30 januari 2021

CDA gaat akkoord met de bouw van een nieuwe sporthal in Emmer-Compascuum (maar niet zonder slag of stoot)

CDA blij met nieuwe sporthal 
De CDA fractie is blij dat Emmer-Compascuum nu eindelijk een nieuwe sporthal krijgt en is ook blij dat daarmee een invulling wordt gegeven aan het terrein Abeln aan het Hoofdkanaal. 
Omdat deze sporthal in het centrum komt te liggen worden er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en de ruimtelijke inpassing. Ook de beslissing dat de sporthal energieneutraal wordt opgeleverd kan op de goedkeuring van het CDA rekenen. Zaken die er voor hebben gezorgd dat de investering echter duurder uit is gevallen.
Aspecten zoals kwaliteit, ruimtelijke inpassing, duurzaamheid en prijs zijn in de gunningscriteria meegenomen en hebben (via een onafhankelijke beoordelingscommissie) tot voorliggend plan geleid. Een plan waar Emmer Compascuum trots op mag zijn en waarmee het aanblik voor tientallen jaren wordt verbeterd. 

CDA ontevreden over gang van zaken  
Net als de overige partijen was de CDA fractie op z’n zachts gezegd onaangenaam verrast doordat wethouder Van der Weide het eerder vastgesteld investeringsplafond had losgelaten, de aanbesteding door had laten gaan en de raad hierover NIET had ingelicht. 
Ook de constatering dat de wethouder een solistische werkwijze kon nastreven, door bijvoorbeeld niet de gunningscriteria te bespreken in het college, wekte verbazing naar zowel de wethouder als het college. 
Partijen waren hier dusdanig ontevreden over dat een Motie van Treurnis er aan te pas kwam. Voor de CDA fractie waren de gemaakte excuses van de wethouder en de toezegging van het college dat men voortaan meer samen zou optrekken echter voldoende. Maar een onvoldoende voor het proces werd wel gegeven!

CDA toch akkoord!  
Uiteindelijk is de CDA fractie akkoord gegaan met voorliggend plan omdat we inzien dat de locatie vraagt om een uitstraling van een sportcomplex en zoals een inwoner het zo mooi zei “ik snak naar een verbetering van aanzien”. Dit initiatief is hierin essentieel en zorgt ervoor dat niet alleen Emmer Compascuum maar de gehele noordoost hoek van de gemeente Emmen hiervan profiteert. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.