21 april 2012

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 11-04-2012

De voorzitter, dhr. J. Dubbelhuis, heet allen hartelijk welkom en opent de vergadering met een  stuk uit Motief van “Passage” : Elke dag nieuw zijn.
Vervolgens komt het verslag van de Algemene ledenvergadering van 14-11-2011 aan de orde. Dit wordt zonder commentaar vastgesteld en de secretaris bedankt voor het verslag.
De kascontrolecommissie vertegenwoordigd door mevr. N. Moons geeft een positief oordeel over de financiële verslaglegging . Het verslag wordt door de vergadering akkoord bevonden, afgezien van een correctie op een vergissing in de jaartallen. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor haar werk en merkt op dat we als afdeling er financieel goed voorstaan, gezien de groei van het vermogen over het laatste jaar.
Op het verzoek om een nieuw lid voor de kascontrole commissie i.v.m. het aftreden van dhr. H, Kruizenga meldt zich dhr. Jac. Feddema. De nieuwe commissie bestaat dus uit mevr. N. Moons en dhr. Jac. Feddema.
Omdat de beoogde nieuwe penningmeester mevr. H. Kramer-Brunink vanwege persoonlijke omstandighe-den het bestuur verlaat zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid / penningmeester. Op de suggestie van dhr. Wiersma om nu dhr. de Vries aan te stellen als interim penningmeester geeft de voorzitter aan dat het bestuur dit in overweging zal nemen.

Na het doorgeven van een aantal vergaderdata geeft de voorzitter het woord aan  het raadslid dhr. E.  (Epke) Wiersma  .

Dhr. Wiersma geeft aan welke beleidsgebieden van de gemeentelijke politiek binnen zijn takenpakket bin-nen de fractie vallen en zegt kort iets over zijn achtergrond en werkervaring buiten de politiek.
Omdat het werk in de politiek nieuw voor hem is heeft hij in het begin energie moeten steken in het “veroveren” van zijn plek in de fractie, maar gezien de goede collegiale samenwerking is dat voorspoedig verlo-pen.
Zijn aandacht gebieden zijn : bezuinigingen; relatie met de burgers; dorpen versus de stad (zwembad Zweeloo<> ontwikkeling stadshart Coevorden); economie; bedrijventerreinen en verkeer / vervoer.
Hierbij komt naar voren dat het Coevorden aantrekkelijk is als overslaggebied voor de industrieën in het Westen van Nederland en de Noord Duitse havens. Dit vanwege de aantrekkelijke ligging qua infrastruc-tuur, vestigingsklimaat en arbeidsmarkt. Infrastructuur, zeker voor wat betreft het spoor, heeft nog moge-lijkheden voor verbetering m.b.v. de “Zuiderzeelijn-fondsen” met o.a. aansluiting op de Bentheimer Eisenbahn.

In de discussie rond/tijdens de presentatie , waarin ook dhr. Wilting (wethouder financiën) aan het woord komt, worden de volgende punten behandeld.
Op een vraag betreffende bevolkingskrimp antwoordt de wethouder, dat de krimp vooralsnog evenredig is verdeeld over stad en dorpen en marginaal is.
Op een vraag of de plannen rond de spoorlijnen niet botsen met bijv. woningbouwplannen of andere be-langen van burgers antwoordt de wethouder dat er daar geen clash wordt voorzien.
Detailvragen rond deelontwikkelingen binnen de gemeente worden door de wethouder naar tevredenheid beantwoord. Stadshartrenovatie Coevorden is nodig en wordt mogelijk samen met een projectontwikkelaar gerealiseerd. De dorpen hebben in de afgelopen jaren renovaties meegemaakt, dus het is niet zo dat het een ten koste gaat van het ander.
De gemeente moet op de penningen letten en prioriteiten stellen , meevallers worden niet verwacht en daar wordt ook niet mee gerekend.
Een vraag over de strakkere regelgeving (voorbeeld regels rond paasvuur) die de leefbaarheid op het plat-teland zouden frustreren krijgt de sympathie van de wethouder, die aangeeft dat ondanks de strakkere regels de lokale tradities worden gedoogd.

Gezien de tijd wordt de formele  spreektijd van de wethouder verzet naar de volgende vergadering die zal plaatsvinden op 29-11-2012 bij Wielens in Noord Sleen met als onderwerp “Werken naar vermogen”  met als inleider mevr. Mirjam Sterk , Tweede Kamerlid van het CDA.

Vervolgens  nodigt de voorzitter ons uit om ons te voegen bij de vergadering van het CDA Em-men/Borger-Odoorn voor een bespreking over “Verkiezen en verbinden” o.l.v. van een lid van het strategisch beraad.

Als lid van het Strategisch Beraad spreekt  Dhr. Ayhan Tonca met ons over de koers van het CDA.
De opdracht was: formuleren van een aanzet voor een nieuwe koers voor de Nederlandse Christendemo-cratie voor komende  10 à 15 jaar.  Daarbij is de commissie uitgekomen op een aantal uitdagingen:
Identiteit, Europa, Duurzaam, Kennis, Gezondheid, Solidariteit, Degelijke financiën,  Slagvaardige overheid.
Verdere gedachten bv. bij Solidariteit zijn:
Flexibele contracten en ZZP’ers,  Ombuigen van ontslagbescherming en ww-uitkering naar nieuw werk vinden (scholing), uitkering verplicht tot meedoen.

Na zijn inleiding werd er aan de hand van stellingen stickers op een flapover geplakt waardoor de mening  van de vergadering zichtbaar werd.  
Een greep uit de stellingen:
Duidelijk eensluidend was de stelling dat iedereen het er mee eens was dat nieuwe gezichten e.e.a. moe-ten gaan uitvoeren. En die zijn er!!
Over “het radicale midden” was wat meer nuance. Het radicale midden is niet een kuil waar je vanzelf inrolt als je niet links of rechts bent. Het is meer op een smalle heuvel waar je bewust voor kiest om op te gaan! En waar je dus ook zo weer vanaf kan glijden…
Ook de pro´s en contra´s over vluchtelingen en illegalen gaan over tafel.
En vrijheid van onderwijs is een (heel)  groot goed.
Bij de discussie over het uitbreiden van Europa werd de angst uitgesproken dat al die extra nieuwe mensen aan de ontbijttafel wel eens een probleem kan worden. Als men meewerkt om dat ontbijt op tafel te krij-gen  oké, maar als men alleen te eten komt… Maar ook hebben we veel uit Europa gehaald.
Op het gebied van alternatieve energie is het nodig.  om slimme ideeën uit te voeren. Ook een circulaire economie waarin grondstoffen en materialen worden bewaard en hergebruikt is belangrijk.

Ouders betrokken bij het onderwijs houden. De wet- en regelgeving maken dat wel moeilijk. 
De slotopmerking is: het CDA en Nederland moeten weer terug naar de menselijke maat. De mens staat centraal in de gemeenschap.


 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.