18 juni 2021

Algemene Beschouwingen --- De Wolden Toekomstbestendig

Donderdag 17 juni stond de kadernota 2022 met de daarbij behorende Algemene Beschouwingen op de agenda van de raad. Fractievoorzitter Karin Brouwer diende namens alle partijen een amendement in over het voortzetten van Initiatiefrijk De Wolden, dat door het college werd overgenomen. Op basis van een tweede amendement zegde de wethouder toe om mogelijkheden van parkmanagement te onderzoeken. De zelfbewoningsplicht bij nieuw te bouwen huizen, waartoe de ingediende motie oproept, wordt al door de gemeente uitgevoerd. Op 24 juni was de tweede termijn en besloot de raad over de kadernota en de ingediende moties en amendementen . 

Kadernota 2022
De kadernota 2022 is de eerste stap voor de plannen en begroting 2022. Aan de hand van de kaders in deze nota wordt in het najaar de begroting opgesteld. Daarnaast geeft de Kadernota de raad inzicht in waar we als gemeente (financieel) staan, waar we naar toe willen en met welke middelen dat kan. De kadernota is beleidsarm en de investeringsruimte voor de komende vier jaar is beperkt.

Het CDA vroeg aandacht voor duurzame financiën, toekomstbestendige bedrijventerreinen, de gevolgen van stijging van bouwkosten op de investering van het Huur voor Sport en Cultuur, het inclusiebeleid, de invoering van de wet Open Overheid. Woordvoerder Karin Brouwer diende namens alle partijen een amendement in om de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden in 2022 voort te zetten. Vervolgens is het aan de nieuwe raad en het nieuwe college hoe zij de subsidieregeling verder vorm willen geven. Het college neemt het amendement over.
Op basis van het tweede amendement Parkmanagement zegde wethouder Hempen toe om parkmanagement mee te nemen naar het ondernemersplatform. Als laatste bracht het CDA de woningbouw onder de aandacht. Karin Brouwer diende mede namens ChristenUnie en GroenLinks een motie in om een zelfbewoningsplicht in te voeren voor nieuwbouwlocaties in De Wolden. Het college gaf aan dat dit momenteel al gedaan wordt, zodat de motie overbodig is.

Lees hier de volledige bijdrage van Karin Brouwer
Amendement Initiatiefrijk De Wolden
Amendement Parkmanagement
Motie Zelfbewoningsplicht

De tweede termijn volgde op donderdag 24 juni. Op basis van de toezegging van de wethouder houdt de fractie het amendement Parkmanagement aan en wacht de bevindingen van de wethouder af. Het CDA hoopt in het nieuwe Economisch Actieplan, dat dit jaar aan de raad wordt voorgelegd, voldoende terug te zien van de gestelde vragen: uitbreidingen van bedrijventerreinen, handhaving ongewenste situaties en parkmanagement.
Woordvoerder Karin Brouwer was blij om te horen dat de motie zelfbewoningsplicht al wordt uitgevoerd. De gemeente doet alles wat juridisch mogelijk is om de woningen zoveel mogelijk voor onze inwoners te behouden. De fractie trok daarom de motie in.
Bij de stemming stemde de fractie voor de kadernota, echter wel met een stemverklaring. Daarin werd aangegeven dat de fractie niet instemde met de opgelegde taakstelling van 1,2 miljoen voor het Sociale Domein.
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.