27 september 2019

Halverwege het jaar 2019

De Bestuursrapportage 2019 stond op donderdag 26 september op de agenda van de gemeenteraad. Het beeld ziet er niet rooskleurig uit. De verwachting is dat de gemeente eind van dit jaar uitkomt op 8 ton negatief. Het CDA vindt dit een zorgelijke situatie.

Bestuursrapportage
Met de Bestuursrapportage 2019 informeert het college de raad wat de financiële verwachtingen zijn voor het jaar 2019. De rapportage is gebaseerd op de eerste zes maanden van het begrotingsjaar 2019 en een doorkijk naar het eind van het jaar.
Woordvoerder Karin Brouwer benadrukte dat het beeld er niet rooskleurig uitziet. De verwachting is dat we eind van dit jaar uitkomen op bijna 8 ton negatief, terwijl de begroting 2019 eind vorig jaar nog een positief saldo vertoonde. Dit baart het CDA zorgen. Hoe voorkomen we dat we nog verder in de rode cijfers schieten?

Onderbezetting en latere investeringen
Voor een aantal van de positieve bijstellingen geldt dat ze ontstaan door onderbezetting of door latere investeringen. Een voorbeeld is de vrijval kapitaallasten voor de riolering of de vrijval van kapitaallasten voor groot onderhoud. Het geeft een eenmalig voordeel. De wethouder kon echter niet aangeven waardoor deze onderbezetting of latere investeringen ontstaan. Het antwoord komt op een later moment schriftelijk naar de fractie.

Het sociale domein
Het CDA ziet dat het de verwachting is dat er structureel minder uitgaven zijn voor hulpmiddelen vanuit de Wmo. Aan de andere kant stijgen de uitgaven voor de Wmo door hogere zorgkosten voor zowel thuishulp en begeleiding. En er zijn minder ontvangsten voor de eigen bijdrage.
Karin Brouwer: “Dit roept bij ons de vraag op hoeveel mensen nu een beroep doen op de voorzieningen vanuit de Wmo. Wat is de trend met voorgaande jaren? Deze vragen werden in het verleden beantwoord voor de monitor Sociaal Domein, die tegelijk met de Bestuursrapportage werd aangeboden. Waarom hebben we dit stuk nu niet ontvangen, komt dit stuk nog en zo ja, wanneer?”
De wethouder zegde toe dat de gemeenteraad binnenkort de monitor Sociaal Domein ontvangt en dat deze voor de vergadering in oktober wordt geagendeerd.

Afvalinzameling.
Het CDA vroeg net als een aantal andere partijen aandacht voor de hogere uitgaven voor de afvalinzameling. De gemeente heeft sinds 2017 te maken met afkeur van PMD (Plastic, Metaal, en Drankenkartons). Dit leidt tot een lagere vergoeding. Brouwer: “We zijn nu twee jaar verder en nog steeds is dit probleem niet opgelost. Kan de wethouder aangeven wat hij heeft gedaan om te zorgen dat er minder afkeur komt. Welke maatregelen zijn er genomen en welke acties zijn er uitgezet?”
Wethouder van ’t Zand gaf aan dat er een aantal maatregelen zijn genomen, maar door de strengere eisen komt het toch nog voor dat vrachten PMD worden afgekeurd. Het blijft een punt van aandacht. Het nieuwe afvalbeleid komt binnenkort in de raad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.