01 juli 2016

Het beste voor De Wolden (3)

De CDA fractie kijkt tevreden terug op de Algemene Beschouwingen en de behandeling van de kadernota 2017.  Donderdag 30 juni vond de besluitvorming plaats. Er werd gestemd voor de ingediende moties en amendementen. De bezuiniging op de bibliotheken wordt met een jaar uitgesteld, de subsidiepot Initiatiefrijk De Wolden wordt voor de jaren 2016 en 2017 aangevuld en via de gemeenteapp worden pushberichten verzonden

Bibliotheek
De motie over de bezuinigingen bij de bibliotheken, die door het CDA namens alle partijen werd ingediend, is aangenomen. In de motie wordt de gemeente verzocht om de bezuinigingen met een jaar uit te stellen en dat de gemeente in het komende jaar de regierol pakt om zo te zorgen dat er een goed en integraal plan voor de bibliotheken komt. Wethouder Jan van :t Zand gaf aan dat het uitstellen van de bezuinigingen consequenties heeft voor de begroting 2017.

Initiatiefrijk De Wolden
Samen met Gemeentebelangen diende het CDA een motie in om de subsidiepot Initiatiefrijk De Wolden aan te vullen. Het project Initiatiefrijk De Wolden is zeer succesvol. Door middel van cofinanciering kan ervoor gezorgd worden dat vele nieuwe initiatieven van onze inwoners ontwikkelingskansen hebben. De motie werd met een ruime meerderheid aanvaard.

Push-meldingen.
De CDA-motie over de zogenoemde "push-meldingen" naar de inwoners werd unaniem aanvaard. In de motie wordt het college verzocht om de gemeente-app zodanig uit te breiden dat deze actief berichten naar de gebruikers kan versturen, Op deze wijze kunnen inwoners persoonlijk geattendeerd worden op bijvoorbeeld het aan de straat zetten van de juiste container.

Naast de bovengenoemde onderwerpen vroeg het CDA door middel van moties aandacht voor de regeling “Kinderen doen mee”, een onderzoek naar de mobiele bereikbaarheid, het gebruik van mijn.overheid.nl en de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen. Uit toezeggingen van het college blijkt dat er in 2016 nog voldoende middelen voor de “Kinderen doen meer” regeling is en dat er tevens een provinciaal fonds voor dit doel beschikbaar is.
Wethouder ten Kate gaf aan dat de gemeente regelmatig contact heeft met Actium over de sociale huurwoningen. Door de toezeggingen van het college kon het CDA een aantal moties intrekken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.