Landbouw, natuur en landschap

In de landbouw is een schaalvergroting zichtbaar. Het CDA vindt dat geen probleem, zolang het past binnen regelgeving, en het landschappelijk karakter intact blijft. Hiervoor is het Landschappelijk OntwikkelingsKader (LOK) ontwikkeld. Landelijke regelgeving biedt voldoende kaders voor schaalvergroting en dierwelzijn in de landbouw, daarin kan de gemeente volgen. Verder is goede inpassing in het landschap en bereikbaarheid van belang. Bij overwegingen bij de ruimtelijke ordening behoren de agrarische belangen steeds zwaar te wegen.

Het CDA wil graag bedrijvigheid houden, daar waar landbouwbedrijven verdwijnen. De gemeente is ruimhartig met de voorwaarden die ze daarbij hanteert. Het hoofdgebouw en de bijgebouwen kunnen voor nieuwe bedrijvigheid benut worden (VAB beleid: Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen).

De natuur om ons heen draagt bij aan een fijne en gezonde leefomgeving voor bewoners en bezoekers van gemeente De Wolden. Daar waar de natuur kwetsbaar is, zal zij moeten worden ondersteund en/of beschermd. Met de bijen (de wilde bij, hommel en honingbij) gaat het bijvoorbeeld slecht. Het inzaaien van wegbermen of braakliggende stukjes grond met bloemrijke planten kunnen een belangrijke rol spelen in de verbetering van hun leefomstandigheden. De gemeente dient een actief beleid hierin te voeren en kan als bermbeheerder het voorbeeld geven en lokale initiatieven ondersteunen.

Met soortgelijke initiatieven wil het CDA zorg dragen voor beheren, herstellen en beschermen van datgene wat we willen doorgeven aan de generaties na ons. Natuurgebieden moeten goed ontsloten zijn, zodanig dat recreatief gebruik mogelijk is.  

Het buitengebied is een samenspel van agrarische activiteiten en natuur. Samen vormen zij het landschap. Het CDA vindt de landschappelijke diversiteit, het natuurschoon, fraaie doorzichten en de karakteristieke gebouwen belangrijk. Het landschap is een van de grootste kwaliteiten van onze gemeente. Onze ambitie is het landschap mooi te houden en nog aantrekkelijker te maken. Dat vraagt om evenwichtige omgang tussen de verschillende spelers in dat veld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.