28 mei 2021

Jaarstukken 2020 sluiten positief

In de raadsvergadering van 27 mei werden de conceptjaarstukken 2020 opiniërend besproken.
De CDA-fractie vond dat zij met dit conceptverslag voldoende geïnformeerd is over een mooi financieel resultaat over 2020. De fractie wacht de bevindingen van de accountant belangstellend af. Er is op 8 juli a.s. een extra raadsvergadering om de jaarrekening (incl. accountantsverklaring en verslag van bevindingen) vast te stellen.

Conceptjaarstukken 2020.
De conceptjaarstukken 2020 bevatte  de voorlopige cijfers van de jaarrekening 2020. De accountant haalt de oorspronkelijke planning niet. Pas eind juni zal de accountant de controles hebben afgerond, en komt het verslag van bevindingen. Op verzoek van de raad is er toch een voorlopige jaarrekening 2020 gemaakt. Inzicht in de jaarrekening is namelijk nodig ter voorbereiding van de behandeling kadernota 2022 – 2025 op 24 juni a.s.
De jaarrekening 2020 sluit met een positief rekeningresultaat van afgerond € 1.649.000 Dit resultaat is voornamelijk een gevolg van incidentele mee- en tegenvallers.

Standpunt fractie
De CDA-fractie vindt het jammer dat de jaarstukken niet tijdig gereed zijn. Woordvoerder Jeene Keizer: “Vorig jaar hebben we de ambtelijke organisatie een pluim gegeven voor de duidelijke verbeteringen t.o.v. het  jaar 2018. Dit jaar is de weg naar oplevering van de definitieve jaarrekening 2020 een weg met vele hobbels.” Jeene gaf aan dat in februari 2021 al bekend was dat het moeilijk zou zijn om de planning te halen. Hij wilde weten welke acties het college heeft ondernomen om toch het jaarverslag op tijd op te leveren.

De fractie is blij met het positieve resultaat, maar is verbaasd over het grote verschil met de begroting. Ook de jaarstukken van 2019 lieten al een groot verschil tussen begroting en jaarrekening zien. Het resultaat is dus moeilijk voorspelbaar. De afwijkingen zijn niet verklaarbaar door wijziging in uitkering uit het Gemeentefonds of door schommelingen in het Sociaal Domein. Wel zijn er tientallen verwijzingen dat Corona de oorzaak is geweest van de vele afwijkingen. De fractie kijkt hier kritisch naar. 

Meerdere keren wordt in het jaarverslag gemeld dat bepaalde processen OPGESTART zijn terwijl deze in 2020 gepland waren om af te ronden. Keizer “Het valt ons op dat er nog teveel projecten ”ongoing” zijn welke al afgerond hadden moeten zijn. Dit geeft onnodige onrust bij onze inwoners. Denk hierbij o.a. aan het NOG STEEDS ontbreken van het bestemmingsplan Hoge Akkers. Dit veroorzaakt vertraging bij de bouw bij een aantal ondernemers. Het CDA maakt zich zorgen over deze vertragingen.”

Reactie college
Wethouder van Dijk gaf aan zelf ook verrast te zijn geweest met het resultaat, maar 2020 was een bijzonder jaar. Vanwege de coronacrisis zijn zaken blijven liggen. Begrote kosten, die niet gemaakt konden worden. Uiteindelijke resulteerde dit in een positief resultaat van 1,65 miljoen.
Wethouder Hempen deed de toezegging om de raad nader te informeren over stand van zaken met betrekking tot het bedrijventerrein Hoge Akkers te Ruinerwold. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.