01 november 2021

Begroting 2022 - eerste termijn

Als de gemeentebegroting voor 2022 een titel zou moeten krijgen dan zou “Voorzichtig de voet weer van de rem” een passende zijn. 
Het CDA ziet een stabiele en zorgvuldige begroting en niet het beeld van “nog snel even leuke dingen doen voor de mensen”.

Bij het voorportaal van deze begroting, de Kadernota 2022, heeft de CDA-fractie het al geconstateerd;
“Na jaren van bezuinigingen een financiële situatie die stabiliseert”. We moeten blijven storten in onze Algemene Reserve om ons Weerstandsvermogen weer op peil te krijgen.
Terug naar normaal zoals we het toen noemden, terug naar eerder gemaakte afspraken zoals het bevriezen van de OZB.

In de begroting is ook ruimte voor nieuwe investeringen in nieuw beleid; dat mag en moet ook want we hebben veel niet kunnen doen de afgelopen jaren.
Eerst het zuur dat we hebben gehad en dan nu het zoet om met Balkenende te spreken.
Hierbij is het wel belangrijk de ingezette lijn van behoedzaamheid te handhaven. 

De toekomst blijft onzeker, er zijn veel schommelingen op veel gebieden zoals de uitkeringen van het rijk, de stijgende energieprijzen, een overspannen woningmarkt met stijgende prijzen en ook het klimaat laat grote schommelingen zien tussen heftige regenval en langere droogteperiodes. Dit vraagt om buffers die als schokdempers de klappen opvangen en het geheel stabiliseren.

Recent heeft de Rabobank in een historisch perspectief op de economie van de regio Emmen de opgave treffend neergezet. 
“In het verleden ligt het heden, in het nu, wat het worden zal”. Woorden van Willem Bilderdijk in het begin van de 19e eeuw. 
We moeten de economische structuur van de regio naar voren vernieuwen. De storting van 5 miljoen in het hernieuwde SIOF is daarbij een goede en belangrijke bijdrage.

De Rabobank-notitie spreekt ook van het achterblijven van de vaardigheden en opleidingen van mensen. Een structureel bedrag voor het ontwikkelen van een “human capital” plan draagt hieraan bij. We moeten zorgen voor goede Mbo- en Hbo-opleidingen waarbij een opleiding Waterstof zeker genoemd moet worden.
Jules Verne voorzag het al in 1874. In zijn boek “Het geheimzinnige Eiland” omschrijft hij een maatschappij die draait op energie uit waterstof.

Ook de inwoners van de gemeente Emmen maken zich zorgen over de oplopende kosten voor energie. De CDA-Fractie heeft d.m.v. een poll geïnventariseerd wat dit voor inwoners van Emmen betekent. Ca. 40 % geeft aan de verwachte verhoging op te kunnen brengen, maar dan wel met bezuinigingen op andere zaken. Ruim 10% geeft aan de verhoging niet op te kunnen brengen en daardoor waarschijnlijk in de financiële problemen te komen. De vraag is of er tijdig aandacht is voor deze groep in kader van armoedebestrijding?  Daarnaast kan de kostenstijging onderdrukt worden door isolatie van de woning. CDA Emmen vraagt wat het college doet om dit te stimuleren en te ondersteunen. 

Energie die je niet op hoeft te wekken door te isoleren is de eerste besparing. We moeten duurzaam verantwoord omgaan met energie, met grondstoffen, met onze natuur. Dat noemen we bij het CDA rentmeesterschap.
Hierin past ook het vervangen van nieuw glas bij verouderde kassen, de vervolgregeling SLRE. Hier willen wij nog wel een stapje verder gaan. Wij zien mogelijkheden voor kleine windmolens bij boerenbedrijven en in het tuinbouwgebied. Een windmolen van 20 meter hoog levert al meer dan 30.000 KWh. Graag hierop een reactie van het College. 

Naast het terugdringen van onze CO2-uitstoot kunnen we ook compenseren; en daar draagt elke boom aan bij. Daarom een motie babyboom waarbij het eerste punt van de motie als volgt luidt: “het idee te verkennen en met een voorstel te komen om bij de geboorte van elk kind in Emmen het gezin een geboorteboom cadeau te doen.” 

Bij duurzaamheid denken wij ook aan volledig biologisch afbreekbare kunstgrasvelden. Het pupillenveld in Emmerschans voorziet hierin. Is dat ook het geval bij het nieuwe veld in de Rietlanden? In ieder geval daar de biologisch afbreekbare infill gemaakt door Senbis, hier... in Emmen?  En wat gaan we doen op de kunstgras voetbalvelden in Erica en Klazienaveen en het hockeyveld in Emmen?

