27 juni 2021

Perspectief op jeugd

De afgelopen jaren is er veel (en soms heftig) gesproken over jeugd. En dan met name de bekostiging daarvan. Ook als wethouder in Emmen krijg ik daar natuurlijk mee te maken. In dit artikel neem ik u mee in de wijze waarop wij hier in Emmen mee omgaan en wat de uitdagingen zijn.

Visie
In Emmen hebben we een duidelijke visie over wat belangrijk is voor onze jeugd. Bij de kadernota heeft onze fractievoorzitter hier een aantal woorden over gezegd. Dit is wat mij betreft de essentie.

“In meerdere opzichten heeft de jeugd de toekomst, maar welke. Is dat een toekomst dat de idealen nastreeft van social-media of een toekomst die past bij het kind. Wat het CDA betreft gaat het vooral over het versterken van het normale leven, zorgen dat onze kinderen weerbaar worden en voorbereid op de toekomst, passend bij hun leven, hun omgeving en hun niveau. Niet op zoek naar wat een kind niet kan maar vooral wat een kind wel kan. Met andere woorden een positieve insteek. Daarvoor is het nodig dat we blijven luisteren naar onze jongeren wat voor hen belangrijk is. Voor en door jongeren en in lijn met de uitgangspunten van Perspectief op Jeugd. We moeten blijven investeren in ondersteuning van onze jongeren en hun omgeving om te voorkomen dat ze überhaupt in de hulpverlening terecht gaan komen.”

Landelijke ontwikkelingen
Om deze visie mogelijk te maken is er natuurlijk hulp nodig van de landelijke overheid. Gelukkig is (helaas na een arbitragezaak) besloten dat de financiële bijdrage voor gemeenten omhoog gaat. Tegelijkertijd is afgesproken dat dit (terecht) gepaard moet gaan met een aantal inhoudelijke veranderingen. Veranderingen op het gebied van wetgeving (om de jeugdzorg beter in te kaderen) en veranderingen op het gebied van uitvoering, dit laatste met name gericht op handelingsvrijheid voor gemeenten om een echte inhoudelijke transformatie mogelijk te maken. Al deze afspraken moeten nog dit jaar gemaakt worden tussen kabinet en VNG. Wat dit uiteindelijk voor consequenties heeft zowel op inhoud als op financiën moet de komende tijd duidelijk worden.

Praktijk in Emmen
In Emmen zijn we al een tijd bezig met de veranderingen binnen jeugd. In het al eerder genoemde beleidskader perspectief op jeugd is de visie uitgewerkt in een aantal actielijnen. Actielijnen die zowel een inhoudelijke verandering te weeg brengen en ook zorgen voor een beter betaalbaar jeugdzorg. Een paar belangrijke voorbeelden hiervan zijn: 1.  inzetten op ondersteuning van het gezin door middel van een gezinscoach. Binnen het gezin kunnen er verschillende oorzaken zijn voor problemen. Hiervoor is jeugdzorg niet altijd de oplossing. 2. Specialistische kennis dichter bij de huisarts brengen door de inzet van praktijkondersteuners. Door deze inzet kan de huisarts geholpen worden een betere inschatting te maken wat er echt nodig is voor een jongere. 3. Samenwerking onderwijs en jeugdzorg. 

De afgelopen jaren heeft de inzet in Emmen er voor gezorgd dat we naast inhoudelijke resultaten ook financieel beter in controle zijn. Sterker nog ten opzichte van de begroting verwachten wij besparingen. Het college heeft dan ook besloten om vanuit die verwachte besparing een versnelling aan te brengen op de hierboven genoemde actielijnen en heeft daar 500.000 euro voor beschikbaar gesteld.
 

Robert Kleine - wethouder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.