24 april 2020

30 km zone voor Hoofdstraat Noord-Zuid?

In de eerste digitale raadsvergadering stemde de raad in met extra middelen voor het project Hoofdstraat Noord-Zuid in Zuidwolde. Een aanvullend krediet voor de vervanging van de traditionele openbare verlichting (ca. 40 st.) tot duurzame led verlichting en om naast de komst van het obstakelvrije voetpad enkele aanvullende verbeteringen te realiseren in de verkeersveiligheid. Het CDA diende mede namens een aantal andere partijen twee amendementen in om de verkeersveiligheid in de Hoofdstraat Noord-Zuid te verbeteren door het verlagen van de snelheid en het instellen van een 30 km zone.

Hoofdstraat Noord-Zuid
Het project is in 2017 gestart vanuit de wens van Dorpsbelangen Zuidwolde om een veilige ruimte voor de voetgangers te creëren en het verbeteren van de toegankelijkheid voor minder validen. Op zich een goede verbetering ten opzichte van de oude situatie. Maar toch leven er bij Dorpsbelangen en aanwonenden nog diverse wensen. Daarom wordt er nu extra budget gevraagd, zoals geld voor de ledverlichting, (zodanig dat deze aansluit bij de centrumverlichting), en diverse werkzaamheden, zoals fietssuggestiestroken. Het CDA stemde in met het extra budget. Het project loopt en we willen het ook netjes afmaken. Wel werden er kritische vragen gesteld hoe in de toekomst bij projecten voorkomen kan worden dat er achteraf nog weer geld bij moet. Ook het feit dat het nieuwe voetpad al is aangelegd, terwijl de bomen nog niet gekapt zijn, gaf aanleiding tot het stellen van kritische vragen hierover.

30 km zone
Naast hetgeen gerealiseerd wordt, willen aanwonenden ook graag een 30 km zone. Woordvoerder Karin Brouwer “Voor Hoofdstraat Noord zou dat wat ons betreft zeker geen verkeerde keuze zijn. Wat het CDA betreft hoeft het hele gebied en dan praat ik over Hoofdstraat Noord echt niet heringericht te worden. Een bord met 30 km zegt genoeg en kost niet veel.” Het CDA diende daarom samen met CU, D66, GroenLinks en PvdA een amendement in om voor Hoofdstraat Noord een 30 km zone in te stellen van Julianalaan tot aan de kruising met de Meppelerweg/Steenbergerweg.

Hoofdstraat Zuid kent andere problemen maar wel vergelijkbaar met die van Hoofdstraat Noord. Het traject is hier langer, er zijn meer zijwegen, de verkeersintensiteit is hoog, de weg wordt veelvuldig gebruikt door fietsverkeer, vooral door ouders met schoolgaande kinderen. Zeker nu de wijken Middelveen IV en bospark Ekelenbergweg zich ontwikkelen aan de zuidkant van Zuidwolde. Het CDA wil graag dat het college onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om de snelheid in de Hoofdstraat Zuid te verlagen naar 30 km. Deze mogelijkheden hiervan in kaart te brengen en dit aan te bieden aan de raad. Dit kan meegenomen worden met de besluitvorming over het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP, najaar 2020). Het CDA diende hiervoor een tweede amendement in, mede namens CU, D66, GrL, en PvdA. Karin Brouwer: “In onze ogen hoeft het echt geen miljoen te kosten, geen inrichting als shared space, maar een simpele oplossing, die niet veel hoeft te kosten”.
De wethouder zegde toe om een onderzoek naar een 30km zone mee te nemen bij het toekomstige GVVP. Op basis van deze toezegging werden de beide amendementen ingetrokken.

Veilige oversteek busstation
Tenslotte vroeg Karin Brouwer aandacht voor een veilige oversteek nabij het busstation. Met de nieuwe inrichting van de kruising zijn de zebrapaden verdwenen en is het voor inwoners onveilig en onduidelijk waar zij over kunnen steken. In principe worden er echter  in een 30 km gebied geen zebrapaden aangelegd. De wethouder kende het probleem en zegde toe de situatie nog eens te bekijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.