Zorg

Voor het CDA is het uitgangspunt dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan wonen en actief kan deelnemen aan de samenleving. Als dit uitgangspunt in de knel komt wil het CDA dat de degene, die zorg nodig heeft, snel maatwerk krijgt. De mens staat centraal en het gedrag en bejegening van de organisatie moet hierop afgestemd zijn. Respectvol en een positieve grondhouding. De eigen bijdrage mag nooit zo hoog zijn dat zorgmijdend gedrag optreedt. Voor die situaties moet specifieke aandacht zijn.

Inwoners waar het niet goed mee gaat, bijvoorbeeld door opvoedkundige of psychische problemen, moeten worden ondersteund. Daarom is signalering en hulpverlening in de wijk en de rol van sociale wijkteams, dicht bij de bewoners, belangrijk. Het CDA wil de samenwerking tussen verschillende organisaties bevorderen, zodat de zorgvraag vroegtijdig wordt gesignaleerd.

Er moet voldoende en goede opvang zijn voor deze kwetsbare jongeren en volwassenen.

Het CDA maakt zich sterk voor preventie zodat mensen zo lang mogelijk gezond blijven.

Daarnaast wil het CDA waarborgen, dat al onze openbare gebouwen voor iedereen toegankelijk zijn, ook als je minder goed ter been bent.

·         Aandacht voor vrijwilligers en ondersteuning van mantelzorg
Onze vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Door de toenemende vergrijzing neemt de vraag nog steeds toe. Een goede afstemming tussen professionals, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgvrager is van groot belang. Het CDA wil onze vrijwilligers en mantelzorgers zo veel mogelijk ondersteunen. Bij veel mantelzorgers zijn de mogelijkheden van respijtzorg onbekend. Respijtzorg is bedoeld om mantelzorgers te ontlasten. Het CDA wil zich er voor inzetten dat respijtzorg meer aandacht krijgt.

·         Voldoende aanbod van zorgcentra.
Om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken, wil het CDA inzetten op een afgestemd aanbod van woon‐, welzijns‐ en zorgvoorzieningen in de grotere kernen Zuidwolde, Koekange, Ruinen, Ruinerwold en de Wijk. Daarbij spelen de zorgcentra in die kernen een belangrijke rol .De zorgcentra in Ruinerwold en de Wijk (’t Vonder en Dunninghe) voldoen nog niet aan de huidige standaarden. Het CDA verwacht dat zorgaanbieder Noorderboog zich gaat inspannen om ook deze zorgcentra binnen afzienbare tijd (twee jaar) te moderniseren. Wanneer dit uitblijft, dan kan er gekeken worden of andere aanbieders geïnteresseerd zijn.

·         Voldoende locaties voor kort durende zorgopnames (time-out voorziening).
Ziekenhuizen bepalen onder andere in verband met de kosten een steeds snellere terugkeer van de patiënt naar de thuissituatie. Een goed vangnet voor de kwetsbare patiënt is volgens het CDA daarbij nodig. De huisarts kent zijn patiënten en haar gezinsomstandigheden en moet om die reden direct en zonder bureaucratische indicatiestellingen een patiënt kortdurend in een time-outvoorziening kunnen plaatsen.

·         Innovatie in de zorg.
Er kan in de zorg meer vraaggestuurd gewerkt worden. Uitgangspunt moet zijn wat heeft een zorgbehoevende, mantelzorger of vrijwilliger nodig om het vol te kunnen houden? Onderzoek dit en durf te innoveren!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.