door ons aandringen bij het college hadden gekregen om dit verder uit te zoeken en voor te bereiden. Dit had financiële redenen, maar ook bleken niet alle spelers voor dit wensbeeld even warm te lopen. Gelukkig is er wel een verenigingsruimte haalbaar, zij het aan de rand van het kleine dorp, te weten op de voormalige gemeentewerf. Daar kunnen de ‘ruimtenoodlijdende’ verenigingen op korte termijn terecht. Wij hopen dat dit gebouw zich verder ontwikkelt tot een volwaardige MFA. Verder hopen we dat de betrokken spelers elkaar weer snel vinden en samen optrekken bij dergelijke belangrijke ontwikkelingen. 

Seizoensopening Bosbad Zwinderen
Bij een nieuwe zomer hoort de seizoensopening van het bekende Bosbad in Zwinderen. Ook daar hebben wij ons gezicht laten zien. De uitgevoerde bouw- en onderhoudsactiviteiten in de afgelopen winter waren minder omvangrijk dan die van vorig jaar. Maar toch zijn er weer de nodige vernieuwingen gepleegd, onder andere de doucheruimtes. En ook het mobiele panna-voetbalveldje moet genoemd worden. En dat dankzij de hulp van veel vrijwilligers en een groot aantal sponsoren. Het was weer goed om deze mensen door middel van zo’n officiële opening in het zonnetje te zetten en te bedanken. Het Bosbad hoopt op goed weer en veel bezoekers, deze zomer. 

Tot zover een bloemlezing uit de activiteiten van een gemeenteraadslid. Natuurlijk zijn nog meer bijeenkomsten bezocht door de andere fractieleden en ondergetekende. Wij zullen hier, indien wenselijk en mogelijk, geregeld verslag van doen via de CDA-site of het contactblad. 
Gertjan Zuur

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.