29 mei 2020

Extra inzet nodig voor Energietransitie

Donderdag 28 mei voorgesteld de gemeenteraad de Concept RES regio Drenthe 1.0 vast. De ambitie voor De Wolden voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit is vastgesteld op 0,1 TWh. Het komende jaar wordt gebruikt om input van de inwoners op te halen voor de concrete invulling van de RES 1.0 om de stip op de horizon te bereiken. 

RES regio Drenthe
Het Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs. De beoogde gezamenlijke doelstelling na de CO2-uitstoot in 2030 met 49% (112 Megaton) te verminderen (ten opzichte van 1990) en in 2050 een CO2-uitstoot van nagenoeg nul. De vastgestelde hebben in het Interbestuurlijke Programma (IBP) een overeengekomen nationale aanpak met landsdekkende regionale energie strategieën (RES) uit te werken. Daarvoor zijn in Nederland in totaal 30 RES-regio's opgericht. De Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie Drenthe zijn ontstaan ​​in de regio RES-regio Drenthe.
Met deze Concept RES regio Drenthe wordt aangegeven welke ruimte er in Drenthe is voor uitbreiding van grootschalige hernieuwbare elektriciteit. Het Drentse aanbod wordt opgebouwd uit de bestaande initiatieven, de geplande initiatieven en de ambitie van de gemeenten op vernieuwbare elektriciteit. Samen zijn we in Drenthe goed voor een opgave van 3,45 TWh (ongeveer 10% van de 35 TWh, die landelijk opgewekt moet worden). De wijze hoe dit ingevuld gaat worden, wordt nog niet beschreven. Dit gebeurt in het traject hierna (het komende jaar).

Nog niet concreet genoeg
De CDA-fractie had bij de goedkeuring van de startnotitie vorig jaar hoge verwachtingen. Op dit moment zijn er echter nog geen concrete maatregelen, terwijl de tijd voortgaat. Het CDA ziet, dat de huidige initiatieven in De Wolden niet soepel van de grond komen. Velen komen niet eens verder dan de plannen. De fractie is van mening, dat de ondersteuning van de gemeente te afwachtend en beter kan.
Woordvoerder Tjalling de Wit: “Concrete getallen zijn er wel: Bijvoorbeeld het getal wat we in de hele gemeente moeten opwekken. Een ander concreet punt is dat er 50% eigenaarschap moet komen bij grote parken via coöperaties. Onze fractie voorziet in communicatie en participatie en ook problemen. De afgelopen jaren waren dat nog uitdagingen. Maar wij krijgen van de deelnemers een negatieve terugkoppeling over de bijeenkomsten."
Het CDA neemt de zonneladder als uitgangspunt. Eerst zon op het dak en vervolgens de onrendabele stukjes grond. Wij zijn geen voorstander van het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond.
De Wit: "En daarbij hoeven we ons niet alleen te richten op de grotere initiatieven. Alles telt mee, zoals ook de kleine EAZ windmolens meetellen in het opwekken van alternatieve energie. Ook kan er een slag gemaakt worden met energiebesparing door het actiever inzetten van bijvoorbeeld de energiecoaches."

Wethouder Hempen gaf aan dat het proces tijd nodig heeft om mensen in het traject mee te nemen en zo draagvlak voor de plannen te krijgen. De stip op de horizon van 0,1 TWh is realistisch en haalbaar. De concrete invulling van welke technieken worden uitgevoerd (zon, wind), waar de initiatieven komen en hoe het gerealiseerd wordt (participatie, lokaal ondernemerschap) wordt via de toekomstvisie van De Wolden vorm gegeven. Het proces voor de invulling van de nieuwe toekomstvisie start binnenkort. Via dit proces worden de inwoners bij de concrete invulling betrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.