26 juni 2020

Niemand tussen wal en schip

De Raad van De Wolden vergaderde vanavond op 25 juni voor de laatste keer digitaal voor het zomerreces. Op de agenda stond de afgeslankte kaderbrief als financieel kader voor de begroting 2021 die dit najaar wordt behandeld.

Kaderbrief
De kaderbrief geeft in het kort de kaders aan voor de toekomstige financiële jaren. De kaders dienen als basis voor de begroting van 2021, die in november in de raad wordt behandeld. De kaderbrief laat een meerjarig negatief saldo zien. De gevolgen van de meicirculaire zijn positief maar niet voldoende om het tekort weg te werken. Daarnaast zijn er nog onzekerheden over de gevolgen van de corona-crisis, het herverdeeleffect van het gemeentefonds en een aantal speerpunten zijn nog niet op geld gezet. Er zijn toenemende tekorten in het sociaal domein en de raad werd gevraagd om een keuze te maken in de bezuinigingsvoorstellen. Het CDA wilde van het college weten welke acties zij ondernemen richting het rijk voor meer middelen.

Fractievoorzitter Karin Brouwer begon haar bijdrage met dat het CDA is trots op de bibliotheken in De Wolden. Karin Brouwer: “Ze zijn ons dierbaar en we zien ze als parels van De Wolden. We willen de verschillende vestigingen in de vijf dorpen behouden. Naast het fysieke uitleenpunt zorgen ze ervoor dat mensen kunnen meedoen in de maatschappij. En dat is waar het CDA voor staat: Niemand tussen wal en schip, iedereen doet mee.

Sociaal domein
Voor het CDA is het belangrijk dat niemand tussen wal en schip raakt. Maatwerk moet altijd mogelijk zijn. Het is prima om te kijken of we in- en uitgaven met elkaar in balans kunnen brengen, maar het voorstel van een bezuiniging van 1,2 miljoen vinden wij wat kort door de bocht. Wanneer we naar afgelopen jaren kijken, zien we naast jaren met tekorten ook jaren met overschotten. Alleen het laatste jaar duikt diep in de min. Een goede analyse is wat ons betreft nodig om te doorgronden welke maatregelen nodig zijn.

Brouwer adviseerde het college om stevig aan de bel te trekken bij de rijksoverheid voor compensatie van gederfde inkomsten in de Wmo als gevolg van het abonnementstarief. Ook had het CDA een voorstel om het mantelzorgcompliment om te zetten naar een voucher, die te besteden is bij de plaatselijke ondernemers. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten.
Ook de voorstellen voor de korting van de minima en bijstand regelingen werden door het CDA niet geaccepteerd. Karin Brouwer: “Niemand tussen wal en schip. En zeker niet de inwoners, die het toch al niet zo breed hebben. We vragen speciaal aandacht voor de regelingen gericht op kinderen. Deze zijn hard nodig om te zorgen dat deze kinderen mee kunnen doen in de maatschappij.”

Het college gaf aan via de Verenging Drentse Gemeenten (VDG), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), P10 (Plattelandsgemeenten) en diverse andere kanalen te lobbyen bij de rijksoverheid voor meer middelen in het Sociale Domein. 2 Juli staat een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer gepland, waarbij de problematiek aan bod komt. De bezuinigingsvoorstellen in het sociale domein worden samen met adviesraden en cliëntenraden nader uitgewerkt. De raad krijgt in september een uitgewerkte analyse.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.