17 juni 2022

Plannen stikstof niet uitvoerbaar

CDA De Wolden is van mening dat de stikstofplannen uit de startnotitie en kamerbrief van ministers Van der Wal en Slaghouwer niet uitvoerbaar zijn. De provincie Drenthe kan deze plannen niet ten uitvoering brengen. Het CDA De Wolden voert de volgende zeven punten aan, waaraan gewerkt moet worden:
1)    Opnieuw naar Brussel, het juridisch laten onderzoeken of het aantal Natura 2000 gebieden teruggedraaid kan worden. 
2)    Integrale aanpak betekent niet alleen landbouw maar alle sectoren en factoren zoals industrie en alle vormen van mobiliteit. Alle sectoren moeten meewerken aan stikstofreductie, en niet alleen de landbouw.
3)    Inhoudelijk de notitie tegen het daglicht houden. Kloppen alle feiten, die erin vermeld staan?
4)    Naast reductie vol inzetten op innovatie. De Nederlandse landbouw laat al decennia lang zien zich uiterst innovatief door kennis en kunde ontwikkeld te hebben. Innovatie is niet alleen nodig vanwege het behalen van de doelstellingen, maar ook om een kostenreductie te behalen.
5)    De financiële bijdrage door de landbouw aan de Nederlandse samenleving wordt onvoldoende naar voren gebracht. De landbouw wordt ondergeschikt gemaakt aan andere sectoren, waarbij het maar zeer de vraag is of die financieel meer bijdragen. Hoe verhoudt zich dat om de ene sector gigantisch in te krimpen ten voordele van andere sectoren, die dan kunnen uitbreiden. Nergens lezen we dat de landbouw een uiterst belangrijke sector is, voor de voedselvoorziening en ook natuurbeheer.
6)    Een krimpende veestapel zorgt voor ontwrichting van het platteland in de zin van werkgelegenheid, financiën huishoudens en leefomgeving.
7)    Geen berekening van stikstofdepositie op basis van theoretische modellen en aannames , maar op basis van werkelijk en gemeten waardes.

Wanneer bovenstaande punten niet goed worden weergegeven en uitgerekend, dan zou het provinciale en landelijke CDA op geen enkele manier goedkeuring dan wel medewerking moeten verlenen aan de nu gepresenteerde plannen van het kabinet.

Namens CDA de Wolden

Wim, Kamphuis, voorzitter CDA de Wolden
Karin Brouwer, fractievoorzitter CDA de Wolden
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.