Terug naar de woonlasten;
De stijgende woonlasten in zijn algemeenheid vragen aandacht; Bij de Kadernota heeft de CDA-fractie al aangegeven dat de OZB moet worden bevroren. En dat is nu ook in de Begroting opgenomen. En met de invoering van Diftar kan iedereen de individuele kosten voor afvalinzameling verlagen. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee. Hierbij blijven wij wel vragen om goede informatie naar onze inwoners, controle en handhaving en een praktische inzameling voor onder andere medische afval en luiers. 

Ook de rioolheffing maakt onderdeel uit van onze woonlasten; Hoe gaan de lasten voor riolering zich ontwikkelen? Moeten we de komende decennia niet heel veel investeren in vervanging en vooral modernisering van een gescheiden rioolstelsel? Oftewel het schoon hemelwater afkoppelen van het vuilwaterriool.
Vaak combineren we dat met herstel van onze wegen, maar is dat tempo hoog genoeg om ons rioolstelsel te ontlasten van de hoge druk bij extreme regenbuien?
Dat ons klimaat aan verandering onderhevig is staat niet ter discussie. Naast extreme waterval hebben we ook te maken met drogere periodes die bijdragen aan bodemdaling.
We lezen dat ingezet wordt op aanpak van de bodemdaling. Of zetten we in op de gevolgen van de bodemdaling?

Voor het naar voren vernieuwen van de economische structuur van onze regio is een goede bereikbaarheid essentieel. En daar doen we veel. Bij de Kadernota al 3x3 Miljoen weer opgepakt voor wegenonderhoud en nu 3x9 Miljoen. 
Bereikbaarheid en veiligheid met de fiets wordt van steeds groter belang en dat doen we met het aanleggen van doorfietsroutes. 
Als het dan regent moet je ook kunnen doorfietsen, ook bij verkeerslichten. 

Daarom dient CDA Emmen een motie in en verzoekt het college van B&W het volgende:
Bij het onderhoud van de verkeersregelinstallaties deze uit te voeren met regensensoren, zodat fietsers bij regen vaker groen krijgen.”

In Klazienaveen worden drie scholen samengevoegd en nemen we verkeersmaatregelen voor een veilige schoolthuisroute. Wat gaat we precies doen? En als we begraafplaats de Wolfsbergen op gaan knappen, kunnen we dan ook daar niet een veilige oversteek vanuit Heidehiem meenemen?

Over veiligheid gesproken; hulde voor de uitbreiding formatie Boa’s; eindelijk echte invulling van de CDA-motie. Nu de bevoegdheden nog verbeteren zodat Boa’s beter ingezet kunnen worden voor dat wat de mensen raakt. We horen graag van het college hoe dat gedeelte van de motie wordt ingevuld.

CDA Emmen is blij met de resultaten die worden bereikt op het gebied van jeugd(zorg). Positief opvoeden en het vergroten van de weerbaarheid zijn voor ons belangrijke speerpunten. Sport en cultuur kunnen daarin een belangrijke rol spelen.
Op cultureel gebied hebben we zojuist het 5-jarig bestaan van het Atlas-theater kunnen vieren. We horen mooie bezoekersaantallen en willen graag dat meer jongeren de weg vinden of beter vinden naar het Atlas-theater. Daarom een motie die die het volgende verzoekt: “Om samen met het Atlas theater, elke jongere bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd 2 welkomstkaarten voor het theater aan te bieden.”

Tenslotte dienstverlening naar de inwoners van Emmen. Digitale dienstverlening wordt verder ontwikkelt met als basis de nieuwe I-visie van de gemeente Emmen. Maar vaak willen mensen ook gewoon binnen kunnen lopen vanaf het Raadhuisplein. Recent hoorde de CDA-fractie dat nog op de EOP-waarderingsavond. Het zou mooi zijn als mensen dan in informele sfeer kunnen worden geholpen. En om de democratie nog dichterbij te brengen zou ook deze raadzaal daar een plek moeten krijgen. Want voorzitter, zeg nu zelf ... wat is een raadhuisplein zonder raadszaal? CDA Emmen vindt dat we nu moeten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn met de vraag aan het College om dit op te pakken.

We hebben veel onderwerpen benoemd die we als CDA Emmen belangrijk vinden met als uiteindelijk doel de brede welvaart in de regio te verbeteren, met persoonlijke ontwikkeling, baanzekerheid en inkomen als kernelementen.

We willen onze gemeente leefbaar en betaalbaar houden voor iedereen. Want wonen, werken, studeren en ontspannen doen we hier, ... in Emmen.
 

René Wittendorp (fractievoorzitter)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.