28 mei 2017

CDA stemt in met voorstel station Emmen-Zuid

Het station Emmen-Zuid gaat weer op de schop. Op 24 mei jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel tot het realiseren van een stukje dubbelspoor en een extra perron aan de overzijde van de weg. Met deze aanpassing gaat een wens van het CDA in vervulling, namelijk de realisatie van een kwartierdienst. Dat is goed voor Emmen.

 Het uiteindelijke voorstel had nogal wat voeten in de aarde. Oorspronkelijk stond het voorstel op de agenda van de gemeenteraad in februari 2016. Toen werd dit punt op het laatste moment op verzoek van de provincie van de agenda gevoerd. Reden: de provincie wilde in overleg met bewoners langs het spoor nog alternatieve mogelijkheden bezien. 

Daarmee is ook de angel benoemd van de raadsvergadering op 24 mei jl. en de daaraan voorafgaande commissievergadering. Overeenstemming en daarmee een stuk draagvlak werd niet bereikt, zodat de discussie uiteindelijk ging over twee varianten: 

  • de variant van ProRail/provincie (verdubbeling spoor weerszijden van het station en perrons recht tegenover elkaar);
  • de bewonersvariant (verdubbeling spoor aan westzijde, twee perrons achter elkaar)

Discussie over de doelstelling was er niet: iedereen wil graag een kwartierdienst en daalkaar).rmee een beter bereikbaar Emmen. Het spoor vervult een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Emmen. Zeker als je bedenkt dat er nog studies lopen over mogelijke spoorverbinding naar Duitsland en Groningen.  

Wij vinden het daarom belangrijk dat het plan toekomstbestendig is. Er moet verder dan de kwartierdienst  worden gekeken. Waar wil je uiteindelijk naar toe met het spoor? Over die toekomst is het CDA verkiezingsprogramma duidelijk: de stip op de horizon is een complete verdubbeling van het spoor. Dat is ook overgenomen in het coalitieprogramma van Wakker Emmen, PvdA en CDA. 

Met dat vertrekpunt hebben we alle informatie tot ons genomen. Met de uiteindelijke conclusie dat het voorstel van B&W, gegeven de situatie, het beste voorstel is. In een blanco situatie hadden we het graag anders gezien. Liever een passeerspoor aan de kant van het Waanderveld in plaats van nu aan de Rietlandenkant. De situatie is echter niet blanco. Kijk bijvoorbeeld naar de spoorwegbak over de Nieuw Amsterdamseweg, waar ruimte gereserveerd is aan de Rietlandenzijde. Er is al voorgesorteerd en dat is een belangrijk gegeven.  

Het voorstel is, in tegenstelling wat sommige oppositiepartijen stelden, ook gewoonweg een acceptabel voorstel. Belangrijk daarin te beseffen is dat aan alle relevante milieu- en RO-regels voldaan wordt en dat de extra hinder relatief beperkt is.

Daarmee was voor onze fractie de kous niet af. Vanuit oogpunt algemeen belang mag het voorstel van ProRail/provincie dan de voorkeur genieten, dat ontslaat je nog niet van de verplichting om ook te kijken wat je voor de bewoners langs het spoor kunt doen. Kan de hinder beperkt worden? Dat inlevingsvermogen is er – ondanks de vele overleggen – te weinig geweest. De wethouder had daarin meer kunnen doen.

Samen met PvdA hebben we daarom tijdens de raadsvergadering wethouder Van der Weide dringend verzocht om te kijken naar mogelijkheden om de hinder voor de bewoners langs het spoor zo veel mogelijk te beperken. Niet alleen uitgaan wat mag volgens de wet, maar kijken wat je reëel gezien maximaal kunt doen voor deze kleine groep mensen. De wethouder heeft daarin belangrijke toezeggingen gedaan. Hij gaat samen met de bewoners kijken naar de mogelijkheden om de inkijk vanaf het spoor zoveel mogelijk te beperken met beplanting. Ook zal de wethouder zich sterk maken voor oplossingen over de extra trillingen bij de betreffende vier huizen langs het spoor. 

Wij zien uit naar een prachtig uitgebreid station voor onze reizigers met kwartierdienst en zo min mogelijk overlast voor de groep bewoners langs het spoor.  

 

CDA-fractie: Alfred Gijlers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.