14 maart 2011

Verslag van de CDA bestuursvergadering van 10-03-2011

Aanwezig: P. Moons (PM); J.J. Dubbelhuis (JJD); C. Visser (CV); R.H. Frensen (RHF) ; P. Robbers (PR)(p.t.),R. Frensen (RF) ; H. Kramer-Brunink (HK)
MKA : K. Heijnen (KH) ); J. Huizing (JH); J. Veuger (JV)

Opening
Voorzitter opent de vergadering met het lezen van een stukje uit “Grondslag CDJA” over grondtonen of wel kernwaarden voor de CDA politiek, gevolg door een uitspraak over ”koesteren wat waardevol is”. Hierna een welkom aan allen.

Campagne
• Algemeen: Campagne (CDA Coevorden)  is in het algemeen goed verlopen volgens het opgezette plan. Er was gaande de campagne goede zichtbaarheid  en voor de leden directe aanwezigheid (belrondje). In de provincie waren er wat incidenten ( stemadvies fractieleider Midden Drenthe; later de uitlatingen van Klaver in het DvhN).
• Valentijnkaart: goed idee, aandacht nodig volgende keer voor tijdige bestelling (kwam een dag te laat) en adressering en oproep (leek te veel op reclamedrukwerk).
• Weekmarkt: Goede actie door aanwezigheid en gesprekken. Jammer dat de markt wat klein was en de temperatuur laag.
• Advertenties : Positief, volgende keer betere afspraak over de precieze plek in de krant.
• Prijsuitreiking World Servants (CDA Coevorden Vrijwilligers prijs). Prijsuitreiking ging niet helemaal volgens plan, omdat het bezoek van Verhagen toch wel gedomineerd was door Emmen. Uiteindelijke publiciteit in kranten daarentegen was uitstekend.
• Voorkeurstemmen acties: Over dit punt zijn de meningen verdeeld. Ook is dit punt in een eerdere ledenvergadering aan de orde geweest waarin gesteld is dat CDA Coevorden een eigen kandidaat heeft en dus geen “deals “sluit voor wat betreft lijstsamenstelling etc.
• Ledencontactblad: Het contactblad is wellicht iets te vroeg uitgekomen. Uitgebreide inhoud die voor wat betreft onderwerpen enigszins overlappend was. Dit wordt door sommigen als storend ervaren en door anderen als positief.
• E-mail oproep; E-mail oproep om te stemmen is twee maal verstuurd, zowel door provincie als de afdeling. Afstemming met provincie verbeteren.
• Verkiezingsbijeenkomst: Bijeenkomst was slecht bezocht , maar inhoudelijk zeer informatief. Programma van de avond is niet verlopen zoals gepland, waardoor sommige elementen niet aan de orde zijn geweest. Scenario voor zo’n avond voortaan beter doorspreken met deelnemers.
• Belrondje: Was niet gepland, maar is door de campagne commissie ingelast op basis van slechte uitkomst prognose. Belrondje is door de deelnemers als positief ervaren en resulteert in het feit dat de fractie het plan heeft opgevat om op deze manier vaker in contact te treden met de leden.
Bovendien heeft het belrondje een heleboel e-mail adressen opgeleverd, zodat informeren van leden over de gang van zaken makkelijker kan plaats vinden.
• Resultaat; Coevorden is met het beste percentage CDA stemmen in Drenthe geëindigd!!
• Samenstelling campagne commissie: het is wenselijk dat een lid van de fractie toetreed tot de campagnecommissie.
• Campagne posters/biljetten: Aanzien en presentatie van posters kan beter ( niet te veel gezicht Henk Klaver, en mogelijk driehoekige borden voor zicht van 2 kanten).
Kort wordt gesproken over het interview van Henk Klaver in het DvhN van 04-03; verwachting is dat dit incident en zijn functioneren in pers staten ook nog in het AB aan de orde komt.

Verslag 27-01-2011
Behoudens een correctie   ( dhr. Everts i.p.v. dhr. Evertsen) is het verslag akkoord.

Ingekomen stukken
• Congres resolutie betreffende directe verkiezingen Waterschappen: De centrale overheid heeft bepaald dat het bestuur van de waterschappen getrapt wordt verkozen door de gemeenteraden. De waterschappen zijn hiertegen aangezien de grenzen van waterschappen en gemeenten niet samenvallen en daardoor het waterschap (nog) verder van de burger komt af te staan.
Na uitvoerige discussie besluit het bestuur de resolutie te steunen.
• Congres resolutie groene belasting:  Inhoud en consequentie van de voorgestelde resolutie om via het belastingstelsel (BTW) “groen” en “duurzaamheid” te ondersteunen is onduidelijk  en daarom wordt deze resolutie niet gesteund.
• Nieuwsbrieven via mail.

Rapportages
• Fractie
o 21 maart zal de fractie terugblikken en lijnen voor  de toekomst uitzetten
• Provincie
o Namen van leden die opzeggen om politieke redenen worden aan de afdeling doorgestuurd voor een gesprek.
• CDA Senioren
o PM vergadert 11 maart in Den Haag als afgevaardigde Drenthe.
• Congres
o Het eerstvolgende congres wordt gehouden 02-04-2011. Afgevaardigde uit Coevorden is J. Soppe en vervanger C.Visser.

Financiën
Hoewel nog geen penningmeester is aangesteld, wordt een kascontrole wenselijk geacht.

Vacatures
T.b.v. de invulling van de vacature penningmeester dient de namenlijst te worden afgewerkt .

Ledenwerving
In het AB is dhr. Henk Broeke aangesteld als nieuwe coördinator ledenwerving

Volgende vergadering/Sluiting
03-05-2011 bij P. Moons.
Afsluitende seizoens bestuursvergadering op 8 juli
Voorzitter sluit de vergadering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.