13 januari 2011

Wim Kamphuis over de structuurvisie: Wat is erger: Grote kernen die minder groeien of kleine kernen waar de scholen sluiten

De structuurvisie kwam opnieuw ter sprake. Toch levert deze nog veel reacties op. Wim Kamphuis legt wat de krimp betreft de vinger op de zere plek: niet de grote kernen hebben hiervan last, maar juiste de kleine kernen.

Om te beginnen wees Wim Kamphuis op de vele voorbereidende rondes die voor dit plan zijn gemaakt. Hiervoor is hij het college erkentelijk, omdat het weergeeft hoe zorgvuldig met de inspraak is omgegaan. Deze visie is richtinggevend voor 20 jaar, ook al beschouwen sommigen de nog later in te vullen (en dus concrete) deelplannen als belangrijker. Nee, met deze visie worden de juiste piketpaaltjes geslagen. 
Wel heeft het CDA opmerkingen. In de kernen én buitengebied wordt geleefd en gewoond. Van aanbod- naar vraaggestuurd bouwen in kleine kernen is mooi als beide overeenkomen. De Wolden is een plattelandsgemeente met veel kernen.
De krimp wordt in de visie te eenzijdig opgevangen door in de kleine kernen geen woningbouwinitiatieven meer te ontwikkelen. Wat is erger: grote kernen die minder groeien, zodat een grote school iets minder groot wordt of kleine kernen waar een kleine school dichtmoet?
Zonder school verliest een kern niet alles. Maar zonder school heeft een kern geen aantrekkingskracht voor jonge gezinnen. College noemt 6 km aanvaardbaar als afstand tot een school. De krimp wordt betaald door de kleine kernen.
In die kernen waar wel vraag naar woningen is, vraagt het CDA om met de bewoners uitbreiding realiseren. En waar lintbebouwing op kleine schaal een oplossing biedt: akkoord, maar alleen als op goede wijze ingepast. Niet lange linten toestaan, maar bijv. op de Ommerweg zou het kunnen, in relatie met de Roodvoorrood-regeling en hier en daar als uitzondering. Niet in natuurgevoelige gebieden: we moeten een groene gemeente blijven.

Vreemd dat pas nu krimp wordt voorzien, lintbebouwing mogelijk wordt. Dat was vijf jaar terug belangrijker geweest. Het idee van knooppunterven is prima, ook in bijvoorbeeld zorgcomplexen.

Altijd was er vanuit de gemeente de Wolden kritiek dat de toewijzing door de provincie alleen plaatsvond aan de zogenaamde HEMA-kernen. Maar nu doet de gemeente op haar schaal hetzelfde! Want nu geldt dat de grote kernen mogen groeien en de kleine nagenoeg op slot gaan.
In de structuurvisie blijven er 5 hoofddorpen over, waarvan 2 zeer antrekkelijk zijn als forensendorp (Zuidwolde en De Wijk). Dit geldt ook voor Alteveer-Kerkenveld.
In dit tweelingdorp is geen voorziening die niet wordt gedragen door inwoners van beide kernen, in feite is het één dorp. Als hier geen bestemmingsplannen wordt ontwikkeld, zitten ze nagenoeg op slot. Juist omdat er ook al nauwelijks in lintbebouwing is voorzien. Het is anders dan de andere gebieden.
Afhankelijk van wat er uit de structuurvisie komt, zal het CDA met een motie komen bij de besluitvormende bespreking om te onderzoeken of de vorming tot één dorp in gang gezet kan worden.
Als een dorp de potentie heeft om te groeien, moet de gemeente dit niet in de weg staan, maar mee ontwikkelen.
Kleine kernen horen er terdege bij. Landschappelijk bouwen biedt geen soelaas, ook omdat dit de doelgroep (gezinnen met kinderen) niet bereikt. Wat is de waarde van dorpsvisies als die haaks staan op de structuurvisie.

80 % van de grond is in agrarisch gebruik. Daar moet het industriebeleid op af worden gestemd. De gemeente moet zich meer richten op agribusiness. Als grote bedrijven naar Hoogeveen of Meppel moeten vertrekken, moet er uitruil plaatsvinden met de agribusinessbedrijven die niet in Hoogeveen of Meppel thuishoren, zoals bijvoorbeeld trekkerdealers.

De Zuidas komt in de structuurvisie niet voor, terwijl de gemeente wel in de ontwikkeling meedoet.
Tijdelijk wonen in een uitbreiding van een woning of schuur mag in het geval van mantelzorg, maar daarna niet meer. Maar dit is toch gezien de stimulans om te bouwen een goed wijze als dit door inbreiding gebeurt.

Het college moet ten aanzien van de plannen voor het hippisch centrum Woldenpark aangeven wat wordt verstaan onder groot of middelgroot bedrijf. Hangt dit af van oppervlak of bezoekersaantal? Het bezoekerscentrum van het Dwingelerveld kent namelijk heel veel bezoekers! Kom tot een scherpe definitie!

Aanleg natuur in relatie tot EHS: alleen op vrijwillige basis wordt grond verworven, niet door onteigening, zo staat in de visie. Voor de EHS heeft de raad dit zo afgesproken. Maar de agrarische sector en natuur moeten naast elkaar bestaan. We zijn een groene gemeente. Landbouw moet niet altijd vetorecht houden t.a.v. natuurontwikkeling. In sommige gevallen moet soms tot onteigening over gegaan worden. Beschermen natuurgevoelige gebieden hoort thuis in de Structuurvisie. De afwegingen zijn lastig, maar alle hens aan dek om de leefbaarheid te behouden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.