01 juli 2022

Kaderbrief beleidsarm

Op 30 juni sprak de raad over de beleidsarme kaderbrief 2023. Er is nog veel onduidelijk zowel aan de kant van de baten als bij de lasten. De raad nam de kaderbrief ter kennisgeving aan.

Kaderbrief in plaats van kadernota
Het is gebruikelijk dat het college in het voorjaar de raad een kadernota aanbiedt met daarin de kaders voor de opstelling van de begroting voor het komende jaar. Afspraak is dat in een verkiezingsjaar volstaan kan worden met een ‘Financiële kaderbrief’ en geen uitgebreide kadernota. 
Veel van de voorstellen zijn onontkoombaar als gevolg van wet- en regelgeving of risico’s. Het gaat veelal om toegenomen kosten voor loon- en prijsstijgingen 2023. Daarnaast zijn er enkele voorstellen die gaan om nieuw beleid, gewenst beleid, wat niet verplicht is. 

Nog veel onzeker
Het totale resultaat pakt voor 2023 nadelig uit. Daar komt bij dat er nog veel nieuwe beleidsvoorstellen, zo’n 20 stuks, op pm staan. Een pm post, die opvalt is die van de toename kosten jeugdzorg. De verwachting is dat er een stijging komt op jeugd van 7-11%. Dit is echter nog niet verwerkt.
Woordvoerder Karin Brouwer gaf aan dat ook de beleidsvoorstellen uit het nieuwe collegeprogramma nog niet verwerkt zijn. Daarnaast zijn er nog veel onzekerheden: zoals dat niet alle loon- en prijsstijgingen van de verbonden partijen zijn verwerkt. En de ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds is iedere keer weer een onzekere factor. 
Het CDA voorziet dat het een aardig puzzel zal zijn om een sluitende meerjarenbegroting op te leveren, waarbij ook recht wordt gedaan aan nieuwe beleidsvoorstellen. 
Karin Brouwer wenste de ambtenaren en het college veel succes om dit tot een goed eind te brengen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.