25 juni 2021

Herijking Sociaal Domein

Op 24 juni stond de besluitvorming over de herijking van het Sociaal Domein op de agenda van de raad. Het CDA was tegen de vastgestelde taakstelling van 1,3 miljoen. Wel stemde de fractie voor de maatregelen, die voorvloeien uit de herijking, met uitzondering van de maatregelen, die de minima betreffen.

Vorig jaar werd al een taakstelling van 1,2 miljoen euro op het sociale domein door het college aangekondigd. Na een jaar met verdiepende werksessies, gesprekken met stakeholders en toelichtingen door ambtenaren werden nu de definitieve voorstellen aan de raad voorgelegd. Het voorstel voor de definitieve taakstelling was 1,3 miljoen euro.

Taakstelling 1,3 miljoen
Woordvoerder Karin Brouwer: “We vinden het teleurstellend dat bij het berekenen van de taakstelling alleen rekening is gehouden met de uitgavenkant. De extra inkomsten, die vanuit het rijk zijn toegezegd, worden niet meegerekend. En juist dit kan een wereld van verschil maken. Wanneer we hiermee rekening houden is er waarschijnlijk geen tekort meer of zal het tekort lager liggen dan het voorliggende bedrag van 1,3 miljoen euro. Wij vinden het onzinnig om nu allerlei maatregelen te nemen, die onze inwoners raken. Over een half jaar bij de begroting zullen de cijfers er anders uitzien. We zijn vooral tegen de maatregelen, die de minima raken.”
Het CDA stemde daarom tegen de oplegde taakstelling.

Nieuwe projecten
Met de herijking worden 5 nieuwe projecten in gang gezet. Deze projecten zijn Moeders van De Wolden, het Begeleid Zelfstandig Wonen, Schoolmaatschappelijk werk voor de doelgroep 12+ in De Wolden, de Praktijk Ondersteuner Huisarts  voor de jeugd (POH-jeugd) en de Woldense thuiscoaches.
De CDA-fractie stemde in met vijf nieuwe beleidsvoorstellen.  Karin Brouwer: “Wij zien nut en noodzaak zeker in. Zet zorg en ondersteuning in aan de voorkant en voorkom daarmee problemen, die vaak veel groter zijn, aan de achterkant.” Op vraag van het CDA gaf wethouder Mulder aan dat er in 2024 een evaluatie van de projecten komt.

Maatregelen om de taakstelling in te vullen
Ofschoon het CDA het niet eens met de structurele taakstelling van 1,3 miljoen, gaat de fractie ervan uit, dat toch bepaalde maatregelen genomen worden, om aan de herijking invulling te geven. Karin Brouwer: “Grofweg gezien zijn wij voor de maatregelen, die onze inwoners niet direct raken (efficiency maatregelen). We zijn tegen de maatregelen op de minimaregelingen. De bezuinigingen, die onze burgers geen pijn doen, moeten we direct invoeren. Hoe eerder hoe beter. Eigenlijk hebben we al een jaar verloren.”
Het CDA diende samen met de VVD een amendement in om de verlaging van de meerkostenregeling voorlopig niet door te voeren. De Regeling Meerkosten is een regeling voor de minima. Deze inwoners hebben te maken met een chronische ziekte of handicap. In het amendement, dat werd aangenomen, werd gevraagd om de meerkostenregeling mee te nemen bij de herijking van het minimabeleid.

Herijking minimabeleid en armoedeval
Karin Brouwer: “Wij vinden het te kort door de bocht om te stellen dat de herijking 150.000 oplevert. Vooral hier geldt “Kijk eerst wat er nodig is!” Wat hebben mensen, kinderen en gezinnen nodig om enigszins rond te komen, om mee te doen in de maatschappij en om schulden te voorkomen. Dat zal eerst helder moeten zijn voordat er over een besparing gesproken kan worden. We stemmen tegen deze maatregelen. Wel vragen we aandacht voor de armoedeval. “
Het CDA pleitte ervoor dat de mensen, die vanuit de bijstand weer gaan werken nog enige tijd ondersteuning te geven, totdat ze het echt zelf weer kunnen. De ondersteuning kan financieel zijn, maar ook in de vorm van begeleiding. De wethouder zegde toe dit mee te nemen in het vervolgtraject.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.