11 juli 2022

Landbouwfonds alleen voor agrarische ondernemers

In de raadsvergadering van 30 juni 2022 nam de raad het besluit over de kaders van het transitiefonds toekomstgerichte landbouw. Het CDA diende samen met Gemeentebelangen een amendement in, om subsidie uit het fonds alleen te bestemmen voor agrarische ondernemers. Het amendement werd met meerderheid van stemmen aanvaard. 

Kaders transitiefonds toekomstgerichte landbouw
Bij het vaststellen van de Begroting 2022-2025 kwam een budget van 300.000 euro beschikbaar voor een transitiefonds Toekomstgerichte Landbouw. De bedoeling is om agrarische bedrijven te helpen bij de transitie naar een toekomstgerichte landbouw. De raad gaf aan zelf de kaders voor dit fonds te willen vaststellen. Op 19 mei 2022 was er een raadsdebat over de kaders van het transitiefonds. Dat debat heeft geleid tot een raadsvoorstel met de definitieve kaders. De kaders hebben betrekking op: de doelen van de te subsidiëren projecten, de beoogde deelnemers/subsidieontvangers, de wijze van beoordeling en de wijze van monitoring en evaluatie. Na vaststelling van de kaders door de raad stelt het college een subsidieregeling op.
Koop Drost was namens het CDA woordvoerder: “Het landbouwdebat dat we op 19 mei hebben gevoerd over toekomstgerichte landbouw lijkt voor degen die in de landbouw actief zijn en met name voor de agrariërs zelf wel een eeuw geleden. Want wat is er in amper anderhalve maand de sector op zijn kop gezet met gepresenteerde stikstofplannen op 10 juni. Toekomst gerichte landbouw! Velen durven er geen eens meer aan te denken, maar zijn meer mee bezig van hoe overleven we dit en wat zijn de consequenties voor mijn bedrijf, voor mijn werk en hoe gaan de banken en investeerders er mee om?” aldus Drost.

Functionaris specifiek voor de landbouw
Voordat de raad een besluit nam over de kaders voor het landbouwfonds, wilde CDA een toezegging van de toezegging van de wethouder om een functionaris aan te stellen die zich specifiek inzet voor onze agrariërs. Die ondersteunt in vergunningsprocessen  en ander aan de landbouw gerelateerde zaken. De wethouder zegde dit al toe in het landbouwdebat, maar het staat nog niet op de toezeggingenlijst vermeld. Wethouder Hempen gaf aan dat in het collegeprogramma is opgenomen om een vast aanspreekpunt voor de agrariërs te onderzoeken. Het onderwerp komt terug bij de begroting, zodat de raad over de consequenties (meer personeel, meer budget) kan beslissen.

Raadsdebat – inbreng CDA
Het CDA is blij dat het college goed geluisterd heeft naar ingebrachte punten tijdens het raadsdebat van 19 mei jl. De gevoerde argumenten zijn opgenomen in de gestelde kaders waaronder een minimum aan te vragen subsidiebedrag en dat er een commissie van drie onafhankelijke personen wordt samengesteld die de aanvragen gaat beoordelen.

Subsidie alleen naar agrarische ondernemers
Koop Drost:  “Wij zijn blij met initiatief en laat zien dat de gemeente oog heeft voor de landbouw en wil mee helpen en denken , en daarom ondersteunen we dit besluit op de meeste fronten. Echter het CDA heeft moeite met kader 2 en 3, dat ook bedrijven buiten de landbouw mee kunnen profiteren van deze subsidiepot. En natuurlijk zijn er argumenten te bedenken van bv streekwinkels, mechanisatiebedrijven die van toegevoegde waarde kunnen zijn. Maar het gevaar is groter dat er geld verdwijnt buiten de landbouw waarvan we achteraf zeggen ‘dat was niet de bedoeling’. Bv een uitgever die met twee agrariërs een glossy blad maakt over toekomst gerichte landbouw in de Wolden. Leuk, maar dit is niet wat wij voor ogen hebben. Of natuurorganisaties, Drents Landschap of andere instellingen die heel goed weten hoe subsidieprocessen lopen en daardoor geld uit het fonds weten te halen waarvan we achteraf zeggen ‘dit was niet helemaal de bedoeling’.”
Daarom diende Dorst namens CDA en Gemeentebelangen het amendement ‘Landbouwfonds alleen voor agrarische ondernemers’ in. Het amendement werd met meerderheid van stemmen aangenomen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.